Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi namlun_tq91
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 23134 lần   |   Lượt tải: 120 lần
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Kiểm toán Báo cáo Tài chính.
Thực hiện: Tổ 3 – Nhóm II
Thành viên

Nhiệm vụ

Lớp ĐHKT 4A2HN
1. Nguyễn Thị Hồng
Nhung

Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I
Làm bài trên Powerpoint

2. Lê Kiều Oanh

Phụ trách bài tập 3 – Nhóm II

3. Đỗ Thị Minh Thoan

Phụ trách Bài tập 3 – Nhóm I

4. Mai Thị Thu Thủy

Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I

5. Bùi Minh Thúy (NT)

Phụ trách bài tập 1+ Bài tập 3 – Nhóm II
Tổng hợp bài của các thành viên
Làm bài trình bày trên Powerpoint

6. Nguyễn Thị Thúy

Phụ trách Bài tập 1 + Bài tập 3 – Nhóm II

7. Nguyễn Thị Thu Tươi

Phụ trách bài tập 1 – Nhóm I

8. Nguyễn Thị Thành

Phụ trách Bài tập 2 –Nhóm I

9. Nguyễn Thị Thu Huyền

Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm II

10. Nguyễn Thị Thu

Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm I

11. Đỗ Thị Quỳnh Anh

Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm I

12.Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm II

13.Lê Thị Nhung

Phụ trách bài tập 2 – Nhóm II

14.Cao Thị Hà

Phụ trách bài tập 1 – Nhóm I

15. Nguyễn Thị Huyền Trang

Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I

16.Nguyễn Thị Ngân

Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I

BÀI LÀM
I. PHẦN BÀI TẬP NHÓM I

Bài tập số 01: Liệt kê các gian lận, sai sót có thể xảy ra trong quá trình bán
hàng thu tiền. Tương ứng với mỗi gian lận, sai sót hãy trình bày các thủ tục
kiểm toán cần thiết để phát hiện ra gian lận, sai sót.

Trả lời:
A. Khái niệm:
Gian lận: là hành vi cố ý làm sai lệch thông tin kinh tế, tài chính do một
hay nhiều người trong đơn vị hoặc bên thứ ba thực hiện, làm ảnh hưởng đến
đối tượng kiểm toán.
Sai sót: là những lỗi không cố ý có ảnh hưởng đến đối tượng kiểm toán. Sai
sót có thể là nhầm lẫn hoặc bỏ sót không cố ý các thông tin, tài sản tạo
thông tin sai lệch về thông tin tài chính hoặc về tài sản.
B. Các gian lận, sai sót có thể xảy ra trong quá trình bán hàng thu tiền và
thủ tục kiểm toán cần thiết để phat hiện ra gian lận, sai sót đó.
1.
Một hóa đơn bán hang bị cộng nhầm do lỗi nhập số liệu từ bàn phím
máy tính.
Đây là hành vi thể hiện sai sót.
Thủ tục kiểm toán để phát hiện sai phạm :
a. Đối chiếu số liệu trên hóa đơn bán hang với hóa đơn trong sổ sách
trên máy tính.
b. So sánh giữa doanh thu bán hang với giá vốn hang bán xem cơ hợp lý
hay không.
c. Đối chiếu tiền ghi trên hóa đơn với bảng giá đã quy định trong việc
duyệt giá trong từng nghiệp vụ.
2.
Một nghiệp vụ bán hang bị ghi nhầm 2 lần,không chú ý vào ngày cuối
cùng của năm,nghiệp vụ này đã được vào sổ ngày trước đó.

Đây là hành vi thể hiện sai sót.
Thủ tục kiểm toán để phát hiện sai phạm:
a. Đối chiếu số liệu trên sổ sác...
BÀI THẢO LUẬN
Môn: Kiểm toán Báo cáo Tài chính.
Thực hiện: Tổ 3 – Nhóm II
Thành viên
Lớp ĐHKT 4A2HN
Nhiệm vụ
1. Nguyễn Thị Hồng
Nhung
Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I
Làm bài trên Powerpoint
2. Lê Kiều Oanh Phụ trách bài tập 3 – Nhóm II
3. Đỗ Thị Minh Thoan Phụ trách Bài tập 3 – Nhóm I
4. Mai Thị Thu Thủy Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I
5. Bùi Minh Thúy (NT) Phụ trách bài tập 1+ Bài tập 3 – Nhóm II
Tổng hợp bài của các thành viên
Làm bài trình bày trên Powerpoint
6. Nguyễn Thị Thúy Phụ trách Bài tập 1 + Bài tập 3 – Nhóm II
7. Nguyễn Thị Thu Tươi Phụ trách bài tập 1 – Nhóm I
8. Nguyễn Thị Thành Phụ trách Bài tập 2 –Nhóm I
9. Nguyễn Thị Thu Huyền Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm II
10. Nguyễn Thị Thu Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm I
11. Đỗ Thị Quỳnh Anh Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm I
12.Nguyễn Thị Ngọc Huyền Phụ trách Bài tập 2 – Nhóm II
13.Lê Thị Nhung Phụ trách bài tập 2 – Nhóm II
14.Cao Thị Hà Phụ trách bài tập 1 – Nhóm I
15. Nguyễn Thị Huyền Trang Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I
16.Nguyễn Thị Ngân Phụ trách bài tập 3 – Nhóm I
Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính - Người đăng: namlun_tq91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập kiểm toán báo cáo tài chính 9 10 723