Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG CÓ LỜI GIẢI

Được đăng lên bởi thangviphq
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Trường Đại Học Nông lâm Tp HCM
Khoa kinh tế
-oOo-

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
(Dành cho sinh viên Hệ chính quy – ĐHNL-2013 tham khảo)

PHẦN CƠ BẢN
Bài 1:
Số liệu về tỷ lệ lạm phát và lãi suất trong năm 2011 của 6 quốc gia như sau
Lãi suất (Y) %
7
11
20
10
16
Lạm phát (X) %
3
8
17
8
12
Yêu cầu:
- Ước lượng và viết phương trình hồi quy tuyến tính: Y = 1 + 2X + i
2
- Tìm hệ số xác định R ? Ý nghĩa?

14
12

Bài 2:
Kết quả hồi quy tuyến tính về các yếu tố ảnh hưởng đến điểm trung bình học tập ở học kỳ 1
niên khoá 2008-2009 của 74 sinh viên được cho như sau:
Dependent Variable: DIEM
Method: Least Squares
Date: 11/26/09 Time: 15:30
Sample: 1 74
Included observations: 74
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
KCACH
TGTH
TGTV
DILAM
MAYTINH

5.729045
-0.010191
0.186606
?
0.254260
-0.157488

?
0.015832
0.057092
0.061147
0.144414
0.119983

29.51623
-0.643724
3.268493
4.670822
1.760624
?

0.0000
0.5219
0.0017
0.0000
0.0828
0.1937

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Mô tả các biến:
 DIEM
 KCACH
 TGTH
 TGTV
 DILAM
 MAYTINH

0.528789
?
0.497054
16.80029
-50.14270
1.704267

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

6.422703
0.698859
1.517370
1.704186
?
0.000000

: Điểm trung bình học kỳ 1 niên khoá 2008-2009
: Khoảng cách đi học mỗi ngày (km)
: Thời gian tự học (giờ/ngày)
: Thời gian học và đọc sách ở thư viện (giờ/ngày)
: 1: Có đi làm thêm; 0: Không có đi làm thêm
: 1: Có máy vi tính; 0: Không có máy vi tính

Yêu cầu:
(1) Hãy điền số vào các dấu chấm hỏi?
(2) Viết phương trình hồi quy tuyến tính?
(3) Giải thích ý nghĩa của hệ số xác định (R-squared)?

(4) Với độ tin cậy 90%, biến KCACH có ảnh hưởng đến điểm học tập không? Vì sao?
(5) Với độ tin cậy 90%, mô hình này phù hợp không? Vì sao?
(6) Giải thích ý nghĩa của biến TGTV trong mô hình?
(7) Giải thích ý nghĩa của biến DILAM trong mô hình?
(8) Có người cho rằng sinh viên có máy tính sẽ mê chơi game, nghe nhạc hoặc xem phim
nên ảnh hưởng xấu đến kết quả học tập. Theo bạn, với độ tin cậy 90%, bạn có đồng ý
với nhận định đó hay không (nếu như sử dụng kết quả mô hình trên để giải thích)?
(9) Theo bạn, để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến điểm học tập của sinh viên, ta cần
đưa vào những biến độc lập nào nữa (nếu có thể)? Giải thích.
Bài 3:
Kết quả hồi quy tuyến tính về các yếu tố ảnh hưởng đến tiền lương của 35 công nhân được
cho như sau:
Dependent Variable: WAGE
Method:...
Trường Đại Học Nông lâm Tp HCM
Khoa kinh tế
-oOo-
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG
(Dành cho sinh viên H chính quy – ĐHNL-2013 tham khảo)
PHẦN CƠ BẢN
Bài 1:
S liu v t l lạm phát và lãi sut trong năm 2011 ca 6 quc gia như sau
Lãi sut (Y) % 7
11
20
10
16
14
Lạm phát (X) % 3
8
17
8
12
12
Yêu cầu:
- Ước lượng và viết phương trình hồi quy tuyến tính: Y =
1
+
2
X +
i
- Tìm hệ số xác định R
2
? Ý nghĩa?
Bài 2:
Kết quả hồi quy tuyến tính v các yếu t nh hưng đến đim trung bình hc tp hc k 1
niên khoá 2008-2009 ca 74 sinh viên được cho như sau:
Dependent Variable: DIEM
Method: Least Squares
Date: 11/26/09 Time: 15:30
Sample: 1 74
Included observations: 74
Variable Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C 5.729045
?
29.51623
0.0000
KCACH -0.010191
0.015832
-0.643724
0.5219
TGTH
0.186606
0.057092
3.268493
0.0017
TGTV
?
0.061147
4.670822
0.0000
DILAM 0.254260
0.144414
1.760624
0.0828
MAYTINH -0.157488
0.119983
?
0.1937
R-squared 0.528789
Mean dependent var 6.422703
Adjusted R
-
squa
red
?
S.D. dependent var
0.698859
S.E. of regression
0.497054
Akaike info criterion
1.517370
Sum squared resid
16.80029
Schwarz criterion
1.704186
Log likelihood -50.14270
F-statistic
?
Durbin-Watson stat 1.704267
Prob(F-statistic) 0.000000
t các biến:
DIEM : Đim trung bình hc k 1 niên khoá 2008-2009
KCACH : Khoảng cách đi hc mi ngày (km)
TGTH : Thi gian t hc (gi/ngày)
TGTV : Thi gian hcđọc sách thư vin (gi/ngày)
DILAM : 1: Có đi làm thêm; 0: Không có đi làm thêm
MAYTINH : 1: Có máy vi tính; 0: Không cóy vi tính
Yêu cu:
(1) Hãy đin s vào các du chm hỏi?
(2) Viết phương trình hi quy tuyến tính?
(3) Giải thích ý nghĩa ca h s xác đnh (R-squared)?
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG CÓ LỜI GIẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG CÓ LỜI GIẢI - Người đăng: thangviphq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG CÓ LỜI GIẢI 9 10 433