Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế môi trường

Được đăng lên bởi Quyên Bùi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2227 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
(Tính điểm B3 )
Với n là thứ tự sinh viên trong danh sách lớp
Bài số1: Một nhà máy sản xuất hóa chất nằm bên cạnh một dòng sông. Hoạt động sản xuất
của nhà máy gây ra ô nhiễm cho dòng sông đó. Biết rằng hàm tổng chi phí của nhà máy là
(5+n)Q + 0,005Q2, hàm lợi ích của nhà máy là (17+n)Q – 0,01Q 2. Nhà máy đó gây ô nhiễm
môi trường với hàm thiệt hại là (1+n)Q + 0,005Q2.
a, Xác định mức sản lượng tối ưu cá nhân, xã hội, ở mức hoạt động đó giá thành sản phẩm sẽ
là bao nhiêu?
b, Thể hiện các kết quả lên đồ thị, từ đó nhận xét vai trò của ngoại ứng đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh (Q là sản lượng tính bằng tấn, P là giá tính bằng USD).
Bài số 2: Một DN sản xuất gây ra ô nhiễm môi trường. Biết rằng chi phí cận biên của DN là
(49+n) + (9+n)Q, hàm lợi ích cá nhân cận biên của DN là 100+n, chi phí xã hội cận biên của
DN là (79+n) +(9+n)Q. Trong đó n là số thứ tự của sinh viên theo danh sách.
a, Xác định mức sản xuất tối ưu và lợi nhuận của DN?
b, Xác định mức sản xuất tối ưu xã hội và lợi nhuận của DN lúc đó?
c, Theo anh hay chị giải pháp nào tốt nhất để DN hoạt động đạt được hiệu quả xã hội.
d, Tính phần thiệt hại mà DN đã gây cho xã hội khi DN theo đuổi hiệu quả cá nhân.
e,Thể hiện các kết quả lên đồ thị, (Q là sản lượng tính bằng tấn, P là giá tính bằng USD).
Bài số 3: Công ty nhiệt điện Phả Lại sản xuất điện bằng tua bin hơi nước. Cầu về điện là D
với Q = 186 – P. Vì gây ô nhiễm không khí nên chính quyền địa phương qui định đánh thuế
1000đơn vị tiền tệ mỗi tháng. Biết rằng chi phí sản xuất của công ty bao gồm, chi phí cố định
FC = 2400 và chi phí biến đổi VC = Q 2/10 +Q10. Trong đó Q là mức sản lượng điện được
sản xuất.(Biết rằng tổng chi phí bằng chi pihs cố định cộng với chi phí biến đổi)
a, Nếu chính quyền không đánh thuế ô nhiễm thì Công ty sẽ sản xuất lượng điện là bao nhiêu
và giá bán điện là bao nhiêu? Việc đánh thuế môi trường hàng tháng có ảnh hưởng gì đến
quyết định giá bán và sản lượg của công ty?
b, Để cách đánh thuế hợp lý hơn, chính quyền qui định mức thuế theo sản lượng. Biết hàm
thiệt hại do dùng than EC là Q2/10. Hỏi
- Sản lượng và giá bán điện là bao nhiêu?
- Mức thuế và tổng số thuế môi trường mà công ty phải chịu?
- Nếu Công ty không đóng thuế thì xã hôi phải chịu thiệt hại là bao nhiêu?
c, Thể hiện các kết quả lên đồ thị.
Bài số 4: Có 3 DN sản xuất cùng đóng trên địa bàn và cùng sản xuất xi măng. Họ buộc phải
thực hiện chi phí giảm thải nhưng vì có công nghệ thiết bị khác nhau nên chi phí giảm thải

cận biên...
BÀI TẬP KINH TẾ MÔI TRƯỜNG
(Tính điểm B3 )
Với n là thứ tự sinh viên trong danh sách lớp
Bài số1: Một nhà máy sản xuất hóa chất nằm bên cạnh một dòng sông. Hoạt động sản xuất
của nhà máy gây ra ô nhiễm cho dòng sông đó. Biết rằng m tổng chi phí của nhà máy
(5+n)Q + 0,005Q
2
, hàm lợi ích của nhà máy là (17+n)Q – 0,01Q
2
. Nhà máy đó gây ô nhiễm
môi trường với hàm thiệt hại là (1+n)Q + 0,005Q
2
.
a, Xác định mức sản lượng tối ưu cá nhân, xã hội, ở mức hoạt động đó giá thành sản phẩm sẽ
là bao nhiêu?
b, Thể hiện các kết quả lên đồ thị, từ đó nhận xét vai trò của ngoại ứng đối với hoạt động sản
xuất kinh doanh (Q là sản lượng tính bằng tấn, P là giá tính bằng USD).
Bài số 2: Một DN sản xuất gây ra ô nhiễm môi trường. Biết rằng chi phí cận biên của DN
(49+n) + (9+n)Q, hàm lợi ích cá nhân cận biên của DN là 100+n, chi phí xã hội cận biên của
DN là (79+n) +(9+n)Q. Trong đó n là số thứ tự của sinh viên theo danh sách.
a, Xác định mức sản xuất tối ưu và lợi nhuận của DN?
b, Xác định mức sản xuất tối ưu xã hội và lợi nhuận của DN lúc đó?
c, Theo anh hay chgiải pháp o tốt nhất để DN hot đng đt được hiu quả xã hội.
d, Tính phần thiệt hại mà DN đã gây cho xã hội khi DN theo đui hiệu qucá nhân.
e,Thể hiện các kết quả lên đồ thị, (Q là sản lượng tính bằng tấn, P là giá tính bằng USD).
Bài s3: Công ty nhiệt điện Phả Lại sản xuất điện bằng tua bin hơi nước. Cầu về điện D
với Q = 186 P. gây ô nhiễm không khí nên chính quyền địa phương qui định đánh thuế
1000đơn vị tiền tệ mỗi tháng. Biết rằng chi phí sản xuất của công ty bao gồm, chi phí cố định
FC = 2400 chi phí biến đổi VC = Q
2
/10 +Q10. Trong đó Q mức sản lượng điện được
sản xuất.(Biết rằng tổng chi phí bằng chi pihs cố định cộng với chi phí biến đổi)
a, Nếu chính quyền không đánh thuế ô nhiễm thì Công ty sẽ sản xuất lượng điện là bao nhiêu
giá bán điện bao nhiêu? Việc đánh thuế môi trường ng tháng ảnh ởng đến
quyết định giá bán và sản lượg của công ty?
b, Đểch đánh thuế hợp lý hơn, chính quyền qui định mức thuế theo sản lượng. Biết hàm
thiệt hại do dùng than EC là Q
2
/10. Hỏi
- Sản lượng và giá bán điện là bao nhiêu?
- Mức thuế và tổng số thuế môi trường mà công ty phải chịu?
- Nếu Công ty không đóng thuế thì xã hôi phải chịu thiệt hại là bao nhiêu?
c, Thể hiện các kết quả lên đồ thị.
Bài số 4: 3 DN sản xuất cùng đóng trên địa bàn cùng sản xuất xi măng. Họ buộc phải
thực hiện chi phí giảm thải nhưng công nghệ thiết bị khác nhau nên chi phí giảm thải
Bài tập kinh tế môi trường - Trang 2
Bài tập kinh tế môi trường - Người đăng: Quyên Bùi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kinh tế môi trường 9 10 411