Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi Hoàng My Hồ Nguyễn
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập Kinh Tế Lượng – 45 tiết

GV: Phó Trúc Phương

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG 45 TIẾT
Bài 1.1:
Dữ liệu sau mô tả lượng hàng bán được của một loại hàng (Y – tấn) và giá của loại hàng đó (X –
ngàn đồng/kg) ở 8 thị trường khác nhau.
Y
20
18
17
18
16
15
17
20
X
23
25
24
27
27
24
26
22
a.
Giả sử lượng hàng bán được và giá bán có quan hệ tuyến tính như sau: Yi = β1 + β2Xi + εi . Sử
dụng phương pháp OLS (bình phương bé nhất) để tìm hàm hồi quy tuyến tính mẫu của Y theo X?
Nêu ý nghĩa kinh tế của hệ số hồi quy của biến Xi?
b.
Tính hệ số xác định R2? Cho biết ý nghĩa của R2?
c.
Tính hệ số tương quan r? Cho biết ý nghĩa của r?
d.
Cho biết khi giá tăng 1 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán được thay đổi trong khoảng nào với
độ tin cậy 95%.
e.
Kiểm định giả thiết H0: β1 = 50 với mức ý nghĩa 10%?
f.
Xét xem giá có ảnh hưởng đến lượng hàng bán được không với mức ý nghĩa 10%?
g.
Dự báo khoảng về giá trị trung bình và giá trị cá biệt của lượng hàng bán được khi giá bán là
20 ngàn đồng/kg, độ tin cậy 98%?
h.
Viết hàm hồi quy mới với Y*(yến)?
Bài 1.2:
Sử dụng số liệu trên thực hiện mô hình HQ Yi = β1 + β2Xi + εi, ta thu được bảng kết quả sau:
Bài tp Kinh Tế Lượng 45 tiết GV: Phó Trúc Phương
Trang 1
BÀI TP KINH T NG 45 TIT
Bài 1.1:
D liu sau mô t ợng hàng bán được ca mt loi hàng (Y tn) và giá ca loại hàng đó (X –
ngàn đồng/kg) 8 th trường khác nhau.
Y
20
18
17
18
16
15
17
20
X
23
25
24
27
27
24
26
22
a. Gi s ng hàng bán được và giá bán có quan h tuyến tính như sau: Y
i
= β
1
+ β
2
X
i
+ ε
i
. S
dụng phương pháp OLS (bình phương nhất) để tìm hàm hi quy tuyến nh mu ca Y theo X?
Nêu ý nghĩa kinh tế ca h s hi quy ca biến X
i
?
b. Tính h s xác định R
2
? Cho biết ý nghĩa của R
2
?
c. Tính h s tương quan r? Cho biết ý nghĩa của r?
d. Cho biết khi giá tăng 1 ngàn đồng/kg thì lượng hàng bán được thay đi trong khong nào vi
độ tin cy 95%.
e. Kiểm định gi thiết H
0
: β
1
= 50 vi mức ý nghĩa 10%?
f. Xét xem giá có ảnh hưởng đến lượng hàng bán được không vi mức ý nghĩa 10%?
g. D báo khong v giá tr trung bình giá tr bit của lượng hàng bán được khi giá bán là
20 ngàn đồng/kg, độ tin cy 98%?
h. Viết hàm hi quy mi vi Y*(yến)?
Bài 1.2:
S dng s liu trên thc hin mô hình HQ Y
i
= β
1
+ β
2
X
i
+ ε
i
, ta thu được bng kết qu sau:
𝑌
̂
=
(1)
+
(2)X
i
se
=
(3)
(4)
t
=
(6)
(7)
p
=
0.0115
0.1883
a. Hãy điền các thông tin còn thiếu vào bng kết qu HQ trên (v trí (1) đến (8))?
b. người cho rng hàm hi quy tng th không tung độ gc. Bn chp nhn ý kiến ca
người đó không với mức ý nghĩa 6%.?
c. ý kiến cho rng khi giá giảm 1 ngàn đồng/kg thì ợng hàng bán được trung bình tăng lên
1 tn. Vi mức ý nghĩa 2%, bạn có chp nhn ý kiến này không?
d. Vi mức ý nghĩa 7%, hãy xét xem hàm hi quy có phù hp vi tng th không?
e. Tính h s co giãn tại điểm trung bình và cho biết ý nghĩa?
Bài 2.1:
T d liu v chi phí sn xut (Y triệu đồng) và lượng sn phm (X ngàn cái) được sn xut ti
mt nhà máy:
Y
25
11
34
23
32
X
5
2
8
4
6
Thc hin hi quy vi s liệu trên thu được bng kết qu sau:
Dependent Variable: Y
Included observations: (1)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
(2)
3.531289
1.557505
0.2172
X
3.900000
0.655744
(3)
0.0095
R-squared
0.921818
Mean dependent var
S.E. of regression
2.932576
F-statistic
Durbin-Watson stat
1.087209
Prob(F-statistic)
0.009505
Bài tập kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế lượng - Người đăng: Hoàng My Hồ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Bài tập kinh tế lượng 9 10 919