Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 682 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BAØI TAÄP KINH TEÁ LÖÔÏNG
Baøi 1
Thoáng keâ soá lieäu tæ leä laïm phaùt taïi 5 nöôùc trong giai ñoïan 1960-1980 nhö sau :
ÑVT:%
Nam US Anh Nhat Duc Phap
1960 1.5 1 3.6 1.5 3.6
1961 1.1 3.4 5.4 2.3 3.4
1962 1.1 4.5 6.7 4.5 4.7
1963 1.2 2.5 7.7 3 4.8
1964 1.4 3.9 3.9 2.3 3.4
1965 1.6 4.6 6.5 3.4 2.6
1966 2.8 3.7 6 3.5 2.7
1967 2.8 2.4 4 1.5 2.7
1968 4.2 4.8 5.5 18 4.5
1969 5 5.2 5.1 2.6 6.4
1970 5.9 6.5 7.6 3.7 5.5
1971 4.3 9.5 6.3 5.3 5.5
1972 3.6 6.8 4.9 5.4 5.9
1973 6.2 8.4 12 7 7.5
1974 10.9 16 24.6 7 14
1975 9.2 24.2 11.7 5.9 11.7
1976 5.8 16.5 9.3 4.5 9.6
1977 6.4 15.9 8.1 3.7 9.4
1978 7.6 8.3 3.8 2.7 9.1
1979 11.4 13.4 3.6 4.1 10.7
1980 13.6 18 8 5.5 13.3
Nguoàn tin : khoa toùan thoáng keâ – ÑHKT
a. Veõ ñoà thò phaân taùn veà leä laïm phaùt cho moãi quoác gia theo thôøi gian . Cho
nhaän xeùt toång quaùt veà laïm phaùt cuûa 5 nöôùc ?
b. Laïm phaùt nöôùc naøo bieán thieân nhieàu hôn giaûi thích ?
c. Öùôc löôïng moâ hình hoài qui: Laïm phaùt theo thôøi gian cho töøng quoác gia theo giaû
ñònh
(Lamphat)
i
= β
1
+ β
2
(Thoigian)
i
+ U
i
Ñoïc vaø nhaän xeùt phöông trình hoài qui cuûa anh chò? - Ñöa ra keát luaän toång
quaùt veà taùc ñoäng laïm phaùt taïi töøng quoác gia ? Veõ ñoà thò ?
1
Bài tập kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế lượng - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bài tập kinh tế lượng 9 10 3