Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản lý sự thay đổi

Được đăng lên bởi hoatructam
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Please purchase a personal license.

MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Giúp người học sau khi tham gia học phần
- Học được những vấn đề cốt lõi nhất về lý luận quản lý sự thay đổi,
phát biểu đúng khái niệm: thay đổi, các mức độ của thay đổi, mối quan hệ
giữa thay đổi và phát triển; Chỉ ra đúng những nguyên nhân gây ra sự thay
đổi, nhận diện được các loại thay đổi trong tổ chức, 04 đặc trưng của thay
đổi, chiến lược quản lý sự thay đổi, 11 bước thực hiện quản lý sự thay đổi;
12 yêu cầu, 8 yếu tố để thực hiện thay đổi thành công, những yếu tố duy trì
sự thay đổi và 13 điều cần tránh trong quản lý sự thay đổi.
- Người học hiểu sâu sắc và thực hành về những nội dung cơ bản
trong quản lý sự thay đổi như: kĩ năng chọn lựa sự thay đổi, kĩ năng xác
định mục tiêu thay đổi, kĩ năng hoạch định sự thay đổi và kĩ năng tổ chức
thực hiện sự thay đổi; hình thành được những kỹ năng vận dụng tri thức
quản lý sự thay đổi cho việc quản lý giáo dục và quản lý nhà trường trong
bối cảnh đổi mới quản lý giáo dục và xây dựng được chiến lược cơ bản
quản lý sự thay đổi.
- Chủ động đón nhận sự thay đổi và có tinh thần quyết tâm, tin
tưởng thực hiện sự thay đổi đáp ứng yêu cầu phát triển

NỘI DUNGHỌC PHẦN
Chương 1: Sự thay đổi và quản lý sự thay đổi
trong tổ chức (10 tiết)
1.1. Nh n di n s thay đ i trong t ch c
1.2. Khái ni m thay đ i, đ c trưng và các m c đ c a thay
đ i trong t ch c
1.3. Phân lo i các ki u thay đ i
1.4. Qu n lý s thay đ i trong t ch c: Vai trò và nguyên
t c

NỘI DUNGHỌC PHẦN
Chương 2: Quá trình quản lý sự thay đổi (20 tiết)
2.1. Xây dựng kế hoạch thay đổi
2.2. Thực hiện kế hoạch thay đổi:
2.3. Đánh giá và củng cố sự thay đổi
2.4. Các rào cản thường gặp trong quản lý sự thay đổi
và cách vượt qua

NỘI DUNG HỌC PHẦN(tt)

Chương 3: Những yếu tố thúc đẩy
sự thay đổi (15 tiết)
3.1. Thông tin và công nghệ cho quản lý sự thay đổi
3.2. Các yếu tố cơ bản quyết định sự thành công của quản lý
sự thay đổi
3.2. Một số bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý sự
thay đổi

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CHÍNH
Hoạt động 1: Tìm hi u v s thay đ i nói chung và s
thay đ i trong giáo d c nói riêng; xác đ nh đ c trưng
c a s thay đ i
Hoạt động 2: Xác đ nh m c đ c a s thay đ i
Hoạt động 3: Nh n di n s thay đ i trong t ch c
Hoạt động 4: Xác đ nh các bư c c a quá trình thay đ i
Hoạt động 5: Xây d ng qui trình qu n lý s thay đ i
Hoạt động 6: Xác đ nh các vi c c n làm đ qu n lý s
thay đ i thành công
Hoạt động 7: Phân tích tình hu ng và tìm hi u các
nguyên nhân d n đ n thành công hay th t b i trong
qu n lý s ...
Please purchase a personal license.
Bài giảng Quản lý sự thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản lý sự thay đổi - Người đăng: hoatructam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Bài giảng Quản lý sự thay đổi 9 10 6