Ktl-icon-tai-lieu

Bài soạn ôn thi tốt nghiệp môn Quản lý Nhà nước về kinh tế

Được đăng lên bởi Huynh Linh
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 6894 lần   |   Lượt tải: 14 lần
BÀI SOẠN ÔN THI TỐT NGHIỆP
MÔN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ

Chương I
Câu 1: Mô tả đặc trưng của nền kinh tế thị trường. Nêu ví dụ về những nhược điểm
của kinh tế thị trường ở Việt Nam. Nhà nước ta cần tập trung giải quyết những vấn
đề gì để khắc phục nhược điểm của kinh tế thị trường?
I. Kinh tế thị trường là là một mô hình kinh tế vận động, phát triển, dựa trên cơ sở các quy
luật của thị trường, trong đó quan hệ hàng hoá - tiền tệ trở thành phổ biến và bao quát hầu
hết các lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nền kinh tế thị trường là nền kinh tế vận hành theo cơ
chế thị trường. Cơ chế thị trường là cơ chế vận hành khách quan của nền kinh tế, ở đó các
quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường phát huy tác dụng, trước hết, là quy luật giá
trị, quy luật này đòi hỏi việc sản xuất hàng hoá phải trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần
thiết và trao đổi phải bình đẳng, ngang giá. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh phải tuân
thủ quy luật này mới có thể tồn tại và phát triển. Thứ hai là quy luật cung cầu, quy luật này
biểu hiện quan hệ giữa cung và cầu thông qua giá cả, nó tác động trực tiếp đến giá cả và
phương thức sản xuất, tiêu dùng của xã hội. Thứ ba là quy luật cạnh tranh, quy luật này đòi
hỏi hàng hoá sản xuất ra phải có chất lượng tốt hơn, chi phí thấp hơn, thái độ phục vụ văn
minh hơn để nâng cao khả năng cạnh tranh so với các hàng hoá khác cùng loại.
Một nền kinh tế được gọi là kinh tế thị trường phải có 6 đặc trưng chủ yếu sau:
1. Thứ nhất, là quá trình lưu thông vật chất từ khâu này đến khâu khác trong hệ thống các
khâu của quá trình sản xuất và từ sản xuất đến tiêu dùng đều được thực hiện chủ yếu bằng
phương thức mua - bán. Sở dĩ có sự luân chuyển vật chất trong nền kinh tế là do có sự phân
công chuyên môn hoá trong sản xuất sản phẩm xã hội ngày càng cao, bên cạnh đó, còn do
có sự dư thừa sản phẩm ở doanh nghiệp này, ngành này nhưng lại thiếu sản phẩm ở doanh
nghiệp khác, ngành khác và ngược lại. Một nền kinh tế được gọi là nền kinh tế thị trường khi
tổng lượng mua bán vượt quá nữa tổng lượng vật chất của xã hội.
2. Thứ hai, người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự do nhất định khi tham gia trao đổi trên
thị trường, được thể hiện trên 3 mặt sau: tự do lựa chọn nội dung trao đổi, tự do lựa chọn
đối tác trao đổi và tự do thoả thuận giá cả trao đổi theo cách thuận mua vừa bán.
3. Thứ ba, hoạt động mua bán được diễn ra 1 cách thường xuyên, ổn định trên cơ sở 1 kết
cấu hạ tầng tối thiểu đủ để việc mua bán diễn ra thuận lợi, an toàn.
4. Thứ tư, các đối tác tham...
BÀI SO N ÔN THI T T NGHI P
MÔN QU N LÝ NHÀ N C V KINH T ƯỚ
Ch ng Iươ
Câu 1: Mô t c tr ng c a n n kinh t th tr ng. Nêu ví d v nh ng nh c i m đặ ư ế ườ ượ đ
c a kinh t th tr ng Vi t Nam. Nhà n c ta c n t p trung gi i quy t nh ng v n ế ườ ướ ế
kh c ph c nh c i m c a kinh t th tr ng?đề để ượ đ ế ườ
I. Kinh t th tr ng là là m t mô hình kinh t v n ng, phát tri n, d a trên c s các quy ế ườ ế độ ơ
lu t c a th tr ng, trong ó quan h hàng hoá - ti n t tr thành ph bi n và bao quát h u ườ đ ế
h t các l nh v c ho t ng kinh t . N n kinh t th tr ng là n n kinh t v n hành theo c ế ĩ độ ế ế ườ ế ơ
ch th tr ng. C ch th tr ng là c ch v n hành khách quan c a n n kinh t , ó các ế ườ ơ ế ườ ơ ế ế đ
quy lu t khách quan c a n n kinh t th tr ng phát huy tác d ng, tr c h t, là quy lu t giá ế ườ ướ ế
tr , quy lu t này òi h i vi c s n xu t hàng hoá ph i trên c s hao phí lao ng xã h i c n đ ơ độ
thi t và trao i ph i bình ng, ngang giá. M i ho t ng s n xu t, kinh doanh ph i tuân ế đổ đẳ độ
th quy lu t này m i có th t n t i và phát tri n. Th hai là quy lu t cung c u, quy lu t này
bi u hi n quan h gi a cung và c u thông qua giá c , nó tác ng tr c ti p n giá c độ ế đế
ph ng th c s n xu t, tiêu dùng c a xã h i. Th ba là quy lu t c nh tranh, quy lu t này òi ươ đ
h i hàng hoá s n xu t ra ph i có ch t l ng t t h n, chi phí th p h n, thái ph c v v n ượ ơ ơ độ ă
minh h n nâng cao kh n ng c nh tranh so v i các hàng hoá khác cùng lo i.ơ để ă
M t n n kinh t c g i là kinh t th tr ng ph i có 6 c tr ng ch y u sau: ế đượ ế ườ đặ ư ế
1. Th nh t, là quá trình l u thông v t ch t t khâu này n khâu khác trong h th ng các ư đế
khâu c a quá trình s n xu t và t s n xu t n tiêu dùng u c th c hi n ch y u b ng đế đề đượ ế
ph ng th c mua - bán. S d có s luân chuy n v t ch t trong n n kinh t là do có s phânươ ĩ ế
công chuyên môn hoá trong s n xu t s n ph m xã h i ngày càng cao, bên c nh ó, còn do đ
có s d th a s n ph m doanh nghi p này, ngành này nh ng l i thi u s n ph m doanh ư ư ế
nghi p khác, ngành khác và ng c l i. M t n n kinh t c g i là n n kinh t th tr ng khi ượ ế đượ ế ườ
t ng l ng mua bán v t quá n a t ng l ng v t ch t c a xã h i. ượ ượ ư
2. Th hai, ng i trao i hàng hoá ph i có quy n t do nh t nh khi tham gia trao i trên ư đổ đị đổ
th tr ng, c th hi n trên 3 m t sau: t do l a ch n n i dung trao i, t do l a ch n ườ đượ đ
i tác trao i và t do tho thu n giá c trao i theo cách thu n mua v a bán.đố đổ đ
3. Th ba, ho t ng mua bán c di n ra 1 cách th ng xuyên, n nh trên c s 1 k t độ đượ ườ đị ơ ế
c u h t ng t i thi u vi c mua bán di n ra thu n l i, an toàn. đủ để
4. Th t , các i tác tham gia trong n n kinh t th tr ng u theo u i l i ích c a mình, ư đố ế ườ đề đ ổ
ó chính là l i nhu n, l i ích cá nhân là ng l c tr c ti p c a s phát tri n kinh t nh ng đ độ ế ế ư
không c xâm ph m nh h ng n l i ích c a ng i khác và c a c ng ng.đượ ư đế ườ đồ
5. Th n m, kinh t th tr ng luôn g n v i c nh tranh, hay nói cách khác, c nh tranh là linh ă ế ườ
h n c a n n kinh t th tr ng, ó ng l c thúc y s ti n b kinh t và xã h i, nâng ế ườ đ độ đẩ ế ế
cao ch t l ng s n ph m hàng hoá và d ch v có l i cho ng i tiêu dùng. ư ườ
1
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp môn Quản lý Nhà nước về kinh tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp môn Quản lý Nhà nước về kinh tế - Người đăng: Huynh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Bài soạn ôn thi tốt nghiệp môn Quản lý Nhà nước về kinh tế 9 10 705