Ktl-icon-tai-lieu

bài giữa kì kinh tế lượng

Được đăng lên bởi voikoivoimap8694
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình
1. Thiết lập mô hình
Các biến phụ thuộc.
Y: GDP của việt năm từ 2000 – 2012
Các biến độc lập
X2 : Lao động (L) Nghìn người
X3: Vốn đâu tư (K) Nghìn tỷ đồng
Z : Biến giả
Zi = 1 : Ảnh hưởng của khủng hoảng sau năm 2008
Zi = 0 : Ảnh hưởng của khủng hoảng trước năm 2008
Mô hình hồi quy tổng thể
Dựa vào lý thuyết kinh tế và kết quả thu được trong các nghiên cứu trước, chúng em chọn
mô hình tuyến tính:
LnYi=β1 + β2LnX2i + β3LnX3i + Ui
Hàm hồi quy mẫu
ln Y^

^
= β

1

^
^
+ β 2LnX2i+ β 3LnX3i + Ui

2. Nguồn số liệu thu thập

Năm

lao động
(L)

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

38545.4
39615.8
40716.0
41846.7
43008.9
44904.5
46238.7
47160.3
48209.6
49322.0
50392.9
51398.4

vốn đầu tư
(k)
107574
138543
164943
184482
253724
284648
305736
295683
259930
268594
317583
383627

GDP
441646.0
481295.0
535762.0
613443.0
715307.0
914001.0
1061565.0
1246769.0
1616047.0
1809149.0
2157829.0
2779880.0

Z
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

2012

52581.3

457382

3245419.0

3. Ước lượng mô hình:
Sử dụng phần mềm Eviews hồi quy mô hình ta được bảng hồi quy sau:
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 04/25/14 Time: 08:38
Sample: 2000 2012
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
LOG(K)
LOG(L)

-65.07407
-0.336353
7.753904

5.770803
0.183174
0.730147

-11.27643
-1.836251
10.61965

0.0000
0.0962
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.983838
0.980606
0.094201
0.088737
13.96945
304.3746
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

13.91056
0.676425
-1.687608
-1.557235
-1.714406
0.570349

Hàm hồi quy mẫu:
4. Phân tích, kiểm định mô hình:
ln Y^

^
= β

1

^
^
+ β 2Ln X2i+ β

3

LnX3i =LOG(Y) = -65.07407- 0.336353*LOG(K) +

7.753904*LOG(L)

{

H 0 : β j =0(h ệ s ố β j kh ô ng c ó ý ngh ĩ a th ố ng k ê)
H 1 : β j ≠ 0 ( h ệ s ố β j c ó ý ngh ĩ a th ố ng k ê )

^β

1

^
có P_Value = 0,0000< α = 0,1 nên ta bácbỏ H0, do đó β 1 có ý nghĩa thống kê.

1

^β

2

^
có P_Value = 0,0962< α = 0,1 nên ta bácbỏ H0, do đó β 2 có ý nghĩa thống kê tức

là lao động có ảnh hưởng tới GDP
^β

^
có P_Value = 0,0000< α = 0,1 nên ta bác bỏ H 0, do đó β 3 có ý nghĩa thống kê tức

3

là vôn đâu tư có ảnh hưởng tới GDP
Vậy với mức ý nghĩa 10% tất cả cá chệ số

βj

đều có ý nghĩa thống kê.

5. Phân tích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồ...
I. Thiết lập, phân tích và đánh giá mô hình
1. Thiết lập mô hình
Các biến phụ thuộc.
Y: GDP của việt năm từ 2000 – 2012
Các biến độc lập
X
2
: Lao động (L) Nghìn người
X
3
: Vốn đâu tư (K) Nghìn tỷ đồng
Z : Biến giả
Z
i
= 1 : Ảnh hưởng của khủng hoảng sau năm 2008
Z
i
= 0 : Ảnh hưởng của khủng hoảng trước năm 2008
Mô hình hồi quy tổng thể
Dựa vào lý thuyết kinh tế và kết quả thu được trong các nghiên cứu trước, chúng em chọn
mô hình tuyến tính:
LnY
i
1
+ β
2
LnX
2i
+ β
3
LnX
3i
+ U
i
Hàm hồi quy mẫu
ln
^
Y
=
^
β
1
+
^
β
2
LnX
2i
+
^
β
3
LnX
3i
+ U
i
2. Nguồn số liệu thu thập
Năm
lao động
(L)
vốn đầu tư
(k) GDP Z
2000 38545.4 107574 441646.0 0
2001 39615.8 138543 481295.0 0
2002 40716.0 164943 535762.0 0
2003 41846.7 184482 613443.0 0
2004 43008.9 253724 715307.0 0
2005 44904.5 284648 914001.0 0
2006 46238.7 305736 1061565.0 0
2007 47160.3 295683 1246769.0 0
2008 48209.6 259930 1616047.0 1
2009 49322.0 268594 1809149.0 1
2010 50392.9 317583 2157829.0 1
2011 51398.4 383627 2779880.0 1
bài giữa kì kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giữa kì kinh tế lượng - Người đăng: voikoivoimap8694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài giữa kì kinh tế lượng 9 10 283