Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp

Được đăng lên bởi binhbt
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 12493 lần   |   Lượt tải: 37 lần
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
LUẬT HIẾN PHÁP

Luật Hiến pháp là gì?

Khoa học pháp lý
cơ sở

Khoa học pháp lý

Khoa học pháp lý
chuyên ngành

Khoa học pháp lý
chuyên ngành

LUẬT HIẾN PHÁP

Ngành luật độc lập và chủ
đạo trong hệ thống pháp luật

Một môn học luật

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ
BẢN VỀ LUẬT HIẾN PHÁP
I.
II.
III.

Luật Hiến pháp là một ngành luật độc lập
trong hệ thống pháp luật
Luật Hiến pháp là một khoa học pháp lý
chuyên ngành
Luật Hiến pháp là một môn học

hệ thống pháp luật của quốc gia

Quy

Hệ thống

phạm

Chế

Ngành

pháp

định

luật

luật

luật

Pháp luật

I. Luật Hiến pháp là một ngành luật độc
lập trong hệ thống pháp luật
Luật
Hiến pháp

Luật
TTDS

Luật
hành chính

Luật
TTHS

Luật
hình sự
HỆ THỐNG
PHÁP LUẬT

Luật
lao động
Luật

Luật
dân sự
Luật
tài chính

thương mại

Luật
đất đai

Luật
môi trường

Ngành luật và khoa học luật
Hiến pháp
NGÀNH LUẬT
Đối

tượng điều chỉnh

Phương
Hệ

pháp điều chỉnh

thống quy phạm pháp luật

KHOA HỌC LUẬT
Đối

tượng nghiên cứu

Phương
Hệ

pháp nghiên cứu

thống các tri thức

Luật Hiến pháp –
ngành luật độc lập trong HTPL


Đối tượng điều chỉnh



Phương pháp điều chỉnh



Hệ thống ngành luật Hiến pháp

Đối tượng điều chỉnh của Luật Hiến pháp
Các quan hệ xã hội cơ bản nhất, quan
trọng nhất liên quan đến việc xác định:
1. Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, chế độ
VHXH, an ninh quốc phòng, đối ngoại
- 2. Mối quan hệ cơ bản giữa Nhà nước và công
dân: quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
-3. Những vấn đề cơ bản trong tổ chức và hoạt
động của Bộ máy nhà nước.

Đặc điểm của đối tượng điều chỉnh
Phạm vi điều chỉnh rộng.
Chỉ điều chỉnh những quan hệ xã hội cơ
bản và quan trọng nhất tạo nền tảng pháp
lý cho toàn hệ thống pháp luật
(điều chỉnh vĩ mô)

Phạm vi điều chỉnh của
Luật Hiến pháp







Chính trị
Kinh tế
Văn hoá xã hội
Quyền và nghĩa vụ cơ bản của con
người và công dân trên các lĩnh vực
Tổ chức bộ máy nhà nước các cấp

Chế độ chính trị:







Bản chất của nhà nước
Chính thể
Mối quan hệ Nhà nước – Nhân dân
Quan hệ Đảng – Nhà nước – xã hội
Vị trí, vai trò của các đoàn thể nhân dân
Chính sách đối ngoại

Chế độ kinh tế







Mục đích phát triển kinh tế
Chính sách phát triển kinh tế
Các chế độ sở hữu
Chính sách của nhà nước đối với các
thành phần kinh tế
Nguyên tắc quản lý nền kinh tế

Văn hoá – GD - KHCN


Mục đích, chính sách phát triển:
– Văn hoá
– Giáo dục
– Khoa học và công nghệ

Tổ chức bộ máy nhà nước


Những vấn đề cơ bản đối với từng cơ
quan nhà nước (thể ch...
CHƯƠNG I
CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ
LUẬT HIẾN PHÁP
LUẬT HIẾN PHÁP
Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp - Người đăng: binhbt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Bài giảng Những vấn đề cơ bản về Luật Hiến pháp 9 10 14