Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi vuongventhuynh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 662 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập 1:
Thị trường chỉ có 2 hãng sản xuất với 2 đường chi phí làm giảm biên: MACA = 2S và
MACB = 3S. giá giấy phép ( mỗi giấy phép là 1 tấn) trên thị trường là p = 12tr$. mỗi
hãng đang thải 9 tấn, nhưng được cấp chỉ có 4 giấy phép.
1- Vẽ đồ thị 2 đường MAC và giá giấy phép trên một đồ thị.
2- Tính số lượng giấy phép mua bán.
3- Lợi ích của từng hãng và xã hội khi mua bán có giấy phép.
Bài giải:
$
MACA = 25
MACB= 35

o

S

Bài tập 2:
Hãng sản xuất có đường lợi nhuận biên MNPB = 80 – 4Q; người ô nhiễm có đường
tổn hại biên MEC = 4Q.
1- Vẽ hình trên 1 đồ thị.
2- Tính thuế đầu ra ( vào Q) tối ưu.
3- Người gây ô nhiễm có quyền sở hữu, hỏi người bị ô nhiễm phải đền bù bao
nhiêu để giảm tổn hại cho chính họ?
4- Tính lợi ích ròng xã hội sau khi giảm sản xuất và đền bù?
Bài làm:
$
D
Câu 1:
80 A MNPB
MNPB = 80 - 4Q.
MEC = 4Q
Cho MNPB = 0 => 80- 4Q = 0
MEC
Q= 20
Q= 0 => MNPB = 80
40
E
MNPB = MEC => 80- 4Q = 4Q
80 = 8Q => Q= 10
O
10 E*

20 H

Q

Câu 2: tính thuế đầu ra vào Q tối ưu
MNPB = MEC => 80- 4Q = 4Q
80 = 8Q => Q= 10
ta có t được xác định bằng chi phí ngoại tác biên tế ở điểm tối ưu ô nhiễm tức là
bằng MEC
thuế ô nhiễm = t x Q
thế Q= 10 vào MEC => t = 4 x 10 = 40.
Câu 3
Cắt giảm xả thải xuống 10 thì người bị ô nhiễm phải đền bù bằng diện tích tam giác
OEE* = (40 x10) : 2 = 200.
Câu 4:
Lợi ích ròng xã hội sau khi giảm sản xuất và đền bù bằng diện tích tứ giác EE*HD diện tích tam giác EE*H = dt tam giác EHD = (10 x 80) : 2= 400.
Bài tập 3:
Hãng có đường chi phí biên làm giảm ô nhiễm MAC = 20 - 2W và đường tác hại ô
nhiễm biên MEC = 2W.
1- Vẽ 2 đường trên cùng đồ thị.
2- Tính thuế z* tối ưu và doanh thu thuế.
3- nếu thuế z = 8, hãy tính thiệt hại xã hội do mức thuế không tối ưu này.
Bài làm:
MAC= 20 -2 W
$
MEC = 2 W
Cho MAC = 0 => 20 - 2W = 0
20
A
MEC
20 = 2W => W = 10
cho MEC = 0 => 2W = 0 => W = 0
12
MEC giao MAC => 20 - 2W = 2W = 0
=> 0 = 20 - 4W=> W = 5
10 Z*
E

MAC
O
5 E* 6

10 B

W

Câu 2:Tính thuế z* tối ưu và doanh thu thuế
Z* ta có MAC = MEC => 20 - 2W = 2W
=> 4W = 20 => W = 5
ta có Z được xác định bằng chi phí ngoại tác biên tế ở điểm tối ưu ô nhiễm tức là
bằng MEC
thuế = z x W => z* = 2x5 = 10

...
Bài t p 1:
Th tr ng ch 2 hãng s n xu t v i 2 đ ng chi phí làm gi m biên: MAC ườ ườ
A
= 2S
MAC
B
= 3S. giá gi y phép ( m i gi y phép là 1 t n) trên th tr ng p = 12tr$. m i ườ
hãng đang th i 9 t n, nh ng đ c c p ch có 4 gi y phép. ư ư
1- V đ th 2 đ ng MAC và giá gi y phép trên m t đ th . ườ
2- Tính s l ng gi y phép mua bán. ượ
3- L i ích c a t ng hãng và xã h i khi mua bán có gi y phép.
Bài gi i:
$
MAC
A
= 25
MAC
B
= 35
o S
Bài t p 2:
Hãng s n xu t đ ng l i nhu n biên MNPB = 80 4Q; ng i ô nhi m đ ng ườ ườ ườ
t n h i biên MEC = 4Q.
1- V hình trên 1 đ th .
2- Tính thu đ u ra ( vào Q) t i u.ế ư
3- Ng i gây ô nhi m quy n s h u, h i ng i b ô nhi m ph i đ n baoườ ườ
nhiêu đ gi m t n h i cho chính h ?
4- Tính l i ích ròng xã h i sau khi gi m s n xu t và đ n bù?
Bài làm:
$ D
Câu 1: 80 A MNPB
MNPB = 80 - 4Q.
MEC = 4Q
Cho MNPB = 0 => 80- 4Q = 0 MEC
Q= 20
Q= 0 => MNPB = 80 40 E
MNPB = MEC => 80- 4Q = 4Q
80 = 8Q => Q= 10
O
10 E* 20 H Q
Bài tập kinh tế môi trường - Trang 2
Bài tập kinh tế môi trường - Người đăng: vuongventhuynh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bài tập kinh tế môi trường 9 10 385