Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kiểm toán

Được đăng lên bởi trangtran7879-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1932 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập Kiểm toán đại cương

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN

I. TRẮC NGHIỆM
1. Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là:
a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC.
b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp.
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC.
2. Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì:
a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận
này.
b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC.
c. Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh.
d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy
3. Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo:
a. Thông tin trên các BCTC là chính xác.
b. Không có gian lận trong các BCTC.
c. Đơn vị đã được quản lý tốt.
d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC.
4. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:
a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế.
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC.
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp
cao của công ty.
d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức
đó.
5. Một KH yêu cầu kiểm toán các báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng của họ, đây là yêu cầu về:
a. Kiểm toán BCTC.
b. Kiểm toán tuân thủ.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Kiểm toán Nhà nước
6. Ai là người chịu trách nhiệm chính đối với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng
a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
b. Ban giám đốc ngân hàng
c. Kế toán trưởng
d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này
7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
a. Kiểm toán các chi nhánh ngân hàng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp
c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp
đồng tín dụng
d. Kiểm toán một dự án xóa đói giảm nghèo về tính hiệu quả của nó.
8.

Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm các điều luật và quy định được
xem như là:
a. Kiểm toán BCTC
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán thực hiện
- 1-

Bài tập Kiểm toán đại cương

d. Kiểm toán hoạt động
9. Ý nghĩa quan trọng nhất mà hoạt động kiểm toán mang lại cho xã hội là:
a. Tăng thêm niềm tin của các nhà đầu tư vào kết quả hoạt động kinh doa...
Bài tập Kiểm toán đại cương
Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN
I. TRẮC NGHIỆM
1. Lý do chính của một cuộc kiểm toán BCTC là:
a. Phát hiện ra các sai sót và gian lận trên BCTC.
b. Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp.
c. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của BCTC.
d. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với BCTC.
2. Doanh nghiệp cần kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC là vì:
a. Ban Giám đốc có thể gian lận và thông thường các kiểm toán viên độc lập sẽ phát hiện các gian lận
này.
b. Thường có sự mâu thuẫn về lợi ích giữa công ty soạn thảo BCTC với người sử dụng BCTC.
c. Vì có thể có sai sót ở số dư các tài khoản mà sẽ được các kiểm toán viên độc lập điều chỉnh.
d. Vì hệ thống KSNB thường không đáng tin cậy
3. Các BCTC đã được kiểm toán sẽ đảm bảo:
a. Thông tin trên các BCTC là chính xác.
b. Không có gian lận trong các BCTC.
c. Đơn vị đã được quản lý tốt.
d. Làm tăng thêm sự tin cậy của các BCTC.
4. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:
a. Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống KSNB hoạt động đúng như thiết kế.
b. Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán BCTC.
c. Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp
cao của công ty.
d. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức
đó.
5. Một KH yêu cầu kiểm toán các báo cáo thuế giá trị gia tăng hàng tháng của họ, đây là yêu cầu về:
a. Kiểm toán BCTC.
b. Kiểm toán tuân thủ.
c. Kiểm toán hoạt động.
d. Kiểm toán Nhà nước
6. Ai là người chịu trách nhiệm chính đối với tính trung thực của BCTC của một ngân hàng
a. Trưởng phòng kiểm toán nội bộ
b. Ban giám đốc ngân hàng
c. Kế toán trưởng
d. Kiểm toán viên độc lập kiểm toán BCTC này
7. Các thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ
a. Kiểm toán các chi nhánh ngân hàng về việc thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay
b. Kiểm toán của cơ quan thuế đối với doanh nghiệp
c. Kiểm toán doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của hợp
đồng tín dụng
d. Kiểm toán một dự án xóa đói giảm nghèo về tính hiệu quả của nó.
8. Một cuộc kiểm toán được dành cho việc phát hiện những vi phạm các điều luật quy định được
xem như là:
a. Kiểm toán BCTC
b. Kiểm toán tuân thủ
c. Kiểm toán thực hiện
- 1-
Bài tập kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kiểm toán - Người đăng: trangtran7879-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập kiểm toán 9 10 334