Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế bảo hiểm và đáp án

Được đăng lên bởi vietdungvdz
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 466 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B i 1. à
Mét hµng nh xuÊt khÈu ®îc b¶o hiÓm ngang gi¸ trÞ víi tæng sè tiÒn b¶o
hiÓm (gi¸ CIF) 1.000.000 USD ®îc chë trªn mét con tµu (®· ®îc b¶o hiÓm ngang
gi¸ trÞ víi tiÒn b¶o hiÓm lµ 1.100.000USD). Trong chuyÕn hµnh tr×nh, tµu gÆp b·o
vµ bÞ m¾c c¹n, th©n tµu h háng ph¶i söa ch÷a t¹i c¶ng ®Õn hÕt 50.000USD, mét sè kÝnh
vì, thiÖt h¹i 63.000 USD. §Ó tho¸t n¹n, thuyÒn trëng ra lÖnh ph¶i nÐm mét hµng
ho¸ cña chñ hµng xuèng biÓn trÞ gi¸ 150.000USD, chi p liªn quan 3.700 USD.
§ång thêi cho tµu ho¹t ®éng víi c«ng suÊt tèi ®a, lµm nåi h¬i, ph¶i söa hÕt 45.000
USD.
Yªu cÇu: - Ph©n bæ tæn thÊt chung
- H·y x¸c ®Þnh sè tiÒn båi thêng thùc tÕ cña mçi c«ng ty b¶o hiÓm?
BiÕt r»ng: - Chñ tµu mua b¶o hiÓm t¹i c«ng ty BH A;
- Chñ hµng mua b¶o hiÓm t¹i c«ng ty BH B;
- C¸c chñ tµu vµ chñ hµng ®Òu mua BH theo ®iÒu kiÖn mäi rñi ro.
BÀI GIẢI:
Bước 1: Xác định giá trị TTC (G
t
)
G
t
= 150.000 + 45.000 + 3.700 = 198.700 (USD)
Bước 2: Xác định giá trị chịu phân bổ TTC (G
c
)
G
c
= (1.100.000 + 1.000.000) – (50.000 + 63.000) = 1.987.000 (USD)
Bước 3: Xác định tỷ lệ phân bổ TTC ( t )
t =
198.700
x 100 = 10 (%)
1.987.000
Bước 4: Xác định mức đóng góp TTC của mỗi bên (M
i
):
M
tàu
= (1.100.000 – 50.000) x 10% = 105.000 (USD)
M
hàng
= (1.000.000 – 63.000) x 10% = 93.700 (USD)
Bước 5: Xác định số tiền bỏ ra (hay thu về) của mỗi bên (S
i
)
S
tàu
= (45.000 + 3.700) – 105.000 = - 56.300 (USD)
S
hàng
= 150.000 – 93.700 = + 56.300 (USD)
Bước 6: Xác định số tiền BH bồi thường cho mỗi bên (theo điều kiện BH)
BH A bồi thường chủ tàu = 50.000 + 105.000 = 155.000 (USD)
BH B bồi thường chủ hàng = 63.000 + 93.700 = 156.700 (USD)
Bài tập kinh tế bảo hiểm và đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế bảo hiểm và đáp án - Người đăng: vietdungvdz
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài tập kinh tế bảo hiểm và đáp án 9 10 484