Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kế toán thu chi

Được đăng lên bởi Anh Mai
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
Bài 1
Tại một DN SX kinh doanh trong tháng 5/N có tài liệu như sau (đơn vị 1.000 đ):
I. Số dư đầu kỳ :
- TK 111: 800.000
- Các TK khác có số dư phù hợp.
II. Trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Phiếu thu số 01 ngày 1/5, DN rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 18.000.
2. Phiếu chi số 01 ngày 3/5, DN chi tạm ứng cho nhân viên Nguyễn Ngọc Sơn đi
mua NVL 15.000.
3. Phiếu thu số 02 ngày 6/5, DN thu tiền khách hàng còn nợ kỳ trước: 30.000.
4. Phiếu chi số 02 ngày 8/5, DN chi tiền thanh toán tiền vay dài hạn đến hạn trả
35.000 và thanh toán hết số lương còn nợ kỳ trước: 300.000.
5. Phiếu chi số 03 ngày 9/5, DN chi mua một dây chuyền công nghệ với giá mua
200.000 (chưa có thuế GTGT 10%). Chi phí lắp đặt dây chuyền công nghệ
5.500 (bao gồm thuế GTGT 10%), DN đã thanh toán theo phiếu chi số 04 ngày
12/5.
6. Phiếu thu số 03 ngày 15/5, DN thu tiền của khách hàng Y: 16.000.
7. Phiếu chi số 05 ngày 17/5, DN chi mua NVL đã nhập kho đủ với giá mua 19.000
(chưa có thuế GTGT 10%) và trả tiền vận chuyển còn nợ kỳ trước: 11.000.
8. Phiếu thu số 04 ngày 21/5, DN thu tiền tạm ứng thừa của nhân viên Nguyễn
Ngọc Sơn: 3.000.
9. Phiếu chi số 06 ngày 21/5, chi tiền góp vốn liên doanh ngắn hạn 9.000.
10. Phiếu chi số 07 ngày 22/5, thanh toán tiền còn nợ cho người bán kỳ trước
33.000.
11. Phiếu thu số 05 ngày 23/5, thu tiền lãi từ hoạt động góp vốn liên doanh 50.000.
12. Phiếu chi số 08 ngày 25/5, mua NVL với tổng giá thanh toán trên hoá đơn
132.000 (thuế suất thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển số NVL trên 1.000 (chưa bao
gồm thuế GTGT 10%). Số NVL trên được xuất dùng ngay cho PXSX không nhập kho.
13. DN thu tiền lãi từ hoạt động góp vốn liên doanh kỳ này 47.000. Kế toán đã lập
phiếu thu số 06 ngày 29/5.
14. Ngày 30/5 do yêu cầu của giám đốc, phòng kế toán phối hợp với các bên liên
quan tiến hành kiểm kê quỹ phát hiện thừa 15.000. Hiện chưa xác định được nguyên
nhân, kế toán lập phiếu thu số 07 ghi nhận số tiền trên.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ quỹ tiền mặt
3. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Nhật ký thu tiền, Nhật ký chi tiền,
Sổ cái TK 111.
Bài 2
Tại một DN SX kinh doanh trong tháng 9/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như
sau (đơn vị 1.000 đ):
I. Số dư đầu kỳ :
- TK 112: 1.000.000.
- Các TK khác có số dư phù hợp.
II. Trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1.
Giấy báo nợ số 31 ngày 2/9, DN trả nợ người bán cò...
BÀI TẬP
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU
Bài 1
Tại một DN SX kinh doanh trong tháng 5/N có tài liệu như sau (đơn vị 1.000 đ):
I. Số dư đầu kỳ :
- TK 111: 800.000
- Các TK khác có số dư phù hợp.
II. Trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Phiếu thu số 01 ngày 1/5, DN rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 18.000.
2. Phiếu chi số 01 ngày 3/5, DN chi tạm ứng cho nhân viên Nguyễn Ngọc Sơn đi
mua NVL 15.000.
3. Phiếu thu số 02 ngày 6/5, DN thu tiền khách hàng còn nợ kỳ trước: 30.000.
4. Phiếu chi số 02 ngày 8/5, DN chi tiền thanh toán tiền vay i hạn đến hạn trả
35.000 và thanh toán hết số lương còn nợ kỳ trước: 300.000.
5. Phiếu chi số 03 ngày 9/5, DN chi mua một dây chuyền công nghệ với giá mua
200.000 (chưa thuế GTGT 10%). Chi phí lắp đặt dây chuyền công nghệ
5.500 (bao gồm thuế GTGT 10%), DN đã thanh toán theo phiếu chi số 04 ngày
12/5.
6. Phiếu thu số 03 ngày 15/5, DN thu tiền của khách hàng Y: 16.000.
7. Phiếu chi số 05 ngày 17/5, DN chi mua NVL đã nhập kho đủ với giá mua 19.000
(chưa có thuế GTGT 10%) và trả tiền vận chuyển còn nợ kỳ trước: 11.000.
8. Phiếu thu số 04 ngày 21/5, DN thu tiền tạm ứng thừa của nhân viên Nguyễn
Ngọc Sơn: 3.000.
9. Phiếu chi số 06 ngày 21/5, chi tiền góp vốn liên doanh ngắn hạn 9.000.
10. Phiếu chi số 07 ngày 22/5, thanh toán tiền còn nợ cho người bán kỳ trước
33.000.
11. Phiếu thu số 05 ngày 23/5, thu tiền lãi từ hoạt động góp vốn liên doanh 50.000.
12. Phiếu chi số 08 ngày 25/5, mua NVL với tổng giá thanh toán trên hoá đơn
132.000 (thuế suất thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển số NVL trên 1.000 (chưa bao
gồm thuế GTGT 10%). Số NVL trên được xuất dùng ngay cho PXSX không nhập kho.
13. DN thu tiềni từ hoạt động góp vốn liên doanh kỳ này 47.000. Kế toán đã lập
phiếu thu số 06 ngày 29/5.
14. Ngày 30/5 do yêu cầu của giám đốc, phòng kế toán phối hợp với c bên liên
quan tiến nh kiểm quỹ phát hiện thừa 15.000. Hiện chưa xác định được nguyên
nhân, kế toán lập phiếu thu số 07 ghi nhận số tiền trên.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Sổ quỹ tiền mặt
3. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinho Nhật thu tiền, Nhật chi tiền,
Sổ cái TK 111.
Bài 2
Tại một DN SX kinh doanh trong tháng 9/N có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như
sau (đơn vị 1.000 đ):
I. Số dư đầu kỳ :
- TK 112: 1.000.000.
- Các TK khác có số dư phù hợp.
II. Trong kỳ có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Giấy báo nợ số 31 ngày 2/9, DN trả nợ người bán còn nợ kỳ trước 25.000
và trả nợ vay dài hạn đến hạn trả 30.000.
1
bài tập kế toán thu chi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kế toán thu chi - Người đăng: Anh Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
bài tập kế toán thu chi 9 10 923