Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế lượng phần 1

Được đăng lên bởi minhthanh128
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 684 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT
1
2
3
4
5
6
7
8

Điểm trung
Thu nhập trung bình
bình (ĐTB) hàng năm (TN - tr.đồng)
10
7.5
8.75
5
7.5
8.75
6.25
6.25

105
75
45
45
60
90
30
60

xy

ĐTB

1050

Số lần Quan sát

562.5

Trung bình

393.75

Trung vị

225

Yếu vị (mode)

450

Giá trị lớn nhất

787.5

Giá trị nhỏ nhất

187.5

Phương sai (*)

375

Độ Lệch chuẩn

8
7.5
7.5
6.25
10
5
2.679
1.637
TÍNH THEO CÔNG THỨC

E[XY] 503.9063
Hệ số biến thiên
0.218
Đồng phương sai cho tổng thể 25.7813
COV = E[XY]-E[X]E[Y] 25.7813
99201.1111111

Đồng phương sai cho mẫu

29.464

TN
Column1

8
63.75
60
45
105
30
626.786
25.036
TÍNH THEO CÔNG THỨC

0.393

Mean
Standard Error

Column2
7.5 Mean
0.578638 Standard Error

63.75
8.851453

Median

7.5 Median

60

Mode

7.5 Mode

45

Standard Deviation1.636634 Standard Deviation
25.03569
Sample Variance 2.678571 Sample Variance 626.7857
Kurtosis
-0.7
Skewness
-6E-017
Range
5
Minimum
5
Maximum
10
Sum
60
Count
8
TÍNH THEO DATA ANALYSIS

Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count

-0.59645
0.460881
75
30
105
510
8

Điểm trung bình
(ĐTB)
10
7.5
8.75
5
7.5
8.75
6.25
6.25

Đóng vai trò X - trục hoàng Đóng vai trò Y - trục tung

D IE M T R U N G B IN H ( Y )

Thu nhập trung bình
STT hàng năm (TN - tr.đ)
1
105
2
75
3
45
4
45
5
60
6
90
7
30
8
60

12
10

f (x) = 0 .0 470 0 8547x +

8
6
4
2
0
20

30

40

50

60

70

THU NHAP

(x) = 0 .0 470 0 8547x + 4.50 320 51282

40

50

60

70

80

THU NHAP (X)

90

100

110

1
2
3
4
5
6
7
8
TỔNG

Thu nhập trung
bình hàng năm
(TN - tr.đ) - (X)
105
75
45
45
60
90
30
60
510

TRUNG BÌNH

63.75

Số quan sát
(n)

Tính hệ số hồi quy như sau:

Điểm trung
X*Y
X^2
bình (ĐTB) (Y)
10
1050.00
11025
7.5
562.50
5625
8.75
393.75
2025
5
225.00
2025
7.5
450.00
3600
8.75
787.50
8100
6.25
187.50
900
6.25
375.00
3600
60
4031.25 36900
7.5

b2
b2

0.047
4.5032

n

∑ X i Y i −n . ¯X . Y¯

i=1
β^ 2= n

∑ X i2−n .( X¯ )2

=

40
36

i=1

β^ 1=Y¯ − β^ 2 X¯ =7 .5−0 .

n

∑ X i Y i −n . ¯X . Y¯

=1
n

∑ X i2−n .( X¯ )2

=

4031 .3−8∗63 .75∗. 7. 5
=0. 047
36900−8∗( 63. 75)2

i=1

Y¯ − β^ 2 X¯ =7 .5−0 . 047∗63 .75=4 . 5032

HGĐ i
Ri
C1i

1
800
320

2
1000
310

3
1200
340

4
1400
310

5
1600
450

6
1800
420

7
2000
480

8
2200
520

C2i
Ci

380

340

560

640

660

730

740

880

700

650

C2i

Ci

C1i
Kỳ vọng
Phương sai
Đồng phương sai

427
686
10778.89 47848.89
20286.7

675
1250

AVERAGE(Ci)
1113
Đây là cách tính khác
VAR(Ci) 99201.11

9
2400
600

10
2600
520

950

980

HGĐ i
Ri
Ci

1
800
700

2
1000
650

Pi

100

350

Ri
Kỳ vọng
Phương sai
Đồng phương sai

...
xy ĐTB
1 10 105  
8
2 7.5 75  
7.5
3 8.75 45  
7.5
4 5 45   !"#$%
6.25
5 7.5 60 & '()*
10
6 8.75 90 + '(,*
5
7 6.25 30 + -./( 0%
2.679
8 6.25 60  1234556
1.637
7899:;<=8'9><
:?@A 
94((B +
1CD./(5"EF +
<;GH:?@AI:?@A:?A +
 1CD./(5"!J 29.464
STT
Điểm trung
bình (ĐTB)
Thu nhập trung bình
hàng năm (TN - tr.đồng)
Bài tập kinh tế lượng phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế lượng phần 1 - Người đăng: minhthanh128
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Bài tập kinh tế lượng phần 1 9 10 153