Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III2

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 3
THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
(tiếp theo)

3.2. Xử lý tài liệu trong nghiên cứu kinh tế

3.2.1. Đối với số liệu thứ cấp
- Lựa chọn, loại bỏ những số liệu kém
giá trị. Phương pháp cơ bản là so sánh
các nguồn số liệu với nhau.
-Tính toán lại số liệu trên cơ sở tôn trọng
số liệu gốc.
- Tính toán các chỉ tiêu, xây dựng các
bảng thống kê, các biểu đồ hay đồ thị
cần thiết.

3.2.2. Đối với số liệu sơ cấp
Qua điều tra thống kê chúng ta thu được một số lớn số liệu.
Những số liệu này rất phong phú và phản ánh chi tiết về từng
đơn vị tổng thể, tuy nhiên không nói lên đặc điểm chung của cả
hiện tượng nghiên cứu. Do đó cần được tổng hợp, hệ thống hóa
lại mới có thể sử dụng trong phân tích được.
Phương pháp cơ bản để tổng hợp và hệ thống hóa số liệu điều
tra là phương pháp phân tổ thống kê.

Phân tổ thống kê
Phân tổ thống kê là căn cứ vào
một hay một vài tiêu thức nào
đó để phân chia tổng thể
thành các tổ hoặc các tiểu tổ
có tính chất khác nhau.

Quá trình phân tổ thống kê

Tiêu thức phân tổ
Khái niệm: Tiêu thức phân tổ
là tiêu thức được lựa chọn làm
căn cứ để tiến hành phân tổ
thống kê.
Ý nghĩa: Tiêu thức phân tổ
phản ánh đúng bản chất của
hiện tượng mà mục đích nghiên
cứu đề ra.

Những nguyên tắc để xác định đúng tiêu thức phân tổ:

Thứ nhất: Phải dựa trên cơ sở phân tích lí luận kinh tế - xã hội
một cách sâu sắc để chọn ra tiêu thức phản ánh bản chất, phù
hợp với mục đích nghiên cứu.

Thứ hai: Phải căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể của hiện tượng
nghiên cứu.

Thứ ba: Tuỳ theo tính chất phức tạp của hiện tượng và mục đích
yêu cầu nghiên cứu có thể lựa chọn 1 hay nhiều tiêu thức phân
tổ.

Xác định số tổ cần thiết và phạm vi mỗi tổ
Việc xác định số tổ cần thiết
(bao nhiêu tổ) và ranh giới
giữa các tổ phụ thuộc vào tiêu
thức phân tổ là tiêu thức số
lượng hay tiêu thức chất lượng
(thuộc tính).

Chỉ tiêu giải thích
Khái niệm: Chỉ tiêu giải thích là những chỉ tiêu dùng để nói rõ đặc điểm
của các tổ cũng như toàn bộ tổng thể.
Ý nghĩa:
- Nó nói rõ đặc trưng của từng tổ và toàn bộ tổng thể;
- Nó làm căn cứ để so sánh các tổ với nhau và tính một số chỉ tiêu phân
tích khác.
Cơ sở chọn đúng các chỉ tiêu giải thích
+ Căn cứ vào mục đích nghiên cứu
+ Các chỉ tiêu giải thích phải liên quan chặt chẽ đến tiêu thức phân tổ.

3.3 Sử dụng phương pháp thống kê trong mô tả và so sánh

3.3.1 Phản ánh và phân tích mức độ của hiện tượng
Muốn nghiên cứu mặt lượng trong mối quan hệ chặt chẽ với mặt chất của
hiện tượng kinh tế – xã hội, trước tiên phải tính toán và phân tích ...
CHƯƠNG 3
THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN
(tiếp theo)
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III2 - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Bài giảng phương pháp nghiên cứu kinh tế chương III2 9 10 510