Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế - Chương trình CVC (GSTS. Lê Sỹ Thiệp)

Được đăng lên bởi magicftu
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 9057 lần   |   Lượt tải: 4 lần
GSTS Lª Sü ThiÖp
091.262.82.25
Sithiep@yahoo.com
HT cho líp: hanhchinhhocvien@yahoo.com
Password: hvhcqg

PHẦN BÀI GIẢNG

Chuyªn ®Ò:
Qu¶n lý nhμ n−íc vÒ kinh tÕ
(Ch−¬ng tr×nh CVC)

10-2008

• H−íng dÉn häc tËp

1-Kh¸i qu¸t chuyªn ®Ò:
PhÇn thø nhÊt:

Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn chung vÒ
qu¶n lý nhμ n−íc vÒ kinh tÕ

PhÇn thø hai:

Qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi c¸c
LÜnh vùc kinh tÕ cô thÓ
I. QLNN ®èi víi kinh tÕ ®èi
ngo¹i
II. QLNN ®èi víi doanh nghiÖp
2-Kh¸i qu¸t tõng phÇn cña chuyªn ®Ò:

PhÇn thø nhÊt:

lý luËn chung cña qLNN vÒ kinh tÕ
I. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña qu¶n
lý nhμ n−íc vÒ kinh tÕ.
( V× sao Nhµ n−íc cÇn qu¶n lý nÒn KTQD? )
ii. chøc n¨ng nhiÖm vô cña nhμ n−íc
trong qu¶n lý nhμ n−íc vÒ kinh tÕ
( Nhµ n−íc qu¶n lý nÒn KTQD ®Ó lµm g×? )
iii. ®èi t−îng, ph¹m vi néi dung cña qu¶n
lý nhμ n−íc vÒ kinh tÕ
( Nhµ n−íc qu¶n lý c¸i g× ë nÒn KTQD? )
iv. C¸CH QU¶N Lý CñA NN §èi víi nÒn ktqd
(B»ng c¸ch nµo NN ®iÒu khiÓn ®−îc nÒn KTQD? )
1- C¸ch chung nhÊt- Nh÷ng nguyªn t¾c chung
2- C¸ch t−¬ng ®èi cô thÓ- Ph−¬ng thøc QLNN
3- C¸ch cô thÓ- C«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n−íc
(NN dïng c¸i g× ®Ó thùc hiÖn c¸c ph−¬ng thøc trªn?)
4- Néi dung QLNN vÒ kinh tÕ (Nh÷ng c«ng vô chÝnh)
vI. ®æi míi qLNN vÒ kinh tÕ ë n−íc ta
1- Sù cÇn thiÕt cña ®æi míi
2- Ph−¬ng h−íng ®æi míi (§æi c¸i g×, theo h−íng nµo?)

PhÇn thø hai:
QLNN ®èi víi c¸c lÜnh vùc kT cô thÓ

I.

Qlnn ®èi víi kinh tÕ ®èi ngo¹i

A. Mét sè kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ KT§N:
1-Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña KT§N
2-Chøc n¨ng cña KT§N nãi chung
3-C¸c h×nh thøc KT§N cô thÓ vµ vai trß, t¸c dông cña
mçi h×nh thøc
B.QLNN vÒ kinh tÕ ®èi ngo¹i
1- Sù cÇn thiÕt ®Æc biÖt cña QLNN vÒ KT§N
2- §èi t−îng, ph¹m vi ®Æc thï cña QLNN vÒ KT§N
3-Néi dung QLNN vÒ KT§N

II.QLNN ®èi víi doanh nghiÖp
A.Nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ DN
1-Môc tiªu cña Doanh nh©n vµ viÖc lµm cña hä
2- Vai trß cña DN, D/nh©n trong sù ph¸t triÓn X·
héi
3- C¸c lo¹i h×nh DN vµ vai trß cña mçi lo¹i
B.Qu¶n lý nhμ n−íc ®èi víi dN
1- Sù cÇn thiÕt cña QLNN ®èi víi c¸c doanh nghiÖp
2- Ph¹m vi ho¹t ®éng cña DN cÇn cã sù QLNN.
3- Néi dung QLNN ®èi víi DN
C. QLNN ®èi víi DNNN nãi riªng:
1- Sù cÇn thiÕt ph¶i cã DNNN
2- Néi dung QLNN ®èi víi DNNN.
a- QL víi t− c¸ch chñ së h÷u
b- QL víi t− c¸ch Chñ thÓ qu¶n lý nÒn KTQD
3- VÊn ®Ò ®æi míi DNNN ë n−íc ta.
a- Néi dung cña h−íng ®æi míi DNNN
b- Lý do cña h−íng ®æi míi

3-C¸ch häc

XuÊt
ph¸t
tõ yªu
cÇu
®Ó
h×nh
thµnh
c©u
hái.

Sö dông c¸c
th«ng tin, t− liÖu
sau ®©y ®Ó tr¶ lêi
c©u hái ®ã:
-Gi¸o tr×nh.
-Bµi ghi trªn líp.
-Th«ng tin trong
th¶o luËn.
-C¸c ng...
GSTS Lª Sü ThiÖp
091.262.82.25
Sithiep@yahoo.com
HT cho líp: hanhchinhhocvien@yahoo.com
Password: hvhcqg
PHN BÀI GING
Chuyªn ®Ò:
Qu¶n lý nhμ níc vÒ kinh tÕ
(Ch¬ng tr×nh CVC)
10-2008
Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế - Chương trình CVC (GSTS. Lê Sỹ Thiệp) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế - Chương trình CVC (GSTS. Lê Sỹ Thiệp) - Người đăng: magicftu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Bài giảng Quản lý Nhà nước về kinh tế - Chương trình CVC (GSTS. Lê Sỹ Thiệp) 9 10 348