Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế quốc tế

Được đăng lên bởi dangmyhtkg
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP CHƯƠNG II: THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
Bài 1:
Có số liệu như sau:
Sản phẩm

Năng suất lao động (số sản phẩm/giờ)
Quốc gia I

Quốc gia II

A

20

60

B

30

15

a. Hãy xác định cơ sở, mô hình mậu dịch của 2 quốc gia.
b. Xác định khung tỷ lệ trao đổi để cả hai quốc gia cùng có lợi?
Bài 2:
Có bảng số liệu như sau:
Sản phẩm

Năng suất lao động (số sản phẩm/giờ)
Quốc gia I

Quốc gia II

A

10

20

B

6

3

a. Xác định cơ sở mậu dịch của 2 quốc gia.
b. Xây dựng mô hình mậu dịch giữa 2 quốc gia.
c. Tìm khung tỷ lệ trao đổi và tỷ lệ trao đổi mà tại đó mỗi quốc gia thu được lợi ích tối
đa.
Bài 3:
Có bảng số liệu như sau:
Sản phẩm

Năng suất lao động (số sản phẩm/giờ)
Quốc gia I

Quốc gia II

A

2

6

B

3

4

a. Xác định cơ sở mậu dịch của 2 quốc gia.
b. Xây dựng mô hình mậu dịch giữa 2 quốc gia.
c. Tìm khung tỷ lệ trao đổi và tỷ lệ trao đổi mà tại đó mỗi quốc gia s thu được lợi ích
tối đa?
1

Bài 4:
Cho hàm cầu và hàm cung của một quốc gia về mặt hàng X như sau:
QD = 120 – PX
QS = PX – 40
Trong đó:
PX là giá sản phẩm X tính bằng USD
QD, QS là số lượng sản phẩm X tính bằng đơn vị.
Giả sử đây là một nước nhỏ, mức giá thế giới của sản phẩm X là PX = PW = 40 USD
a. Phân tích giá cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu sản phẩm X của quốc gia này khi
thương mại tự do.
b. Giả sử chính phủ đánh thuế quan là 50% lên giá trị sản phẩm X nhập khẩu, hãy
phân tích sự tác động của thuế quan này.
c. Để xuất khẩu sản phẩm X, tỷ lệ nguyên liệu nhập là 80%, thuế quan đánh trên
nguyên liệu nhập là 10%. Tính tỷ lệ bảo hộ thực sự.
Bài 5:
Cho hàm cầu và hàm cung của hàng may mặc ở thị trường nội địa của Mỹ như sau:
QD = 500 – 5PX
7QS = 60PX – 300
Trong đó:

PX là giá sản phẩm may mặc, tính bằng USD
QD, QS là số lượng sản phẩm may mặc tính bằng đơn vị.

Giả sử giá hàng may mặc trên thị trường thế giới là 20 USD/ đơn vị.
a. Xác định giá và lượng cân bằng ở điều kiện tự cấp tự túc cho mặt hàng này ở Mỹ.
b. Tìm giá cân bằng trong trường hợp thương mại tự do, lượng cầu, lượng cung và
lượng nhập khẩu hàng may mặc của Mỹ.
c. Tính lượng thay đổi thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất do tự do thương mại
mang lại so với tình trạng tự cấp tự túc.
d. Thuế quan 5 USD đánh lên mỗi đơn vị sản phẩm may mặc nhập khẩu s ảnh hưởng
như thế nào tới giá cả, sản xuất, tiêu dùng và nhập khẩu cả thị trượng nội địa Mỹ?
e. Xác định khoản thu nhập cho chính phủ do thuế quan đem lại và xác định thiệt hại
ròng của nền kinh tế.
f. Trị tối thiểu của thuế quan tính theo giá trị là bao nhiêu thì thuế đánh vào hàng may
m...
1







A
20
60
B
30
15

b. ?






A
10
20
B
6
3


    
.






A
2
6
B
3
4


c. 
?
Bài tập kinh tế quốc tế - Trang 2
Bài tập kinh tế quốc tế - Người đăng: dangmyhtkg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kinh tế quốc tế 9 10 417