Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2

Được đăng lên bởi thuydung66
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 550 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 – Lê nguyễn thuy dung

GIẢI ĐỀ THI (Anh Lynh gửi)

Phần chữ đỏ in nghiêng là của Hùng, chữ đen là của Dung
Tại DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng 3/X tình hình như sau:
1. Nhận vốn kinh doanh cấp trên cấp 12.000.000 bằng TGNH
Nợ TK 112:
12.000.000
Có TK 211 411:
12.000.000
2. Trả hết nợ cho đơn vị R 10.400.000 . Sau khi trừ triết khấu thanh toán được hưởng 2% số thanh
toán bằng TGNH
Nợ TK 331:
10.608.000 10.400.000
Có TK 521 515
208.000
Có TK 112: 10.400.000 10.192.000
3. Chi tiền mặt nộp thuế TNDN quý I năm X là 2.000.000đ và thuế GTGT tháng này 300.000đ
Nợ TK 821:
2.000.000 Nợ 3334: 2.000.000
Nợ TK 133:
300.000
Nợ 3331: 300.000
Có TK 111: 2.300.000
Có TK 111: 2.300.000
4. Trả nợ vay ngắn hạn 1.000.000đ và nợ dài hạng 1.000.000 bằng tiền mặt
Nợ TK 311:
1.000.000
Nợ TK 341:
1.000.000
Có TK 111: 2.000.000
5. Chi tiền mặt mua phụ tung xuất dung thẳng cho bộ phận bán hàng 110.00đ và bộ phận QLDN
165.000đ. Trong đó thuế GTGT 10%
Nợ TK 642:
165.000
Nợ TK 641:
100.000
Nợ TK 641:
110.000
Nợ TK 642:
150.000
Có TK 111: 275.000
Nợ TK 133:
25.000
Có TK 111:
275.000
6. Trã lãi tiền vay 30.000.000đ bằng tiền mặt
Nợ TK 711 635:
30.000.000
Có TK 111: 30.000.000
7. Thu tiền bán phế liệu 1.000.000 đ do thanh lý 1 thiết bị sản xuất nguyên giá 14.100.000 đã khấu
hao đủ
- Đã khấu hao hết
Nợ TK 214:
14.100.000
Hao mòn TSCĐ (ps giảm)
Có TK 211: 14.100.000
TSCĐHH (ps giảm)
- Phế liệu thu được
Nợ TK 111
1.000.000 (phế liệu)
Có TK 711: 1.000.000

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 – Lê nguyễn thuy dung

8. Chi TM bảo hành sp 132.000 trong đó đã bao gồm thuế 10%
Nợ 641 (6415)
:120.000
Nợ 133:
: 12.000
Có 111
:132.000
9. Thu tiền KH A trả 300.000đ bằng tiền mặt và KH B trả 12.000.000 đ bằng TGNH
Nợ TK 111 A:
300.000
Nợ TK 112 B:
12.000.000
Có TK 131A:
300.000
Có TK 131B:
12.000.000
10. Chi tiền mặt khen thưởng tổng kết năm là 3.400.000đ
Nợ TK 635 353: 3.400.000
Có TK 111: 3.400.000
11. Chi tiền mặt để đi tham quan nghỉ mát và thuê văn nghệ phục vụ 650.000đ
Nợ TK 635 353: 650.000
Có TK 111: 650.000
12. Thu được khoản nợ của khách hàng C trả 500.000 đ bằng TGNH, đã lập dự phòng phải thu
khó đòi cuối năm trước
Nợ TK 112:
500.000
Nợ 112 :
500.000
Có TK 007: 500.000
Có 711: 500.000
ĐT: CÓ 004:
500.000
13. Nhận trước toàn bộ số tiền cho thuê hoạt động 1 TSCĐ bằng tiền mặt thời gian 1 năm. Số tiền
thuê chưa thuế GTGT là 12.000.000đ
Nợ TK 111:
13.200.000
Có TK 511: 12,000,000
Có TK 3331:
1,200,000
(a) Tháng đầu: xuất hóa đơn
Nợ 111:
13.200.000
Có 511:
1.000.000
...

Anh Lynh gửi
Phần chữ đỏ in nghiêng là của Hùng, chữ đen là của Dung
 !"#$%&'$()$*$+,-./-'*01233(456
789:;+!'5<,$-<,$78===8===>?
@776 78===8===
A774116 78===8===
8-B%@<'C):DE7=8F==8===8G5+!-.-!%+,5'*C(@<(HI4;5
'*>?
@0076 7=8J=K8=== 10.400.000
AL7515 =K8===
A776 7=8F==8===10.192.000
08!!MNO#$%"PQRN2ST8===8===C:T%*T0==8===C
@K76 8===8=== Nợ 3334: 2.000.000
@7006 0==8=== Nợ 3331: 300.000
A7776 80==8=== Có TK 111: 2.300.000
F8-B@:5U 78===8===C:T@T! 78===8===>?!MNO
@0776 78===8===
@0F76 78===8===
A7776 8===8===
L8!!MNON5$VW,X<'>#$9>*T77=8==C:T>#$9Y"
7JL8===C8-'CA%7=I
@JF6 7JL8=== Nợ TK 641: 100.000
@JF76 77=8=== Nợ TK 642: 150.000
A7776ZL8=== Nợ TK 133: 25.000
Có TK 111: 275.000
J8-[S[!!M:50=8===8===C>?!MNO
@Z776356 0=8===8===
A7776 0=8===8===
Z8!M>*$%S!\78===8===C'5SQ7!%>D4BW,!*7F87==8===C[+,
5'C]
^[+,5'%
@7F6 7F87==8=== 5'N_G$4!BN
A7767F87==8=== G$4!BN
- `%S!\C(@<
@777 78===8===$%S!\
AZ77678===8===
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Trang 2
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 - Người đăng: thuydung66
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 9 10 338