Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế lượng

Được đăng lên bởi dinhquan1994
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1118 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Bài 1
a. Đồ thị phân bố rãi của tỷ lệ thất nghiệp(Xt) và tỷ lệ bỏ việc(Yt)
8

TYTHATNGHIEP

7

6

5

4

3
0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

2.8

TLBOVIEC

b.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/19/14 Time: 08:12
Sample: 1 13
Included observations: 13
Variable

Coefficient

Std. Error

X
C

-0.286212
3.366258

0.062885 -4.551348
0.331084 10.16739

R-squared
0.653158
Adjusted R-squared 0.621627
S.E. of regression
0.322421
Sum squared resid
1.143510
Log likelihood
-2.645696
F-statistic
20.71477
Prob(F-statistic)
0.000828

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0008
0.0000
1.915385
0.524160
0.714722
0.801638
0.696857
0.532092

từ bảng số liệu ta có β1=3.366258, β2=-0.286212, SE=0.322421

c. Kiểm định độ phù hợp của mô hình
Prob(F-statistic)=0.000828< α=0.05 do đó mô hình phù hợp thực tế
d. R2 =0.653158 cho biết 65.3158% tỷ lệ bỏ việc là do tỷ lệ thất nghiệp trong
lĩnh vực chế tạo công nghiệp gây ra.
Bài 3:
a.

b.

Mô hình tổng tiêu dùng phụ thuộc vào tông thu nhập khả dụng
CONS=α1+β1*YD
Mô hình tiêu dung phụ thuộc vào lãi suất
CONS=α2+β2*RR
Ước lượng các thông số mô hình 1

Dependent Variable: CONS
Method: Least Squares
Date: 03/19/14 Time: 08:45
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable

Coefficient

Std. Error

YD
C

0.913114
-8.793002

0.009441 96.72099
16.71981 -0.525903

R-squared
0.996803
Adjusted R-squared 0.996697
S.E. of regression
27.02244
Sum squared resid
21906.37
Log likelihood
-149.8668
F-statistic
9354.950
Prob(F-statistic)
0.000000

t-Statistic

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
0.6028
1540.956
470.1752
9.491674
9.583282
9.522040
1.231169

Mô hình 2
Dependent Variable: CONS
Method: Least Squares
Date: 03/19/14 Time: 08:46
Sample: 1 32
Included observations: 32
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RR
C

59.85887
1370.695

29.48781
115.3748

2.029953
11.88037

0.0513
0.0000

R-squared
0.120769
Adjusted R-squared 0.091461
S.E. of regression
448.1584
Sum squared resid
6025379.
Log likelihood
-239.7381
F-statistic
4.120710
Prob(F-statistic)
0.051311

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1540.956
470.1752
15.10863
15.20024
15.13900
0.074746

α1=-8.793002 không có ý nghĩa giải thích vì p-value(α1)= 0.6028,
β1=0.913114
c.

α2=1370.695, β2=59.8...
Bài 1
a. Đồ thị phân bố rãi của tỷ lệ thất nghiệp(Xt) và tỷ lệ bỏ việc(Yt)
b.
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/19/14 Time: 08:12
Sample: 1 13
Included observations: 13
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X -0.286212 0.062885 -4.551348 0.0008
C 3.366258 0.331084 10.16739 0.0000
R-squared 0.653158 Mean dependent var 1.915385
Adjusted R-squared 0.621627 S.D. dependent var 0.524160
S.E. of regression 0.322421 Akaike info criterion 0.714722
Sum squared resid 1.143510 Schwarz criterion 0.801638
Log likelihood -2.645696 Hannan-Quinn criter. 0.696857
F-statistic 20.71477 Durbin-Watson stat 0.532092
Prob(F-statistic) 0.000828
từ bảng số liệu ta có β1=3.366258, β2=-0.286212, SE=0.322421
3
4
5
6
7
8
0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
TLBOVIEC
TYTHATNGHIEP
Bài tập kinh tế lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế lượng - Người đăng: dinhquan1994
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập kinh tế lượng 9 10 63