Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế công cộng + lời giải

Được đăng lên bởi huong le
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 52468 lần   |   Lượt tải: 432 lần
ại đã đạt hiệu quả Par...
mét sè bµi tËp c¬ b¶n m«n kinh tÕ c«ng céng
Bµi sè 1:
Mét nhµ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng g©y « nhiÔm m«i trường xung quanh. Díi ®©y
mét sè d÷ liÖu m« t¶ t×nh tr¹ng ®ã:
Yªu cÇu:
a. Møc s¶n lîng tèi u thÞ trêng vµ tèi u x· héi.
b. Tæn thÊt phóc l¬Þ do ¶nh hëng ngo¹i lai g©y ra.
c. ChÝnh phñ nªn can thiÖp bÊng thuÕ hay trî cÊp? Møc can thiÖp tèi u trªn mét
®¬n vÞ s¶n phÈm lµ bao nhiªu?
d. Tæng doanh thu thuÕ (ho¨c tæng trî cÊp lµ bao nhiªu) ?
Giải:
a.Mức sản lượng tối ưu của thị trường Qo khi MPC=MBQo=7
Mức sản lượng tối ưu của hội Q* khi MSC=MB hay
MPC+MEC=MBQ*=3
b.Tổn thất phúc lợi do ảnh hưởng ngoại lai gây ra(tổn thất PLXH):
=1/2(Qo-Q*) x MEC(Qo)=1/2(7-3) x 16=32
c.Nếu đánh thuế:+Chính phủ thu được thuế,nhà máy phải trả tiền
+Đòi hỏi phải xác định thuế suất chính xác
+Tạo động lực khiến nhà máy hạn chế ô nhiễm
s¶n lîng (tÊn)
Q
chi phÝ t nh©n
biªn (USD)
MPC
lîi Ých biªn
(USD)
MB
chi phÝ ngo¹i lai
biªn
(USD) MEC
1 12 24 4
2 12 22 6
3 12 20 8
4 12 18 10
5 12 16 12
6 12 14 14
7 12 12 16
8 12 10 18
1
bài tập kinh tế công cộng + lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế công cộng + lời giải - Người đăng: huong le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bài tập kinh tế công cộng + lời giải 9 10 575