Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập cá nhân

Được đăng lên bởi Lee Nguyên
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 451 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
Có số liệu về chi tiêu cho mặt hàng A (CT – USD/năm), thu nhập khả dụng
bình quân đầu người (TN – USD/năm), và giá bán của mặt hàng đó (P – USD/kg)
từ năm 1961 đến năm 1990:
CT = Y + Số thứ tự Lớp (Ví dụ: Lớp KTLU3_1 thì : CT = Y+1)
TN = X2 + Ngày sinh
P = X3 + Tháng sinh
(Ví dụ: Sinh ngày 20/02/1993 thì: TN = X2 + 20, P = X3 + 2 )
Trong đó Y, X2, X3 được cho như sau:
Năm
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

Y
131.3
137.1
141.6
148.8
155.9
164.9
171.0
183.4
195.8
207.4
218.3
226.8
237.9
225.8
232.4

X2
6113
6271
6378
6727
7027
7280
7513
7728
7891
8134
8322
8562
9042
8867
8944

X3
1.045
1.041
1.035
1.032
1.009
0.991
1.000
1.028
1.031
1.076
1.120
1.110
1.111
1.175
1.276

Năm
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Y
241.7
249.2
261.3
248.9
226.8
225.6
228.8
239.6
244.7
245.8
269.4
275.3
291.2
310.3
317.1

X2
9175
9381
9735
9829
9722
9769
9725
9930
10421
10563
10780
10895
11350
11501
11623

X3
1.357
1.429
1.538
1.660
1.793
1.902
1.976
2.026
2.085
2.152
2.240
2.210
2.110
2.000
1.000

Yêu cầu:
1. Hãy ước lượng các tham số của mô hình hồi quy đơn CT theo TN (Sử
dụng Excel, SPSS, Eviews)
2. Từ kết quả ở Yêu cầu 1, hãy cho biết:
a) Thu nhập khả dụng bình quân đầu người có ảnh hưởng lên chi tiêu cho
mặt hàng A hay không ?

Email: ktl.due@gmail.com

hathiphuongthao

BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
b) Khi TN tăng lên 1 USD thì CT bình quân tăng thêm 0.1 USD phải
không?
c) Khi TN tăng lên 1 USD thì CT bình quân tăng thêm trong khoảng nào?
d) Mô hình trên có tồn tại ý nghĩa thống kê hay không ?
3. Hãy ước lượng các tham số của mô hình hồi quy bội CT theo TN và P (Sử
dụng Excel, SPSS, Eviews)
4. Từ kết quả ở Yêu cầu 3, hãy cho biết:
a) Cả TN và P cùng không ảnh hưởng đến CT phải không?
b) Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi P tăng thêm 0.5 USD thì
CT bình quân giảm tối thiểu là 1 USD/năm phải không ?
c) Mô hình trên có xảy ra hiện tượng Đa cộng tuyến hay không?
d) Mô hình trên có xảy ra hiện tượng Phương sai nhiễu thay đổi hay không?
e) Mô hình trên có xảy ra hiện tượng Tự tương quan không ?
Chú ý: 1. Cho mức ý nghĩa α = 5%.
2. Số thứ tự Tên của sinh viên trong Danh sách sẽ được cung cấp trên lớp học.

Email: ktl.due@gmail.com

hathiphuongthao

...
BÀI TẬP CÁ NHÂN MÔN KINH TẾ LƯỢNG
số liệu về chi tiêu cho mặt hàng A (CT USD/năm), thu nhập khả dụng
bình quân đầu người (TN USD/năm), và giá bán của mặt hàng đó (P – USD/kg)
từ năm 1961 đến năm 1990:
CT = Y + Số thứ tự Lớp (Ví dụ: Lớp KTLU3_1 thì : CT = Y+1)
TN = X
2
+ Ngày sinh
P = X
3
+ Tháng sinh
(Ví dụ: Sinh ngày 20/02/1993 thì: TN = X
2
+ 20, P = X
3
+ 2 )
Trong đó Y, X
2
, X
3
được cho như sau:
Năm Y X
2
X
3
Năm Y X
2
X
3
1961 131.3 6113 1.045 1976 241.7 9175 1.357
1962 137.1 6271 1.041 1977 249.2 9381 1.429
1963 141.6 6378 1.035 1978 261.3 9735 1.538
1964 148.8 6727 1.032 1979 248.9 9829 1.660
1965 155.9 7027 1.009 1980 226.8 9722 1.793
1966 164.9 7280 0.991 1981 225.6 9769 1.902
1967 171.0 7513 1.000 1982 228.8 9725 1.976
1968 183.4 7728 1.028 1983 239.6 9930 2.026
1969 195.8 7891 1.031 1984 244.7 10421 2.085
1970 207.4 8134 1.076 1985 245.8 10563 2.152
1971 218.3 8322 1.120 1986 269.4 10780 2.240
1972 226.8 8562 1.110 1987 275.3 10895 2.210
1973 237.9 9042 1.111 1988 291.2 11350 2.110
1974 225.8 8867 1.175 1989 310.3 11501 2.000
1975 232.4 8944 1.276 1990 317.1 11623 1.000
Yêu cầu:
1. Hãy ước lượng các tham số của nh hồi quy đơn CT theo TN (Sử
dụng Excel, SPSS, Eviews)
2. Từ kết quả ở Yêu cầu 1, hãy cho biết:
a) Thu nhập khả dụng bình quân đầu người nh hưởng n chi tiêu cho
mặt hàng A hay không ?
Email: ktl.due@gmail.com hathiphuongthao
Bài tập cá nhân - Trang 2
Bài tập cá nhân - Người đăng: Lee Nguyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập cá nhân 9 10 274