Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN

Được đăng lên bởi gaixuongrong-qt-gmail-com
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 206 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Chương 1. Mục tiêu của lực lượng bán: Ngưỡng sinh lãi
Anh (chị) hãy đề xuất một tiêu chuẩn rõ ràng để xác định mục tiêu bán hàng tối thiểu
của một người bán giày trượt tuyết dựa theo các thông tin được cung cấp trong phụ
lục dưới đây:
Hoạt động của người bán mang tính thời vụ. Việc thực hiện đơn đặt hàng chủ yếu
diễn ra từ tháng 3 đến đầu tháng 6 và từ tháng 9 đến giữa tháng 10 đối với các khách
hàng muộn hơn.
- Cơ sở thù lao cho một đại diện độc quyền:
+ Lương tháng cố định : 3 800 F
+ Hoa hồng: 5% doanh thu ngoài thuế
- Phụ cấp lương cho một người bán độc quyền:
+ Khoán phụ cấp lưu trú: 300 F/ngày (trung bình một tháng có 22 ngày làm
việc)
+ Thanh toán chi phí di chuyển: 1,10 F/ 1 km hành trình (trung bình 100 km
mỗi ngày)
+ Các chi phí khác (bảo hiểm, phụ cấp…): chiếm 50 % phần chi phí cố định
của thù lao.
- Các yếu tố về giá thành:
+ Chi phí sản xuất được đánh giá là 490 F/ một đôi giày trượt tuyết.
+Để đơn giản việc tính toán, người ta xem rằng chi phí này không phụ thuộc
vào số lượng đôi giày trượt tuyết được sản xuất.
+ Cũng với lý do này, chỉ có chi phí tiền lương của người bán được tính vào
trong chi phí phân phối.
Giá bán trung bình của một đôi giày trượt tuyết “ cao cấp- dùng thi đấu): 700 F
ngoài thuế.

Hướng dẫn giải:
Đó chính là sử dụng tiêu chuẩn: ngưỡng sinh lãi
- Lãi gộp: 700 – 490 = 210 F
- Biến phí: Hoa hồng của người bán = 5% giá bán ngoài thuế tức là 35 F
- Lãi trên biến phí: 210 – 35 = 175 F
Chi phí cố định liên quan đến việc tuyển dụng một người bán:
Theo những thông tin được cung cấp, chúng ta có thể xem rằng người bán
hàng di chuyển từ tháng 3 đến đầu tháng 6 tức là trong 3 tháng và từ tháng 6
đến giữa tháng 10 tức là trong 1 tháng, hay toàn bộ kéo dài trong 4,5 tháng.
Chi phí cố định hàng tháng:

3800

Các chi phí khác (bảo hiểm, xã hội…): 50% chi phí cố định: + 1900
 Chi phí cố định hàng năm

5700 x 12 = 68 400

Chi phí lưu trú hàng tháng:
22 ngày x 300 F : 6 600
Chi phí di chuyển:
22 ngày x 100 km x 1,1F : 2 420
 Chi phí hàng năm :

9020 x 4,5 = 40 590

----------- Chi phí cố định: 109 180
+ Mục tiêu tối thiểu được giao cho người bán hàng:
109 180/ 175 = 624 đôi giày trượt tuyết

Chương 2. Quy mô lực lượng bán
Bài 1. Phương pháp sử dụng để xác định quy mô lực lượng bán (N) dựa trên trách
nhiệm công việc của người bán:
n

N=


1

Vi C i
Ri

Với V = số lần gặp gỡ cần thiết đối với một loại khách hàng trong một thời gian
C = số lượng khách hàng tiềm năng của mỗi loại khách hàng
R = số lần gặp gỡ mà một người bán có thể thực h...
Chương 1. Mục tiêu của lực lượng bán: Ngưỡng sinh lãi
Anh (chị) hãy đề xuất một tiêu chuẩn rõ ràng để xác định mục tiêu bán hàng tối thiểu
của một người bán giày trượt tuyết dựa theo các thông tin được cung cấp trong phụ
lục dưới đây:
Hoạt động của người bán mang tính thời vụ. Việc thực hiện đơn đặt hàng chủ yếu
diễn ra từ tháng 3 đến đầu tháng 6 và từ tháng 9 đến giữa tháng 10 đối với các khách
hàng muộn hơn.
- Cơ sở thù lao cho một đại diện độc quyền:
+ Lương tháng cố định : 3 800 F
+ Hoa hồng: 5% doanh thu ngoài thuế
- Phụ cấp lương cho một người bán độc quyền:
+ Khoán phụ cấp lưu trú: 300 F/ngày (trung bình một tháng có 22 ngày làm
việc)
+ Thanh toán chi phí di chuyển: 1,10 F/ 1 km hành trình (trung bình 100 km
mỗi ngày)
+ Các chi phí khác (bảo hiểm, phụ cấp…): chiếm 50 % phần chi phí cố định
của thù lao.
- Các yếu tố về giá thành:
+ Chi phí sản xuất được đánh giá là 490 F/ một đôi giày trượt tuyết.
+Để đơn giản việc tính toán, người ta xem rằng chi phí này không phụ thuộc
vào số lượng đôi giày trượt tuyết được sản xuất.
+ Cũng với lý do này, chỉ có chi phí tiền lương của người bán được tính vào
trong chi phí phân phối.
Giá bán trung bình của một đôi giày trượt tuyết “ cao cấp- dùng thi đấu): 700 F
ngoài thuế.
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN - Người đăng: gaixuongrong-qt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
BÀI TẬP CÓ LỜI GIẢI MÔN QUẢN TRỊ LỰC LƯỢNG BÁN 9 10 9