Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh Tế Lượng

Được đăng lên bởi Nguyễn Đình Trường
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 583 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
	
GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH
MÔN KINH TẾ LƯỢNG

Họ tên s/v: Nguyễn Văn A
Lớp: TCDN 2
Số thứ tự: 25

Bài 1:
(a) Đồ thị phân tán của chi tiêu theo thu nhập:

(b) Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của chi tiêu theo thu nhập là:

CHITIEU = 24.45455 + 0.5091*THUNHAP
Giá trị ước lượng của β2 là 0,5091 cho biết: khi thu nhập tăng (giảm) 1
USD/tuần thì chi tiêu trung bình của một hộ gia đình tăng (giảm) 0,51
USD/tuần.

Bài 2:
Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của GDP theo X như sau:
GDP = 2933.0368 + 97.683*X
Giá trị ước lượng của β2 là 97,683 cho biết: Trong khoảng thời gian
1972-1991, tổng sản phẩm nội địa tính theo đô la năm 1987 của Hoa Kỳ
tăng trung bình hàng năm khoảng 97,683 tỷ USD.
(C) Mô hình hồi quy tuyến tính mẫu của GDP1 theo X trong giai đoạn
1972-1986 như sau:
GDP1 = 758.0657143 + 225.5967857*X
Các giá trị dự báo của GDP tính theo đô la hiện hành cho ở bảng sau:

Năm

Giá trị dự báo

1987

4367.61428571

1988

4593.21107143

1989

4818.80785714

1990

5044.40464286

1991

5270.00142857

Bài 3:
(a) Hồi quy lnQ theo lnL và lnK ta được kết quả như sau:

Giá trị ước lượng của α là 0,1915 cho biết: trong giai đoạn 1976-1991,
khi lao động tăng (hay giảm) 1% thì sản lượng công nghiệp của Việt
Nam tăng (hay giảm) 0,1915%(với điều kiện các yếu tố khác không đổi)
Giá trị ước lượng của β là 0,9427 cho biết: trong giai đoạn 1976-1991,
khi lượng vốn tăng (hay giảm) 1% thì sản lượng công nghiệp của Việt
Nam tăng (hay giảm) 0,9427%(với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

(b) Hàm hồi quy tuyến tính mẫu cần tìm là:

(c) Vì p-value = 0,0003 < 0,02 nên ta bác bỏ giả thiết H0: β2 = 0. Tức
ln(K/L) có ảnh hưởng đến ln(Q/L)

(d) R2 = 0,67566.

* Vì p-value = 0,7233 > 0,1 nên ta chấp nhận giả thiết H0: β1 = 0. Điều
này cho thấy ln(L) không ảnh hưởng đến ln(Q/L), tức lượng lao động
không ảnh hưởng đến năng suất lao động trong ngành công nghiệp.
* trong giai đoạn 1976-1991, khi mức trang bị vốn cho lao động tăng
(hay giảm) 1% thì năng suất lao động trong ngành công nghiệp của Việt
Nam tăng (hay giảm) 0,943%(với điều kiện các yếu tố khác không đổi)

Bài 4:
(1) * Giá trị trung bình của biến hhexp là:
15273,86.
Giá trị này cho biết mức chi tiêu trung bình hàng năm của một hộ gia
đình là 15273,86 ngàn đ.
* Giá trị trung vị của biến hhexp là:
11655,43
Giá trị này cho biết 50% số hộ gia đình có mức chi tiêu hàng năm ≤
11655,43 ngàn đ và 50% số hộ gia đình có chi tiêu hàng năm trên mức
này.
......
(2)

Giá trị trung bìn...
TRƯỜNG ĐẠI HC KINH T TP H CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIP
GII BÀI TP THC HÀNH
MÔN KINH T LƯỢNG
H tên s/v: Nguyn Văn A
Lp: TCDN 2
S th t: 25
Bài tập Kinh Tế Lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kinh Tế Lượng - Người đăng: Nguyễn Đình Trường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Kinh Tế Lượng 9 10 551