Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế lượng ứng dụng eviews

Được đăng lên bởi Trọng Hiền Nguyễn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1439 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Bài tập áp dụng eviews
BÀI TP MÔN KINH T LƯỢNG
S DNG EVIEWS
LI NÓI ðẦU :
Tài liu tham kho
1. Bài tp kinh tế lượng (problem sets) ca khoa Kinh tế ðHQG TPHCM
2. Bài tp Kinh tế lượng ca trường ðHDL Hùng Vương
3. Bài tp Kinh tế lượng ca trường ðại hc Kinh tế TPHCM
4. Bài tp Kinh tế lượng ca trường ðHKTQD- Hà Ni
5.
B d liu ca Ramanathan
(http://dss.ucsd.edu)
Bài 1.
Cho s liu v Doanh thu bán l hàng hóa và dch v tiêu dùng (Doanh thu-DT) và mc thu nhp bình quân
ñầu người trong các doanh nghip NN(TNBQ) trong 12 năm t 1995-2006 như sau :
Mc
năm
TNBQ(nghìn ñồng) (DT)Doanh thu (t ñồng)
1995 478.2 121160
1996 543.2 145874
1997 642.1 161899.7
1998 697.1 185598.1
1999 728.7 200923.7
2000 849.6 220410.6
2001 954.3 245315
2002 1068.8 280884
2003 1246.7 333809.3
2004 1421.4 398524.5
2005 1639.5 480293.5
2006 1829.9 580710.1
Ngun s liu: http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=6525
http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=395&idmid=3&ItemID=6580
a) Ước lượng m hi quy
SRF: DT= β
1 +
β
2
TNBQ
i
+U
i
nêu ý nghĩa ca
các h s hi quy.
b) kim ñịnh gi thiết: H
0
: β
1
=0
H
1
: β
1
0
vi ñộ tin cy 95%
c) Nhn xét mc ñộ phù hp ca hình kim ñịnh xem hình thc s phù
hp.
d) Kim tra xem hình b ña cng tuyến, t tương quan hay phương sai thay ñổi
hay không.
Bài 2.
Bài 1
Bài tập kinh tế lượng ứng dụng eviews - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế lượng ứng dụng eviews - Người đăng: Trọng Hiền Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài tập kinh tế lượng ứng dụng eviews 9 10 306