Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng phân tích chính sách

Được đăng lên bởi ngochayb1008
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 2470 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
*****

TẬP BÀI GIẢNG
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI

HÀ NỘI – 2011
0

MỤC LỤC

NỘI DUNG
Lời mở đầu
Chương 1: Khái luận về chính sách kinh tế-xã hội

TRANG
1
3

Chương 2: Phân tích chính sách kinh tế - xã hội

24

Chương 3: Hoạch định chính sách kinh tế - xã hội

51

Chương 4: Tổ chức thực hiện và điều chỉnh chính sách kinh
tế - xã hội

80

Danh mục tài liệu tham khảo

102

1

LỜI MỞ ĐẦU
Chính sách kinh tế - xã hội có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát
triển kinh tế - xã hội. Nếu các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với các quy
luật khách quan sẽ có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế và các mặt khác
của đời sống xã hội. Là sản phẩm của trí tuệ con người, các chính sách kinh
tế - xã hội mang tính chủ quan nên không phải lúc nào cũng phù hợp với các
quy luật khách quan, với các yêu cầu của hoạt động thực tiễn của con người.
Do đó, việc nghiên cứu để đưa ra được các chính sách kinh tế-xã hội đáp ứng
được các đòi hỏi của cuộc sống và thực thi được các chính sách đó là yêu cầu
bức thiết. Sự xuất hiện của môn học “Phân tích các chính sách kinh tế” xuất
phát từ đòi hỏi bức bách đó.
Ở Việt Nam, môn học “Phân tích các chính sách kinh tế” còn mới mẻ.
Thêm vào đó, việc thu thập tài liệu phục vụ cho môn học này gặp rất nhiều
khó khăn. Do yêu cầu của việc giảng dạy và học tập, chúng tôi mạnh dạn
biên soạn tập tài liệu này. Mặc dù chúng tôi đã rất cố gắng nhưng tập tài liệu
này không tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi mong mỏi và hoan nghênh mọi ý
kiến đóng góp nhằm không ngừng hoàn thiện tài liệu phục vụ môn học này.

2

Chương 1

KHÁI LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
I. BẢN CHẤT VÀ CÁC CHỨC NĂNG CỦA NHÀ NƯỚC
1. Nguồn gốc và bản chất của nhà nước
Nhà nước ra đời và tồn tại trong một giai đoạn nhất định của lịch sử và
mất đi khi cơ sở tồn tại của nó không còn nữa. Trong xã hội cộng sản nguyên
thuỷ dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, mọi người bình đẳng,
chưa có giai cấp và nhà nước. Khi chế độ tư hữu ra đời, xã hội phân chia
thành giai cấp. Vì lợi ích của mình, các giai cấp không ngừng đấu tranh với
nhau. Để bảo vệ lợi ích của mình, đàn áp sự phản kháng của giai cấp nô lệ,
bắt họ phải phục tùng, tuân theo trật tự có lợi cho mình, giai cấp chủ nô đã
lập ra bộ máy bạo lực, trấn áp. Bộ máy đó là nhà nước. Vậy, nhà nước là
thiết chế xã hội nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, chống lại sự phản
kháng của các giai cấp khác.
Sự ra đời của nhà nước là khách quan. Nhà nước đầu tiên trong lịch sử
...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
*****
TẬP BÀI GIẢNG
PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI
HÀ NỘI – 2011
0
bài giảng phân tích chính sách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng phân tích chính sách - Người đăng: ngochayb1008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
bài giảng phân tích chính sách 9 10 117