Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế lượng

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2524 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài t p 1: cho t p tài li u theo sơ ñ PERT như sau:
A
B

10

C
Yêu c
1.
2.
3.
4.

2

3

G

5

E

7

F

3

H

D

5

9

K

1

M

5

M

5

u:
Xác ñ nh ñư ng găng.
Tính ES, EF, LS, LF, FF, FT c a t ng công vi c.
V sơ ñ ph t i ngu n l c. bi t m i công vi c có 2 lao ñ ng th c hi n.
Hãy ñi u ch nh ngu n l c khi có 4 lao ñ ng th c hi n su t d án.

Bài t p 2: cho t p tài li u theo sơ ñ PERT như sau:
A

2

B

10

C

3

D

H

G

5

3

5
E

7

F

9

K

1

Yêu c u:
1. Xác ñ nh ñư ng găng.
2. Tính ES, EF, LS, LF, FF, FT c a t ng công vi c.
3. V sơ ñ ph t i ngu n l c. bi t m i công vi c có 2 lao ñ ng th c hi n.
4. Hãy ñi u ch nh ngu n l c khi có 4 lao ñ ng th c hi n su t d án.
Bài t p 3: có t p tài li u c a d án như sau:
Tên công vi c
Công vi c
Th i gian S nhân viên
trư c
(ngày)
c n thi t
(ngư i)
A
1
2
B
A
3
2
C
A
2
2
D
B
5
2
E
C
7
2
F
D
8
2
G
F
3
2
H
G
2
2
Bài 4: Gi s m i thành viên c a d án ñ u làm ñư c t t c m i vi c, nhưng 1 ngư i ch làm ñư c 1 vi c t i 1
th i ñi m. M i thành viên ñ u ñư c tr 50 usd/tu n k t khi d án b t ñ u cho ñ n khi k t thúc. D án có
b ng mô t công vi c như sau:
Công vi c
Start
A
B
C

Ph thu c
(F-S)
Start
Start
B

Th i gian
(tu n)
0
3
2
3

D
E
End

B
A, B
C, D, E

2
2
0

a. V sơ
ñ PERT-AON th hi n th i gian hoàn
thành s m nh t (TE), th i gian hoàn thành tr nh t (TL) c a m i công vi c. Th i gian t i thi u ñ d án
hoàn t t là bao lâu ? v i chi phí bao nhiêu ?
b. ð t i ưu vi c s d ng ngu n l c và th i gian, các công vi c c n ph i s p x p như th nào trên Gantt
chart và Resource Chart, th i gian là bao lâu, chi phí bao nhiêu.
Bài 5: Hãy xây d ng ti m net v i phòng r ng 100m2 (chưa có thi t b v t d ng). Yêu c u cung c p m i thi t b
k c 1 server và 25 máy clients. Hãy xây d ng WBS cho bi t có nh ng công vi c gì, c n bao nhiêu ngư i làm,
th i gian bao lâu, chi phí bao nhiêu?
Bài 6: Trung tâm truy n s li u (VDC) chu n b t ch c gói th u “VNN email message system” cung c p các
thi t b và ph n m m ñáp ng nhu c u s d ng c a 500000 khách hàng v i dung lư ng mailbox lo i l n là
100MB/ mailbox, và lo i v a 20MB/mailbox.
Hãy xây d ng WBS cho bi t có nh ng công vi c gì, c n bao nhiêu ngư i làm, th i gian bao lâu,
chi phí bao nhiêu?
Bài 7: D án xây d ng ph n m m qu n lý khách s n: ph n m m s lưu tr chi ti t thông tin m i l n khách
và cung c p ngay 1 báo cáo v các thông tin c a khách cùng v i hoá ñơn kèm theo. Hãy xây d ng WBS cho
bi t có nh ng công vi c gì, c n bao nhiêu ngư i làm, th i gian bao lâu, chi phí bao nhiêu?
Bài 8: Xây d ng b ng k ho ch ñ i phó r i ro ch...
Bài tp 1: cho tp tài liu theo sơ ñồ PERT như sau:
Yêu cu:
1. Xác ñịnh ñường găng.
2. Tính ES, EF, LS, LF, F
F
, F
T
ca tng công vic.
3. V sơ ñồ ph ti ngun lc. biết mi công vic có 2 lao ñộng thc hin.
4. Hãy ñiu chnh ngun lc khi có 4 lao ñộng thc hin sut d án.
Bài tp 2: cho tp tài liu theo sơ ñồ PERT như sau:
Yêu cu:
1. Xác ñịnh ñường găng.
2. Tính ES, EF, LS, LF, F
F
, F
T
ca tng công vic.
3. V sơ ñồ ph ti ngun lc. biết mi công vic có 2 lao ñộng thc hin.
4. Hãy ñiu chnh ngun lc khi có 4 lao ñộng thc hin sut d án.
Bài tp 3: có tp tài liu ca d án như sau:
Tên công vic Công vic
trước
Thi gian
(ngày)
S nhân viên
cn thiết
(người)
A
- 1 2
B A 3 2
C A 2 2
D B 5 2
E C 7 2
F D 8 2
G F 3 2
H G 2 2
Bài 4: Gi s mi thành viên ca d án ñều làm ñược tt c mi vic, nhưng 1 người ch làm ñược 1 vic ti 1
thi ñim. Mi thành viên ñều ñược tr 50 usd/tun k t khi d án bt ñầu cho ñến khi kết thúc. D án
bng mô t công vic như sau:
Công vic Ph thuc
(F-S)
Th
i gian
(tun)
Start - 0
A Start 3
B Start 2
C B 3
B 10
A 2
D 5
G 3
C 3 K 1 E 7 F 9 M 5
H 5
B 10
A 2
D 5
G 3
C 3 K 1 E 7 F 9 M 5
H 5
Bài tập Kinh tế lượng - Trang 2
Bài tập Kinh tế lượng - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập Kinh tế lượng 9 10 533