Ktl-icon-tai-lieu

bài kiểm tra ATLĐ

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1040 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tư do -Hạnh phúc

--

ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CÔNG NHÂN
LÀM CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VLNCN

--

Vũ Thành Luân
CHUYÊN TRÁCH.ATVSLĐ-PCCN-BV
Tháng 03/2007

_________________
- Tr 1

ĐỀ CƯƠNG HUẤN LUYỆN
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNGCÔNG NHÂN
LÀM CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VLNCN
Phần thứ nhất
Lời dẫn trước khi vào bài học
Kính thưa các anh em Công nhân làm các công việc liên quan đến Quy trình
tiêu chuẩn - kỹ thuật an toàn về bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công
nghiệp, nổ mìn khai thác đá của các Xí nghiệp, đơn vị về dự lớp phổ biến một số nội
dung về công tác an toàn vệ sinh lao động - bảo hộ lao động.
Như chúng ta đã biết tất cả mọi người khi tham gia vào quan hệ lao động ở bất
kỳ lĩnh vực nào cũng đều mong muốn được làm việc trong một môi trường an toàn,
vệ sinh lao động, đối với Công nhân làm công tác bảo quản vận chuyển sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp là một trong những lĩnh vực sản xuất - kinh doanh ngành nghề
đặc biệt.
Đặc biệt về nhiều yếu tố trong đó có cả yếu tố an ninh chính trị, hình sự, an
toàn trong lao động khi tiếp xúc với vật liệu nổ công nghiệp với những đặc thù như
đan xen giữa hoạt động cơ giới và thủ công, công việc thường xuyên tiến hành ngoài
trời... đã và đang là một trong những nghề lao động có nhiều yếu tố tai nạn lao động
bất ngờ, bệnh nghề nghiệp cao.
-Theo số liệu của thanh tra Bộ lao động Thương binh và Xã hội trong 5 năm từ
2000-2004 Khai thác khoáng sản có 508 vụ tai nạn lao động làm chết 193 người, vấn
đề đặt ra làm, có thể làm gì để cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm sức khoẻ cho
người lao động, ngăn chặn và giảm tỷ lệ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Với mục đích là trang bị những kiến thức thiết yếu, cụ thể, sát với công việc
người lao động, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hay nói
cách khác là để bảo đảm hạnh phúc của mỗi gia đình, cho an sinh, phát triển kinh tế
xã hội, con người phải tham gia vào quá trình hoạt động lao động sản xuất trong điều
kiện an toàn.
Thực hiện: "An toàn để sản xuất và sản xuất phải bảo đảm an toàn" là phương
châm, nguyên tắc của công tác an toàn vệ sinh lao động, là một điều kiện mang tính
bắt buộc, nghĩa là trong quá trình tham gia lao động sản xuất anh em công nhân lao
động chúng ta phải thực hiện: Khu vực nào, vị trí nào, công việc nào, phương tiện
công cụ nào, việc làm nào chưa bảo đảm an toàn, người lao động nào chưa được
huấn luyện an toàn lao động, chưa được trang bị bảo hộ lao động...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tư do -Hạnh phúc
--
ĐỀ CƯƠNG HUN LUYỆN
AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CÔNG NN
LÀM CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN VLNCN
--
Vũ Thành Luân
CHUYÊN TRÁCH.ATVSLĐ-PCCN-BV
Tháng 03/2007
_________________
- Tr 1
bài kiểm tra ATLĐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài kiểm tra ATLĐ - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
bài kiểm tra ATLĐ 9 10 509