Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tiền tệ

Được đăng lên bởi nguyenthito96
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1-

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ
VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ
1.1 Nguồn gốc và bản chất tiền tệ
1.1.1 Nguồn gốc xuất hiện:
Theo Mác, tiền tệ xuất hiện sau một quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và các hình thái
giá trị. Quá trình phát triển của các hình thái giá trị để đi đến hình thái giá trị diễn ra như sau:
Hình thái trao đổi đơn giản hay ngẫu nhiên:
1 tấm bò
=
2 cái rìu
Hình thái giá trị tương đối
vật ngang giá chung
Giá trị của bò được biểu hiện ở rìu, còn rìu là cái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá
trị của bò. Hàng hoá (bò) mà giá trị của nó được biểu hiện ở một hàng hoá khác (rìu) thì gọi là
hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá rìu mà giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng
hoá khác (bò) gọi là hình thái vật ngang giá chung.

Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng xuất hiện sau lần phân công lao động lần thứ nhất bộ lạc du mục tách rời khỏi toàn bộ lạc đòi hỏi có sự trao đổi bằng nhiều hàng hoá khác nhưng
vẫn trực tiếp. Lúc này giá trị của vật không chỉ biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của một vật
mà còn biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của nhiều hàng hoá khác
Ví dụ: 1 con gà = 10 kg thóc / 1 cái rìu/1 m vải / 0,1 chỉ vàng (chưa cố định)

Hình thái giá trị chung khi sự phân công lao động lần thứ 2, thủ công nghiệp tách rời
khỏi nông nghiệp -> SX HH phát triển thì hình thức trao đổi trực tiếp bộc lộ những nhược điểm
của nó , đòi hỏi phải có một loại hàng hoá đặc biệt giữ vai trò vật ngang giá chung của quá trình
trao đổi
Ví dụ: 10 kg thóc
2 con gà
= 1 m vải (vật ngang giá nhưng chưa cố định)
0,1 chỉ vàng

Hình thái tiền tệ khi vật ngang giá chung cố định ở một thứ hàng hoá, đó là kim loại
(kẽm, đồng, sắt, bạc, vàng.) chỉ đến lúc này thì hình thái tiền tệ mới được xác lập và vàng với tư
cách là vật ngang giá chung và đã trở thành tiền tệ, gọi là kim tệ. Vì vậy, vàng – tiền tệ được coi
là một HH đặc biệt.
 Kết luận:
Tiền tệ là một phạm trù kinh tế và cũng là một phạm trù lịch sử. Sự xuất hiện của tiền là một
phát minh vĩ đại của loài người, nó làm thay đổi bộ mặt của nền KT – XH
 Sự ra đời và tồn tại của tiền tệ gắn liền với sự ra đời và tồn tại của sản xuất và trao đổi
HH. Và trong quá trình này nó xuất hiện vật ngang giá chung.
 Vàng – tiền tệ được coi là một hàng hoá đặc biệt.
Khái niệm:

Khái niệm cũ: Tiền tệ là một HH đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung để đo giá trị
của các HH khác.Tiền có thể thoã mãn được một số nhu cầu của người sở hữu nó tương ứng với
số lượng giá trị mà người đó tích luỹ ...
- 1 -
CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ
VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ
1.1 Nguồn gốc và bản chất tiền tệ
1.1.1 Nguồn gốc xuất hiện:
Theo Mác, tiền tệ xuất hiện sau một quá trình phát triển lâu dài của trao đổi các hình thái
giá trị. Quá trình phát triển của các hình thái giá trị để đi đến hình thái giá trị diễn ra như sau:
- Hình thái trao đổi đơn giản hay ngẫu nhiên:
1 tấm bò = 2 cái rìu
Hình thái giá trị tương đối vật ngang giá chung
Giá trị của bò được biểu hiện rìu, còn ucái được dùng làm phương tiện để biểu hiện giá
trị của bò. Hàng hoá (bò) giá trị của được biểu hiện một hàng hoá khác (rìu) thì gọi
hình thái giá trị tương đối. Còn hàng hoá rìu mà giá trị sử dụng của nó biểu hiện giá trị của hàng
hoá khác (bò) gọi là hình thái vật ngang giá chung.
Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng xuất hiện sau lần phân công lao động lần thứ nhất -
bộ lạc du mục tách rời khỏi toàn bộ lạc đòi hỏi có sự trao đổi bằng nhiều hàng hoá khác nhưng
vẫn trực tiếp. Lúc này giá trị của vật không chỉ biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của một vật
mà còn biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của nhiều hàng hoá khác
Ví dụ: 1 con gà = 10 kg thóc / 1 cái rìu/1 m vải / 0,1 chỉ vàng (chưa cố định)
Hình thái giá trị chung khi sự phân công lao động lần thứ 2, thủ công nghiệp tách rời
khỏi nông nghiệp -> SX HH phát triển thì hình thức trao đổi trực tiếp bộc lộ những nhược điểm
của nó , đòi hỏi phải có một loại hàng hoá đặc biệt giữ vai trò vật ngang giá chung của quá trình
trao đổi
Ví dụ: 10 kg thóc
2 con gà = 1 m vải (vật ngang giá nhưng chưa cố định)
0,1 chỉ vàng
Hình thái tiền tệ khi vật ngang giá chung cố định một thứ hàng hoá, đó kim loại
(kẽm, đồng, sắt, bạc, vàng.) chỉ đến lúc này thì hình thái tiền tệ mới được xác lập và vàng với tư
cách là vật ngang giá chung và đã trở thành tiền tệ, gọi là kim tệ. Vì vậy, vàng – tiền tệ được coi
là một HH đặc biệt.
Kết luận:
Tiền tệ một phạm trù kinh tế cũng một phạm trù lịch sử. Sự xuất hiện của tiền một
phát minh vĩ đại của loài người, nó làm thay đổi bộ mặt của nền KT – XH
Sự ra đời tồn tại của tiền tệ gắn liền với sự ra đời tồn tại của sản xuất và trao đổi
HH. Và trong quá trình này nó xuất hiện vật ngang giá chung.
Vàng – tiền tệ được coi là một hàng hoá đặc biệt.
Khái niệm:
Khái niệm cũ: Tiền tệ một HH đặc biệt đóng vai trò vật ngang giá chung để đo giá trị
của các HH khác.Tiền có thể thoã mãn được một số nhu cầu của người sở hữu nó tương ứng với
số lượng giá trị mà người đó tích luỹ được
Khoa Tài chính – Kế toán Trường Đại học Đông Á
Bài giảng tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tiền tệ - Người đăng: nguyenthito96
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Bài giảng tiền tệ 9 10 855