Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế lượng(bài 3.10, trang 108, Nguyễn Thành Cả)

Được đăng lên bởi Trần Cẩm Nghĩa
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM:

BÀI THỰC HÀNH EVIEWS
BÀI 3.10 TRANG 108,109

MÔN: KINH TẾ LƯỢNG – 701003
TÊN NHÓM:
GVHD: THs.PHẠM THÀNH TRÍ

TP.HCM
4/2015

DANH SÁCH NHÓM:
ST
T
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

HỌ TÊN
Nguyễn Thị Diệu Hiền
Lê Trần Phương Nguyên
Lê Thị Bích Hằng
Trần Thị Khắc Phụng
Trần Kim Châu
Chung Phan Quỳnh Như
Võ Hoàng Phi
Trần Cẩm Nghĩa
Võ Hoàng Khôi Nguyên
Nguyễn Thị Loan
Nguyễn Thị Phương Uyên
Quách Cẩm Vân

MSSV

CÓ LÀM BÀI

ĐIỂM

71305405
71305450
71305070
71305462
71305385
71305458
71300147
71305172
71305180
71305136
71306452
71305525

Trang 2/7

A. Đưa dữ liệu trên vào Eviews
B. Tạo biến LKN = LOG(KINHNGHIEM).
Dependent Variable: TIENLUONG
Method: Least Squares
Date: 03/31/15 Time: 20:55
Sample: 1 249
Included observations: 238

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

7.895423

0.222387

35.50302

0.0000

LKN

0.333007

0.083657

3.980609

0.0001

R-squared

0.062917

Mean dependent var

8.708824

Adjusted R-squared

0.058946

S.D. dependent var

1.395580

S.E. of regression

1.353823

Akaike info criterion

3.452110

Sum squared resid

432.5497

Schwarz criterion

3.481289

Hannan-Quinn criter.

3.463870

Durbin-Watson stat

0.304415

Log likelihood

-408.8011

F-statistic

15.84524

Prob(F-statistic)

0.000092

i) Hồi quy biến TIENLUONG theo biến LKN:

Hàm hồi quy mẫu của biến TIENLUONG theo biến LKN:
^
TIENLUONG

= 7.895423 + 0.333007*LKN

ii) Ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được:
^β 1
= 7.895423: Khi số năm kinh nghiệm của 1 nhân viên bằng 0 thì tiền lương tối thiểu trung

bình của nhân viên là 7.895423 triệu đồng/tháng.
^β 2
= 0.333007: Khi số năm kinh nghiệm của 1 nhân viên tăng 1 năm thì tiền lương của nhân

viên tăng lên trung bình 0.333007 triệu đồng/tháng.
iii) Kiểm định hệ số hồi quy đứng trước biến LKN có ý nghĩa thống kê, với mức ý nghĩa 1%:
Với mức ý nghĩa α = 0,01 Sử dụng kiểm định p_value để kiểm định giả thuyết:
H0: Hệ số trước LKN = 0.
H1: Hệ số trước LKN ≠ 0.
Trang 3/7

Từ bảng trên ta có p_value của hệ số trước LKN = 0.0581 > α = 0,01 nên ta chấp nhận H 0.
iv) Tính hệ số co giãn của TIENLUONG theo KINHNGHIEM của nhân viên có 10 năm kinh
nghiệm.
Dependent Variable: TIENLUONG
Method: Least Squares
Date: 04/21/15 Time: 21:15
Sample: 1 249
Included observations: 249
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KINHNGHIEM

8.337823
0.021006

0.144256
0.006998

57.79865
3.001558

0.0000
0.0030

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-stat...
BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM:
BÀI THỰC HÀNH EVIEWS
BÀI 3.10 TRANG 108,109
MÔN: KINH TẾ LƯỢNG – 701003
TÊN NHÓM:
GVHD: THs.PHẠM THÀNH TRÍ
TP.HCM
4/2015
Bài tập Kinh tế lượng(bài 3.10, trang 108, Nguyễn Thành Cả) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kinh tế lượng(bài 3.10, trang 108, Nguyễn Thành Cả) - Người đăng: Trần Cẩm Nghĩa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Bài tập Kinh tế lượng(bài 3.10, trang 108, Nguyễn Thành Cả) 9 10 327