Ktl-icon-tai-lieu

Bài Tập Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi Topman Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 801 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập lớn Kinh tế lượng

LỜI MỞ ĐẦU
Trong giỏ hàng hóa của người tiêu dùng, thực phẩm luôn chiếm tỉ trọng lớn.
Lượng cầu thực phẩm của người tiêu dùng do đó không chỉ là mối quan tâm của
những công ty sản xuất-cung cấp thực phẩm, mà còn là mối quan tâm của chính
phủ và các nhà kinh tế. Các nhà kinh Mỹ tế sau khi có được những số liệu thống kê
về lượng cầu thịt gà - một loại thực phẩm được yêu thích ở Mỹ - trong 2 thập niên
60-70 đã đặt ra vấn đề : Những nhân tố nào ảnh hưởng đến lượng cầu của thịt gà ?
Trong đề tài này, giả thiết rằng lượng cầu của thịt gà phụ thuộc vào 2 nhân tố : thu
nhập bình quân của người tiêu dùng và giá của thịt gà. Theo lý thuyết kinh tế, thịt
gà là hàng hóa thông thường, do đó cầu thịt gà sẽ tuân theo luật cầu. Từ mô hình
được xây dựng trong đề tài, ta có thể một lần nữa khẳng định sự đúng đắn cùa lý
thuyết luật cầu, cũng như có một hình dung cơ bản nhất về cầu thịt gà của người
tiêu dùng Mỹ trong 2 thập niên 60-70.

1

Bài tập lớn Kinh tế lượng

NỘI DUNG
1. Mô tả số liệu
Cầu thịt gà ở Mỹ từ năm 1960 - 1980
Năm
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

Y
27.8
29.9
29.8
30.8
31.2
33.3
35.6
36.4
36.7
38.4
40.4
40.3
41.8
40.4
40.7
40.1
42.7
44.1
46.7
50.6
50.1

X2
397.5
413.3
439.2
459.7
492.9
528.6
560.3
624.6
666.4
717.8
768.2
843.3
911.6
931.1
1021.5
1165.9
1349.6
1449.4
1575.5
1759.1
1994.2

X3
42.2
38.1
40.3
39.5
37.3
38.1
39.3
37.8
38.4
40.1
38.6
39.8
39.7
52.1
48.9
58.3
57.9
56.5
63.7
61.6
58.9

Trong đó:
Y: lượng tiêu thụ thịt gà/người (đơn vị: pao);
X2: thu nhập khả dụng/ người (đv: đôla);
X3: giá bán lẻ thịt gà;
Các đơn giá X2,X3 đều có đơn vị là cent/ pao và đều là giá thực tế, tức là giá hiện
thời chia cho chỉ số giá tiêu dùng của lương thực theo cùng gốc thời gian.
Giả sử ta có mô hình: (1)

Y  1   2 X 2   3 X 3

Hồi quy mô hình (1) bằng Eview ta thu được kết quả sau:
Bảng 1: Hồi quy mô hình Y  1   2 X 2   3 X 3

2

Bài tập lớn Kinh tế lượng
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/02/10 Time: 08:30
Sample: 1960 1980
Included observations: 21
Variable

Coefficient Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
X2
X3

35.03203 3.309970
0.017968 0.002140
-0.279720 0.106795

10.58379
8.395568
-2.619229

0.0000
0.0000
0.0174

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.916662
0.907403
1.978835
70.48417
-42.51180
0.814252

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz ...
Bài tập lớn Kinh tế lượng
LỜI MỞ ĐẦU
Trong giỏ hàng hóa của người tiêu dùng, thực phẩm luôn chiếm tỉ trọng lớn.
Lượng cầu thực phẩm của người tiêu dùng do đó không chỉ mối quan tâm của
những công ty sản xuất-cung cấp thực phẩm, còn mối quan tâm của chính
phủ và các nhà kinh tế. Các nhà kinh Mỹ tế sau khi có được những số liệu thống kê
về lượng cầu thịt gà - một loại thực phẩm được yêu thích ở Mỹ - trong 2 thập niên
60-70 đã đặt ra vấn đề : Những nhân tố nào ảnh hưởng đến lượng cầu của thịt gà ?
Trong đề tài này, giả thiết rằng lượng cầu của thịt phụ thuộc vào 2 nhân tố : thu
nhập bình quân của người tiêu dùng giá của thịt . Theo thuyết kinh tế, thịt
hàng hóa thông thường, do đó cầu thịt sẽ tuân theo luật cầu. Từ hình
được xây dựng trong đề tài, ta thể một lần nữa khẳng định sự đúng đắn cùa lý
thuyết luật cầu, cũng như một hình dung bản nhất về cầu thịt của người
tiêu dùng Mỹ trong 2 thập niên 60-70.
1
Bài Tập Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài Tập Kinh Tế Lượng - Người đăng: Topman Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài Tập Kinh Tế Lượng 9 10 389