Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế công cộng hay nhất

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 2711 lần   |   Lượt tải: 10 lần
BÀI TẬP KINH TẾ CÔNG CỘNG
Chương 1
Bài tập 1:
Chi phí xã hội biên về tiền lương trên thị trường lao động biến thiên theo hàm
W = 100.000 + 200L, trong đó W là mức lương, tính bằng đồng/tháng, còn L là số
giờ công/tháng. Đường cầu hàng tháng về nhân công là W = 200.000 – 300L.
a. Nếu thị trường lao động là cạnh tranh hoàn hảo thì có bao nhiêu giờ công
được cung ứng mỗi tháng? Trong điều kiện nào thì mức cân bằng thị trường về số
giờ công này đạt hiệu quả xã hội?
b. Nếu một đạo luật quy định mức tiền lương tối thiểu là 170.000
đồng/tháng được ban hành thì tổn thất xã hội do đạo luật này gây ra là bao nhiêu?
Cho biết ảnh hưởng của đạo luật đó đến giá, chi phí xã hội biên và lợi ích xã hội
biên của thị trường lao động?

Chương 2
Bài tập 1:
Một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Có
số liệu mô tả như sau:
Q
MPC
MB

10
4
52

20
8
48

30
12
44

40
16
40

50
20
36

60
24
32

70
28
28

80
32
24

90
36
20

100
40
16

Q: Tấn; MB, MPC: Triệu đồng
Biết rằng cứ mối tấn sản xuất ra doanh nghiệp gây ô nhiễm 2,4 triệu đồng
Hãy cho biết:
1) Sản lượng tối ưu của doanh nghiệp?
2) Tổn thất phúc lợi xã hội ?
3) Chính phủ sẽ thu mức thuế bao nhiêu? Tổng thu từ thuế của Chính phủ là bao
nhiêu?
1) Sản lượng của doanh nghiệp thay đổi như thế nào?
2) Doanh thu của doanh nghiệp sau thuế là bao nhiêu?

Bài tập 2:
Một doanh nghiệp nuôi ong trong quá trình sản xuất kinh doanh đã tạo lợi ích cho
một công ty trồng táo. Có số liệu mô tả như sau:
Sản lượng (tấn)
Chi phí biên (USD)
Lợi ích biên (USD)
Yêu cầu:

1 2
2 4
18 16

3
6
14

4
8
12

5
10
10

6
12
8

7
14
6

8 9
16 18
4 2

10
20
0

1) Biểu diễn bài toán bằng đồ thị?
2) Nếu doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của mình đã tạo ra cho công ty
trồng táo thì doanh nghiệp sẽ sản xuất ở mức sản lượng là bao nhiêu?
3) Xác định tổn thất phúc lợi trong trường hợp này?
4) Nếu Chính phủ can thiệp thì Chính phủ sẽ sử dụng biện pháp nào? Tổng thu
thuế hoặc trợ cấp là bao nhiêu?
5) Xác định doanh thu trước thuế (hoặc trợ cấp) và sau thuế (hoặc trợ cấp) của
doanh nghiệp nuôi ong?
Bài tập 3:
Số liệu mô tả lợi ích biên của giáo dục như sau:
Số học sinh (nghìn người)
Lợi ích biên (triệu/năm)

10
6

20
5

30
4

40
3

50
2

60
1

Chi phí cận biên của việc đào tạo một sinh viên là 5 triệu đồng/năm.
Yêu cầu:
1) Biểu diễn trên đồ thị?
2) Xác định số học sinh đi học và học phí/năm nếu không có sự can thiệp của
Chính phủ?
3) Giả sử lợi ích biên do giáo dục là 2 triệu đồng/năm/1sinh viên. Hãy xác định
số học sinh đi học ...
BÀI TẬP KINH TẾ CÔNG CỘNG
Chương 1
Bài tập 1:
Chi phí xã hội biên về tiền lương trên thị trường lao động biến thiên theo hàm
W = 100.000 + 200L, trong đó W mức ơng, tính bằng đồng/tháng, còn L số
giờ công/tháng. Đường cầu hàng tháng về nhân công là W = 200.000 – 300L.
a. Nếu thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo thì bao nhiêu giờ công
được cung ứng mỗi tháng? Trong điều kiện nào thì mức cân bằng thị trường về số
giờ công này đạt hiệu quả xã hội?
b. Nếu một đạo luật quy định mức tiền lương tối thiểu 170.000
đồng/tháng được ban hành thì tổn thất hội do đạo luật này gây ra bao nhiêu?
Cho biết nh hưởng của đạo luật đó đến giá, chi phí hội biên lợi ích hội
biên của thị trường lao động?
Chương 2
Bài tập 1:
Một doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.
số liệu mô tả như sau:
Q 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
MPC 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
MB 52 48 44 40 36 32 28 24 20 16
Q: Tấn; MB, MPC: Triệu đồng
Biết rằng cứ mối tấn sản xuất ra doanh nghiệp gây ô nhiễm 2,4 triệu đồng
Hãy cho biết:
1) Sản lượng tối ưu của doanh nghiệp?
2) Tổn thất phúc lợi xã hội ?
3) Chính phủ sẽ thu mức thuế bao nhiêu? Tổng thu từ thuế của Chính phủ là bao
nhiêu?
1) Sản lượng của doanh nghiệp thay đổi như thế nào?
2) Doanh thu của doanh nghiệp sau thuế là bao nhiêu?
bài tập kinh tế công cộng hay nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế công cộng hay nhất - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài tập kinh tế công cộng hay nhất 9 10 984