Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng tổ chức quản lý sản xuất

Được đăng lên bởi Lvcham Le van Cham
Số trang: 113 trang   |   Lượt xem: 2168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUONG I: DOANH NGHIEP
I. KHAI NIE‘MM VA NH NG DAC DIEM CO BAN CUA DOANH NGHIEP.
1. Khiii niém:
Doanh nghie’p la mot to chiic duoc thanh lap nham muc dich chu ye’u la thuc
hie’n cac hoat dong kinh doanh.
Kinh doanh la vi(c thuc hién mot, mot so hoac tit c:i c:ic cfing doan cua qua trinh
dau tir san xuat den tiéu thu st pham hoac thuc hién dich vu trén thi truong nham muc
dich sinh Hi.
Ngay nay trong nen kinh te thi truong co su qu:in 1y ciia Nha nuoc, cac doanh
nghiep duoc tu do kinh doanh cac mat hang ma minh muon nhung trong khufin khfi ph:ip
luat cho phe‘p. Triii nguoc hoan toan voi ngay nay, tit truoc nam 1986 ciic doanh
nghie’p hoat dong theo cc che tap trung quan lieu bao cap, tirc la c:ic doanh nghiep sén
xuat hang ho:i va dich vu do Nha nuoc giao va sau dfi Nha nuoc tu phil n phoi s:in pham.
Theo cc ché nay da han che rat nhiéu nang luc tu chu cua cac doanh nghiép, khfing phat
huy duoc tinh s:ing tao trong moi con nguoi trong doanh nghi(p. Hie’n tuong y lai cua
ciin bfi va cfing nh vien lam cho doanh nghiep khong phat trien dune.
2. Dac diém cc bé n cua doanh n9hiép:
a. T inh thong nhét i é san xuét thuét.’
Mot doanh nghie’p cong nghi(p thuéng gfim nhie’u bfi phan khac nhau nhung lai
co quan he mat thiet voi nhau ve ky thuat cfing nghiep, tao nen su thong nhat hoan chinh
ve mat san xufit lam cho doanh nghi(p co thé tién hanh sén xuat theo mot trinh tu hpp ly
co
diéu kién phoi hop va phuc vu ID nhau, tin cc ’ cchhoo tfi chiic san xuat va quan 1y co
qua.
hiéu
b. T inh ihc›ng nhéi ‹'e mfi/ /fi chirc i ‹i I/nh ié\
Tinh thong nhfit vé mat to chuc trong doanh nghiép cong nghiép thé hién cr cho
cac bfi phan st xuat déu ngan va co quan hé voi nhau trong mot cc can to chiic thong
nhat co mot bfi in:iy quan ly chung diing dau la giiim doc doanh nghi(p.
Tfnh thong nhat vé mat kinh té cua doanh nghiép duoc thé hién o cho doanh nghiép
la mot don vi doe lap va hoach toan dfic lap. Khi doanh nghie’p cong nghie’p san xuat
kinh doanh co hieu qu:i thi phai thong nhat 3 loi fch: lot ich ca nhan nguoi lao dong, loi
fch tap thé ciia doanh nghi(p va loi ich nha nucrc.
e. Quan hé san xuat x‹i hoi ‹ hu nghi‘a .Quan he’ moi thanh vie’n trong doanh nghie’p la quan he’ hop tire dong chf binh
dang tuong tro nhau trong cfing viec, cung nhau thuc hien nhiem vu san xu:It.
Quan h( philn phoi loi nhuiln cling phfii dune tién hanh cGng bang xa hfii, co
nghia la phai theo dfing nguyén tac phan phoi theo lao dong két hop voi viéc n0ng cao
phfic loi tap the' va bfio dfim lot fch cua N...
CHUONG
I: DOANH NGHIEP
I. KHAI NIE‘MM VA NH NG DAC DIEM CO BAN CUA DOANH NGHIEP.
 Khiii niém:
Doanh nghie’p la mot to chiic duoc thanh lap nham muc dich chu ye’u la thuc
hie’n
cac hoat dong kinh doanh.
Kinh doanh la vi(c thuc hién mot, mot so hoac tit c:i c:ic cfing doan cua qua trinh
dau tir san xuat den tiéu thu
st
pham hoac thuc hién dich vu trén thi truong nham muc
dich sinh Hi.
Ngay nay trong nen kinh te thi truong co su qu:in 1y ciia Nha nuoc, cac doanh
nghiep duoc tu do kinh doanh cac mat hang ma minh muon nhung trong khufin khfi ph:ip
luat cho phe‘p. Triii nguoc hoan toan voi ngay nay, tit truoc nam 1986 ciic doanh
nghie’p
hoat dong theo cc che tap trung quan lieu bao cap, tirc la c:ic doanh nghiep sén
xuat hang
ho:i va dich vu do Nha nuoc giao va sau dfi Nha nuoc tu phil n phoi s:in pham.
Theo cc ché
nay da han che rat nhiéu nang luc tu chu cua cac doanh nghiép, khfing phat
huy duoc tinh
s:ing tao trong moi con nguoi trong doanh nghi(p. Hie’n tuong y lai cua
ciin bfi va cfing
nh vien lam cho doanh nghiep khong phat trien dune.
2. Dac diém cc bé n cua doanh n9hiép:
 T inh thong nhét i é san xuét thuét.’
Mot doanh nghie’p cong nghi(p thuéng gfim nhie’u bfi phan khac nhau nhung lai
co
quan he mat thiet voi nhau ve ky thuat cfing nghiep, tao nen su thong nhat hoan chinh
ve
mat san xufit lam cho doanh nghi(p co thé tién hanh sén xuat theo mot trinh tu hpp ly
co
diéu kién phoi hop va phuc vu ID nhau,
tin
cc
qua.
’ cchhoo tfi chiic san xuat va quan 1y co
hiéu

T inh ihc›ng nhéi ‹'e mfi/ /fi chirc i ‹i I/nh ié\
Tinh thong nhfit mat to chuc trong doanh nghiép cong nghiép thé hién
cr
cho
cac
bfi phan
st
xuat déu ngan va co quan voi nhau trong mot cc can to chiic thong
nhat co
mot bfi in:iy quan ly chung diing dau la giiim doc doanh nghi(p.
Tfnh thong nhat vé mat kinh té cua doanh nghiép duoc thé hién o cho doanh nghiép
la mot don vi doe lap va hoach toan dfic lap. Khi doanh nghie’p cong nghie’p san xuat
kinh
doanh co hieu qu:i thi phai thong nhat 3 loi fch: lot ich ca nhan nguoi lao dong, loi
fch tap
thé ciia doanh nghi(p va loi ich nha nucrc.
e. Quan hé san xuat x‹i hoi ‹ hu nghi‘a
.-
Quan he’ moi thanh vie’n trong doanh nghie’p la quan he’ hop tire dong chf binh
dang
tuong tro nhau trong cfing viec, cung nhau thuc hien nhiem vu san xu:It.
Quan h( philn phoi loi nhuiln cling phfii dune tién hanh cGng bang xa hfii, co
nghia
la phai theo dfing nguyén tac phan phoi theo lao dong két hop voi viéc n0ng cao
phfic loi
tap the' va bfio dfim lot fch cua Nha nuoc.
d. @nyén chfi dé [ iL0F$
.f
1h‹ir kinh doanli cha doanli nghiep cc›ng nghiep.
Quyén tu chin trong s:in xufit kinh doanh ciia doanh nghi(p cGng nghiép duoc thé
hién truoc het doanh nghiép co tu ciich phap nhan co quyén ky két cac hop dong kinh Ie
trong va ngoai nuoc. Mat khiic doanh nghie’p duoc chu dong trong san xuat kinh doanh
trong khufin kho ph:ip luat cho phép va tu chin ve gia ca s:in pham cua doanh nghiep
minh.
II. VI TRI CUA DOANH NGHIEP CONG NGHIEP TRONG NEN KINH TE
Bài giảng tổ chức quản lý sản xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng tổ chức quản lý sản xuất - Người đăng: Lvcham Le van Cham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
113 Vietnamese
Bài giảng tổ chức quản lý sản xuất 9 10 409