Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin

Được đăng lên bởi pastore1991
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1846 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Baøi 4. Giaûi thích nguyeân taéc phaân chia traùch nhieäm ñaõ bò phaù vôõ nhö theá naøo trong caùc
tình huoáng döôùi ñaây. Haõy ñeà nghò caùc thuû tuïc caàn thieát ñeå coù theå giaûm ruûi ro trong moãi
tình huoáng naøy.
1. Nhaân vieân löông nhaäp khoáng soá giôø lao ñoäng cho moät coâng nhaân ñaõ nghæ laøm tuaàn
tröôùc. Sau ñoù nhaân vieân löông naøy laäp SEC thanh toùan löông cho coâng nhaân treân, giaû
chöõ kyù cuûa coâng nhaân treân vaø ruùt tieàn töø tôø SEC naøy.
2. Thuû quyõ laäp moät hoùa ñôn mua haøng khoáng cuûa moät coâng ty (coâng ty naøy laø cuûa anh vôï
thuû quyõ) vaø sau ñoù göûi moät thanh toaùn ñieän töû cho hoùa ñôn naøy.
3. Moät nhaân vieân phaân xöôûng saûn xuaát boû ñi khoûi phaân xöôûng ñoät ngoät, mang theo nhieàu
nguyeân vaät lieäu xuaát töø kho vaø sau ñoù anh naøy ghi vaøo theû chi tieát chi phí ñaõ duøng
nguyeân lieäu naøy cho phaân xöôûng saûn xuaát. Theû chi tieát chi phí naøy laø caên cöù ñeå tính
giaù thaønh saûn phaåm.
4. Thuû quyõ laáy tieàn cuûa khaùch haøng thanh toùan roài sau ñoù che giaáu vieäc laáy caép naøy baèng
caùch khoâng ghi vieäc nhaän tieàn trong soå chi tieát khaùch haøng.
Baøi 5. Haõy xaùc ñònh nhöõng thuû tuïc kieåm soaùt ñeå coù theå ngaên ngöøa hoaëc phaùt hieän caùc
tình huoáng sau:
1. Vì heä thoáng maùy tính khoâng theå hoaït ñoäng, vì caùc phöông tieän khaùc khoâng theå coù ñeå xöû lyù
thoâng tin neân khoâng theå tính löông nhaân vieân; khaùch haøng khoâng ñöôïc laäp hoaù ñôn baùn
haøng; ngöôøi cung caáp khoâng ñöôïc traû tieàn.
2. Trong moät buoåi tieäc dieãn ra taïi phoøng maùy, moät chai nöôùc bò ñoå vaø nöôùc ñaõ chaûy öôùt ñóa
meàm löu döõ lieäu.
3. Nhaân vieân keá toaùn phaûi thu do voâ tình ñaõ ghi nhaàm khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng naøy
vaøo khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng khaùc.
4. Ngaøy coâng lao ñoäng trong thaùng cuûa moät nhaân vieân laø 23 ngaøy nhöng nhaân vieân nhaäp lieäu
ñaõ nhaäp soá ngaøy coâng laø 32.
5. Nhaân vieân ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa maùy coù theå truy caäp tôí chöông trình tính löông vaø
söûa ñoåi noù ñeå laøm troøn phaàn tieàn leû trong tieàn löông cuûa moãi nhaân vieân vaø chuyeån phaàn
tieàn leû naøy vaøo moät taøi khoaûn khaùc. Sau ñoù nhaân vieân ñieàu haønh naøy ñaõ chuyeån tieàn töø taøi
khoaûn khaùc ñoù vaøo taøi khoaûn caù nhaân cuûa anh ta.
Baøi 6. Haõy ñöa ra caùc ñeà nghò coù theå kieåm soaùt caùc gian laän cuûa nhaân vieân cho töøng tình
huoáng ñoäc laäp sau (trong caû 2 tröôøng hôïp heä thoáng xöû lyù baèng tay vaø xöû lyù baèng maùy)
1. Taïi gian ...
Baøi 4. Giaûi thích nguyeân taéc phaân chia traùch nhieäm ñaõ bò phaù vôõ nhö theá naøo trong caùc
tình huoáng döôùi ñaây. Haõy ñeà nghò caùc thuû tuïc caàn thieát ñeå coù theå giaûm ruûi ro trong moãi
tình huoáng naøy.
1. Nhaân vieân löông nhaäp khoáng soá giôø lao ñoäng cho moät coâng nhaân ñaõ nghæ laøm tuaàn
tröôùc. Sau ñoù nhaân vieân löông naøy laäp SEC thanh toùan löông cho coâng nhaân treân, giaû
chöõ kyù cuûa coâng nhaân treân vaø ruùt tieàn töø tôø SEC naøy.
2. Thuû quyõ laäp moät hoùa ñôn mua haøng khoáng cuûa moät coâng ty (coâng ty naøy laø cuûa anh vôï
thuû quyõ) vaø sau ñoù göûi moät thanh toaùn ñieän töû cho hoùa ñôn naøy.
3. Moät nhaân vieân phaân xöôûng saûn xuaát boû ñi khoûi phaân xöôûng ñoät ngoät, mang theo nhieàu
nguyeân vaät lieäu xuaát töø kho vaø sau ñoù anh naøy ghi vaøo theû chi tieát chi phí ñaõ duøng
nguyeân lieäu naøy cho phaân xöôûng saûn xuaát. Theû chi tieát chi phí naøy l caên cöù ñeå tính
giaù thaønh saûn phaåm.
4. Thuû quyõ laáy tieàn cuûa khaùch haøng thanh toùan roài sau ñche giaáu vieäc laáy caép naøy baèng
caùch khoâng ghi vieäc nhaän tieàn trong soå chi tieát khaùch haøng.
Baøi 5. Haõy xaùc ñònh nhöõng thuû tuïc kieåm soaùt ñeå coù theå ngaên ngöøa hoaëc phaùt hieän caùc
tình huoáng sau:
1. Vì heä thoáng maùy tính khoâng theå hoaït ñoäng, vì caùc phöông tieän khaùc khoâng theå coù ñeå xöû lyù
thoâng tin neân khoâng theå tính ông nhaân vieân; khaùch haøng khoâng ñöôïc laäp hoaù ñôn baùn
haøng; ngöôøi cung caáp khoâng ñöôïc traû tieàn.
2. Trong moät buoåi tieäc dieãn ra taïi phoøng maùy, moät chai nöôùc ñoå vaø nöôùc ñ chaûy öôùt ñóa
meàm löu döõ lieäu.
3. Nhaân vieân keá toaùn phaûi thu do v tình ñaõ ghi nhaàm khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng naøy
vaøo khoaûn phaûi thu cuûa khaùch haøng khaùc.
4. Ngaøy coâng lao ñoäng trong thaùng cuûa moät nhaân vieân laø 23 ngaøy nhöng nhaân vieân nhaäp lieäu
ñaõ nhaäp soá ngaøy coâng laø 32.
5. Nhaân vieân ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa maùy coù theå truy caäp tôí chöông trình tính löông vaø
söûa ñoåi noù ñeå laøm troøn phaàn tieàn leû trong tieàn löông cuûa moãi nhaân vieân vaø chuyeån phaàn
tieàn leû naøy vaøo moät taøi khoaûn khaùc. Sau ñoù nhaân vieân ñieàu haønh naøy ñaõ chuyeån tieàn töø taøi
khoaûn khaùc ñoù vaøo taøi khoaûn caù nhaân cuûa anh ta.
Baøi 6. Haõy ñöa ra caùc ñeà nghò coù theå kieåm soaùt caùc gian laän cuûa nhaân vieân cho töøng tình
huoáng ñoäc laäp sau (trong caû 2 tröôøng hôïp heä thoáng xöû lyù baèng tay vaø xöû lyù baèng maùy)
1. Taïi gian haøng baùn thieát nghe nhìn cuûa moät cöûa haøng baùn leû coù hieän töôïng hao
huït haøng hoùa moät caùch baát thöôøng. Sau moät quaù trình tìm hieåu caån thaän, kieåm toaùn
vieân ñaõ phaùt hieän ra thöôøng xuyeân coù moät khaùch haøng mua moät soá löôïng lôùn caùc thieát
ñieän töû laët vaët vaø ngöôøi khaùch naøy chæ tính tieàn vôùi moät nhaân vieân tính tieàn coá ñònh
(gian haøng coù nhieàu nhaân vieân tính tieàn ôû nhieàu quaày tính tieàn khaùc nhau). Ñieàu tra
theâm ñaõ boäc loä raèng, nhaân vieân tính tieàn vaø khaùch haøng thoâng ñoàng ùi nhau aên caép
Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin - Trang 2
Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin - Người đăng: pastore1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập Kiểm soát hệ thống thông tin 9 10 107