Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Thị trường chứng khoán

Được đăng lên bởi nguyenhongthangqn-gmail-com
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 2970 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BAI GIANG

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
GV: Nguyễn Văn Huân Hồ
Thanh Hương BM: Hệ thống
thông tin kinh tể

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

1.1.ĐẠI CƯƠNG VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
1.1.1.

Khái niệm thị trường tài chính

Nhu cầu về vốn để tiến hành đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ các chủ thể khác
nhau trong nền kinh tế. Trong đó, thường xảy ra tình huống: những người có vốn nhàn rỗi lại không có
cơ hội đầu tư hoặc không biết đầu tư vào đâu. Từ đó hình thành nên một cơ chế chuyển đổi từ tiết kiệm
sang đầu tư. Cơ chế đó được thực hiện và điều chỉnh trong khuôn khổ một thị trườn đó là thị trường tài
chính. Trên thị trường tài chính, những người thiếu vốn huy động vốn bằng cách phát hành ra các công
cụ tài chính như cổ phiếu, trái phiếu... Những người có vốn dư thừa, thay vì trực tiếp đầu tư vào máy
móc thiết bị, nhà xưởng để sản xuất hàng hóa hay cung cấp dịch vụ, sẽ đầu tư (mua) các công cụ tài
chính được phát hành bởi những người cần huy động vốn.
Vậy, thị trường tài chính là nơi diễn ra sự chuyển vốn từ những người dư thừa vốn tới những
người thiếu vốn. Thị trường tài chính cũng có thể được định nghĩa là nơi phát hành, mua bán, trao đổi
và chuyển nhượng các công cụ tài chính theo các quy tắc, luật lệ đã được ấn định.
Trong nền kinh tế thị trường, sự tồn tại và phát triển của thị trường tài chính là tất yếu khách
quan. Hoạt động trên thị trường tài chính có những tác động, hiệu ứng trực tiếp tới hiệu quả đầu tư của
các cá nhân của cac doanh nghiệp và hành vi của người tiêu dùng, và tới động thái chung của toàn bộ
nền kinh tế.

1.1.2.

Chức năng của thị trường tài chính

- Huy động và dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang nơi thiểu vốn
Thị trường tài chính có chức năng cơ bản là dẫn vốn từ những người dư thừa vốn sang những
người cần vốn. Với những người dư thừa vốn, thu nhập lớn hơn chi tiêu, những người này có thể là
Chính phủ, các tổ chức hoặc cá nhân. Trong khi đó, do chi tiêu lớn hơn thu nhập, chính phủ, các tổ
chức và cá nhân khacs lại cần vốn. Sự chuyển dịch vốn này được thực hiện theo sơ đồ sau:

TÀI TRỢ GIÁN TIẾP

Sơ đồ: Chức năng dẫn chuyển vốn của thị trường tài chính
Qua sơ đồ trên ta thấy, sự chuyển dịch vốn được thực hiện qua hai con đường, tài trợ trực tiếp và
tài trợ gián tiếp. Trong tài trợ trực tiếp, những người cần vốn huy động trực tiếp từ những người có vốn
bằng cách bán các chứng khoán cho họ. Các chứng khoán này là các công cụ tài chính, nó cung cấp
quyền yêu cầu về thu nhập và tài sản và các quyền khác cho chủ...
BAI GIANG
TH TRƯNG CHNG KHN
GV: Nguyễn Văn Huân Hồ
Thanh Hương BM: Hệ thống
thông tin kinh tể
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Thị trường chứng khoán - Người đăng: nguyenhongthangqn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Bài giảng Thị trường chứng khoán 9 10 720