Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng thuế

Được đăng lên bởi smiley-candynguyen-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Nội dung bao gồm:
- Khái niệm về thuế
- Chức năng của thuế
- Tính chất của thuế
- Phân loại thuế
- Các yếu tố cấu thành một hệ thống sắc thuế
- Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
- Hệ thống thuế hiện nay ở Việt Nam

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ (TT)
1.1 Khái niệm về thuế
1.1.1 Khái niệm
Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ do Luật quy định các tổ chức
và cá nhân trong xã hội nộp cho nhà nước bằng một phần thu nhập của mình,
nhằm tập trung một bộ phận quyền lực, của cải xã hội vào Ngân sách nhà
nước, để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước thích ứng với từng giai
đoạn phát triển của đời sống kinh tế xã hội.
1.1.2 Đặc điểm của thuế
-

Là khoản thu không bồi hoàn

-

Là khoản thu mang tính chất bắt buộc

-

Người nộp thuế chỉ nộp những khoản thuế theo quy định

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ (TT)
1.1.3 Phân biệt Thuế, Phí và Lệ phí
-Thuế là khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp
luật của các cá nhân và pháp nhân đối với Nhà nước không mang
tính đối giá và hoàn trả trực tiếp.
- Phí là khoản thu mang tính chất bù đắp chi phí thường
xuyên hoặc bất thường như phí về xây dựng, bảo dưỡng, duy tu
của Nhà nước đối với những hoạt động phục vụ người nộp phí.
- Lệ phí là khoản thu vừa mang tính chất phục vụ cho đối
tượng nộp lệ phí về việc thực hiện một số thủ tục hành chính vừa
mang tính chất động viên sự đóng góp cho ngân sách Nhà nước.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ (TT)
Xét về mặt giá trị pháp lý:
- Thuế có giá trị pháp lý cao hơn lệ phí, phí. Thuế được ban hành dưới dạng văn
bản pháp luật như: Luật, Pháp lệnh do Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông
qua. Trình tự ban hành một Luật thuế phải tuân theo một trình tự chặt chẽ.
- Trong khi đó lệ phí, phí được ban hành đưới dạng Nghị định, Quyết định của
chính phủ; Quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Nghị
quyết của hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Xét về mục đích và mức độ ảnh hưởng đối với nền kinh tế - xã hội thì thuế có 3
tác dụng lớn:
- Tạo nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước.
- Ðiều chỉnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý và định hướng phát triển
kinh tế.
- Ðảm bảo sự bình đẳng giữa những chủ thể kinh doanh và công bằng xã hội.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ THUẾ (TT)
1.2 Vai trò của thuế
1.2.1 Chức năng huy động tập trung nguồn lực tài chính
1.2.2 Chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế của thuế
1.3 Tính chất của thuế
1.3.1 Công bằng
- Công bằng theo chiều ngang: đối xử về thuế như nhau đối với người
nộp thuế có tình trạng và khả năn...
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THUẾ
Nội dung bao gồm:
- Khái niệm về thuế
- Chức năng của thuế
- Tính chất của thuế
- Phân loại thuế
- Các yếu tố cấu thành một hệ thống sắc thuế
- Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường
- Hệ thống thuế hiện nay ở Việt Nam
bài giảng thuế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng thuế - Người đăng: smiley-candynguyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài giảng thuế 9 10 878