Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kế toán tiền lương

Được đăng lên bởi thao299
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2384 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập tổng hợp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Công ty TNHH Minh Thông kê khai và nộp thuế GTGT thep phương pháp
khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,
tính giá hàng tồn kho theo pp nhập trước xuất trước ,có các số liệu liên quan
đến hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty được kế toán ghi nhận như
sau:
Tài liệu 1:Số dư đầu kỳ của một số tài khoản
- Tài khoản 112….64.000.000
- Tài khoản 334 50.000.000
- Tài khoản 335 15.000.000
Tài khoản 335 (trích trước tiền lương nghỉ phép) 7.000.000
Tài khoản 335 (trích trước sữa chữa lớn) 8.000.000
Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau
1. Ngày 01/12 : Công ty thanh toán lương kỳ trước cho người lao động bằng
tiền mặt là 50.000.000
2. Ngày 10/12 : Công ty tạm ứng lương cho người lao động 60.000.000 đồng
bằng tiền mặt
3. Ngày 11/12 : Xác định tổng lương nghỉ phép thực tế của nhân công tực tiếp
sản xuất phát sinh là 6.000.000
4. Ngày 15/12 : Tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh là
9.000.000
5. Ngày 31/12 : Tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ
Chỉ tiêu

Công nhân trực Nhân viên quản lý
tiếp sản xuất
phân xưởng

Lương sản phẩm 142.000.000

16.000.000

Lương thời gian
Phụ cấp
8.000.000

4.000.000
1.000.000

Lương nghỉ phép 1.4000.000
BHXH trả thay 7000.000
lương
Tổng cộng
152.100.000

500.000

21.500.000

Bộ phận kinh doanh và quản lý doanh nghiệp :
Chỉ tiêu

Nhân viên bán
hàng

Lương thời gian 20.000.000
Lương phụ cấp

Nhân viên quản lý
doanh nghiệp
26.000.000

4.000.000

Lương nghỉ phép 900.000

7.000.000

BHXH trả thay
lương
Tiền thưởng

400.000

1.400.000

6.000.000

800.000

Tổng cộng

31.300.000

35.200.000

Tiền thưởng phải trả cho nhân viên bán hàng được lấy từ quỹ khen thưởng.
CÔng ty đã trích BHXH,BHYT, BHTN và KPCĐ theo tỷ lệ quy định, giả sử
công ty trích 16% BHXH; 3% BHYT; 1% BHTN và 2% KPCĐ tính vào chi
phí và trừ vào lương của người lao động là 6% BHXH; 1,5% BHYT; 1%
BHTN.
- Công ty xác định số thuế thu nhập cá nhân trong kỳ của cán bộ công nhân
viên là 12.000.000
- Khấu trừ vào tiền lương của công nhân viên gồm tạm ứng chưa thu hồi là
3.000.000 . Khoản bắt bồi thường lả 4.000.000
- Công ty đã trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất trực tiếp
tháng, tỷ lệ trích trước 5% tiền lương sản phẩm ( khoản trích thêm trong kỳ
theo kế hoạch sản xuất của công ty)

6. Ngày 31/12 : Công ty thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên
bằng tiền mặt. CÔng ty nộp thuế thu nhập cá nhân và số đã trích BHXH,
BHYT và KPC...
Bài tập tổng hợp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Công ty TNHH Minh Thông kê khai và nộp thuế GTGT thep phương pháp
khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên,
tính giá hàng tồn kho theo pp nhập trước xuất trước ,có các số liệu liên quan
đến hoạt động kinh doanh trong kỳ của công ty được kế toán ghi nhận như
sau:
Tài liệu 1:Số dư đầu kỳ của một số tài khoản
- Tài khoản 112….64.000.000
- Tài khoản 334 50.000.000
- Tài khoản 335 15.000.000
Tài khoản 335 (trích trước tiền lương nghỉ phép) 7.000.000
Tài khoản 335 (trích trước sữa chữa lớn) 8.000.000
Tài liệu 2 : Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau
1. Ngày 01/12 : Công ty thanh toán lương kỳ trước cho người lao động bằng
tiền mặt là 50.000.000
2. Ngày 10/12 : Công ty tạm ứng lương cho người lao động 60.000.000 đồng
bằng tiền mặt
3. Ngày 11/12 : Xác định tổng lương nghỉ phép thực tế của nhân công tực tiếp
sản xuất phát sinh là 6.000.000
4. Ngày 15/12 : Tổng chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh là
9.000.000
5. Ngày 31/12 : Tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ
Chỉ tiêu Công nhân trực
tiếp sản xuất
Nhân viên quản lý
phân xưởng
Lương sản phẩm 142.000.000 16.000.000
Lương thời gian 4.000.000
Phụ cấp 8.000.000 1.000.000
Bài tập kế toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kế toán tiền lương - Người đăng: thao299
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập kế toán tiền lương 9 10 204