Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi bimrocketman-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 492 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV: Vũ Quốc Phong

2014

BÀI TẬP MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN. MÁC – LÊNIN
Bài 1.1: Tháng 01/1010, một xí nghiệp đầu tư ra một lượng tư bản là
600.000 USD và thuê 200 công nhân để sản xuất ra 4.000 sản phẩm.
a. Tính cơ cấu giá trị của một đơn vị sản phẩm? Biết rằng tổng giá trị
mới do người công nhân tạo ra là 440.000 USD và mức lương là 1.000
USD/tháng.
b. Tính tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư của xí nghiệp?
c. Giả sử thời gian chu chuyển của tư bản là 3 tháng và giá cả thị
trường là 225 USD/SP, tính lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2010
của xí nghiệp?
Bài 1.2: Tháng 1/2011, một xí nghiệp đầu tư ra một lượng tư bản là
16.000 USD để sản xuất ra 1.000 sản phẩm.
a. Tính cơ cấu giá trị của một đơn vị sản phẩm? Biết rằng tổng giá trị
mới do người công nhân tạo ra là 15.000 USD và cấu tạo hữu cơ của tư bản
là 5/3.
b. Tính khối lượng giá trị thặng dư trong năm 2011 của xí nghiệp?
c. Tính lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trong năm 2011 mà xí nghiệp?
biết rằng thời gian chu chuyển của tư bản là 6 tháng và giá cả thị trường là
28 USD/SP.
Bài 1.3: Trong quý I/2011, XN đầu tư ra một lượng tư bản là 900.000
USD, trong đó tư liệu sản xuất chiếm 780.000 USD, số công nhân làm thuê là
400 người.
a. Hãy xác định lượng giá trị sản phẩm mới mà một công nhân làm ra? biết
rằng m' = 200%.
b. Tính cơ cấu giá trị của một sản phẩm? biết rằng số lượng sản phẩm là
10.000 sản phẩm.
Bài 2.1: Một xí nghiệp tư bản đầu tư 16.000 USD để sản xuất ra 1.000
sản phẩm, cấu tạo hữu cơ của tư bản là 5/3 và tổng giá trị mới do người lao
động tạo ra là 24.000 USD.
a. Tính cơ cấu giá trị của quá trình sản xuất thứ nhất và cơ cấu giá trị
của 1 sản phẩm?
b. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 4 : 1, tính cơ cấu giá trị của quá
trình sản xuất thứ hai và số lượng sản phẩm được sản xuất ra?

1

GV: Vũ Quốc Phong

2014

c. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 2 : 1, tính cơ cấu giá trị của quá
trình sản xuất thứ ba và số lượng sản phẩm được sản xuất ra?
d. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 8 : 1, tính cơ cấu giá trị của quá
trình sản xuất thứ tư và số lượng sản phẩm được sản xuất ra?
e. Tính lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của xí nghiệp trong bốn quá trình
sản xuất trên, biết rằng giá cả thị trường là 36 USD/SP?
Bài 2.2: Một xí nghiệp tư bản đầu tư 50.000 USD để sản xuất ra 2.000
sản phẩm, cấu tạo hữu cơ của tư bản là 3/2 và tỷ suất giá trị thặng dư là
200%.
a. Tính cơ cấu giá trị của quá trình sản xuất thứ nhất và cơ cấu giá trị
của 1 sản phẩm?
b. Nếu tỷ lệ tích lũy và tiêu dùng là 5 : 3,...
GV: Vũ Quốc Phong
2014
1
BÀI TẬP MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN. MÁC – LÊNIN
i 1.1: Tháng 01/1010, một xí nghiệp đầu ra một ng tư bản là
600.000 USD và th 200 công nhân đ sn xut ra 4.000 sản phm.
a. nh cấu giá tr của một đơn vị sn phm? Biết rằng tổng giá tr
mới do người ng nhân tạo ra là 440.000 USD mức lương 1.000
USD/tng.
b. Tính tsuất và khối lượng giá tr thng dư ca xí nghiệp?
c. Gi sử thi gian chu chuyển của tư bản 3 tháng giá cả thị
trường 225 USD/SP, tính li nhuận và tsut li nhun trong năm 2010
của xí nghiệp?
i 1.2: Tháng 1/2011, một nghip đầu tư ra một ng tư bản là
16.000 USD đ sản xut ra 1.000 sn phm.
a. nh cấu giá tr của một đơn vị sn phm? Biết rằng tổng giá tr
mới do người công nhân tạo ra là 15.000 USD và cu to hu cơ của tư bn
là 5/3.
b. Tính khối lượng giá tr thng dư trong năm 2011 của xí nghip?
c. Tính lợi nhuận t suất lợi nhun trong năm 2011 xí nghip?
biết rằng thời gian chu chuyển của tư bản 6 tháng và giá cả th tờng là
28 USD/SP.
Bài 1.3: Trong quý I/2011, XN đầu ra một lượng tư bản 900.000
USD, trong đó liệu sản xuất chiếm 780.000 USD, số công nhân làm thuê
400 người.
a. Hãy xác định lượng giá trị sản phẩm mới mà một công nhân làm ra? biết
rằng m' = 200%.
b. Tính cấu giá trị của một sản phẩm? biết rằng số lượng sản phẩm
10.000 sản phẩm.
i 2.1: Một xí nghiệp bản đu 16.000 USD đ sản xut ra 1.000
sản phm, cu to hu cơ ca tư bn là 5/3 và tng giá tr mới do người lao
động to ra 24.000 USD.
a. nh cấu giá tr ca quá trình sn xuất th nhất cơ cu giá trị
của 1 sn phm?
b. Nếu tỷ ltích lũy và tiêu ng là 4 : 1, nh cấu g tr của quá
tnh sn xuất th hai và s lượng sn phm được sản xut ra?
Bài tập Kinh tế chính trị - Trang 2
Bài tập Kinh tế chính trị - Người đăng: bimrocketman-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập Kinh tế chính trị 9 10 341