Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi phantanly123
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1391 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1
Trên hình sau đường cầu về bút dịch chuyển từ D 0 đến D1. Tình huống nào sau đây giải thích cho
sự dịch chuyển này
Giá tiêu
dùng
($)

S

D
D

1

0

Lượng (ngàn
đơn vị/năm)

a. Giá hàng hóa thay thế cho bút giảm
b. Giá hàng hóa bổ sung cho bút giảm
c. Giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất bút giảm

d. Thu nhập người tiêu dùng giảm (giả định rằng bút là hàng hóa thứ cấp)
e. Thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm
f.

Thu nhập người tiêu dùng giảm (giả định rằng bút là hàng hóa thông thường)

Bài 2
Trên hình sau đường cung về liệu trại dịch chuyển từ S 0 đến S1. Tình huống này sau đây giải thích
cho sự dịch chuyển này
Giá
($)

S
1

S
0

D
0

Lượng (ngàn
đơn vị/năm)

a. Giới thiệu một phương pháp sản xuất lều trại cải tiến mới
b. Giá hàng hóa bổ sung cho lều trại giảm
c. Tỷ lệ lương trả cho công nhân sản xuất lều trại tăng
d. Thu nhập người tiêu dùng tăng (giả định rằng lều là hàng hóa thông thường)
e. Giá của lều trại giảm
Bài 3
Cung và cầu về các căn hộ cho thuê ở TP.HCM là Q D = 100 – 5P và QS = 50 + 5P, giá tình bằng
trăm ngàn đồng/tháng, lượng tính là mười ngàn căn hộ.
Yêu cầu
a. Giá thị trường tự do của việc thuê một căn hộ là bao nhiêu? 500 000 đồng, Q = 750 000
căn, Dân thuê = 750 000 x 3 = 2 250 000

b. Dân số thành phố thay đổi bao nhiêu nếu CP đặt giá thuê bình quân hàng tháng tối đa là
100 ngàn đồng, biết bằng mỗi căn hộ ở được 1 gia đình 3 người và những gia đình không
tìm được căn hộ sẽ phải rời thành phố QS = 560 000 căn, dân thuê = 560 000 x 3 = 1 680
000 người, giảm = 2 250 000 – 1 680 000 = 570 000 người
c. Giả sử, chính quyền đặt giá thuê là 900 ngàn đồng/tháng. Nếu 50% số căn hộ tăng trong
dài hạn là do xây dựng mới thì bao nhiêu căn hộ sẽ được xây dựng? QS = 950 000 căn,
tăng = 200 000 căn, xây dựng = 100 000 căn
Bài 4
Cung cầu về cam được cho bởi các hàm sau
PD = 18 – 3QD và PS = 6 + QS, trong đó giá tình bằng ngàn đồng/kg và lượngt ính bằng tấn.
a. Nếu không có thuế và trợ cấp thì giá cân bằng là bao nhiêu? P = 9 ngàn đồng/kg, Q = 3
tấn
b. Nếu chính phủ đánh thuế vào người sản xuất cam 2 ngàn đồng/kg thì giá và lượng cân
bằng mới là bao nhiêu? P = 8,5 ngàn đồng/kg, Q = 2,5 tấn
c. Độ co giãn theo giá chéo của cầu giữa cam và soài là +0,5 điều gì sẽ xảy ra với lượng cầu
về soài, nếu giá soài giữ nguyên? Qcam giảm 0,5 tấn là 1/6, Qxoài tăng 1/12.
Bài 5
Bạn có 40 ngàn đồng để chi tiêu cho 2 hàng hóa. Hàng hóa thứ nhất giá 10 ngàn/1 đơn vị, hàng
hóa thứ 2 giá 5 ngàn/1 đơn vị

Yêu cầu
a. Viết phương trình đường ngân sách của ban. 10x ...
Bài 1
Trên hình sau đường cầu về bút dịch chuyển từ D
0
đến D
1
. Tình huống nào sau đây giải thích cho
sự dịch chuyển này
a. Giá hàng hóa thay thế cho bút giảm
b. Giá hàng hóa bổ sung cho bút giảm
c. Giá nguyên vật liệu đầu vào sản xuất bút giảm
d. Thu nhập người tiêu dùng giảm (giả định rằng bút là hàng hóa thứ cấp)
e. Thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) giảm
f. Thu nhập người tiêu dùng giảm (giả định rằng bút là hàng hóa thông thường)
Bài 2
Trên hình sau đường cung về liệu trại dịch chuyển từ S
0
đến S
1
. Tình huống này sau đây giải thích
cho sự dịch chuyển này
a. Giới thiệu một phương pháp sản xuất lều trại cải tiến mới
b. Giá hàng hóa bổ sung cho lều trại giảm
c. Tỷ lệ lương trả cho công nhân sản xuất lều trại tăng
d. Thu nhập người tiêu dùng tăng (giả định rằng lều là hàng hóa thông thường)
e. Giá của lều trại giảm
Bài 3
Cung cầu về các căn hộ cho thuê TP.HCM Q
D
= 100 5P Q
S
= 50 + 5P, gtình bằng
trăm ngàn đồng/tháng, lượng tính là mười ngàn căn hộ.
Yêu cầu
a. Giá thị trường tự do của việc thuê một căn hộ bao nhiêu? 500 000 đồng, Q = 750 000
căn, Dân thuê = 750 000 x 3 = 2 250 000
Lượng (ngàn
đơn vị/năm)
Giá tiêu
dùng
($)
S
D
0
D
1
Lượng (ngàn
đơn vị/năm)
Giá
($)
S
0
D
0
S
1
bài tập kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: phantanly123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
bài tập kinh tế vĩ mô 9 10 202