Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ

Được đăng lên bởi vuhuongta40a
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP
KINH TẾ VI MÔ
Bài 1. Lượng hàng hóa được mua và bán trên thị trường của 1 loại sản phẩm của
công ty A như sau:
Giá (USD)
60
80
100
120

Lượng cầu (triệu SP) Lượng cung (triệuSP)
22
14
20
16
18
18
16
20

a.
b.
c.
d.

Xác định hàm số cung và hàm số cầu
Xác định giá cả và sản lượng cân bằng trên thị trường
Hãy tính độ co giãn của cầu theo giá tại P = 80 USD và P=100 USD
Giả sử nhà nước ấn định mức giá tối đa P=80 USD có sự thiếu hụt hàng hóa
không? Thiếu hụt bao nhiêu?
e. Để mức giá tối đa P=80 trở thành mức giá cân bằng chính phủ phải nhập khẩu
bao nhiêu hàng hóa? Kinh phí cho chính sách này là bao nhiêu?
Bài 2. Một loại sản phẩm A được trao đổi tự do trên thị trường quốc tế, giá thế giới
của nó là 3 $/đơn vị. Cung cầu trong nước ở một quốc gia được cho bởi dưới đây:
Giá ($/đơn vị )
Lượng cung ( triệu đơn vị )
Lượng cầu (triệu đơn vị )

7
13
4

6
11
5

5
9
6

4
7
7

3
5
8

2
3
9

a. Hãy viết phương trình đường cung và phương trình đường cầu.
b. Độ co giãn của cầu và của cung theo giá ở mức giá P=3 $ là bao nhiêu? Ở mức giá
P= 4 $ ?
c. Nếu không có các hàng rào thương mại thì giá trong nước và lượng nhập khẩu sản
phẩm A là bao nhiêu?
d . Nếu chính phủ đặt mức thuế quan là 3 $ một đơn vị sản phẩm thì lượng nhập khẩu
là bao nhiêu? Chính phủ sẽ thu được bao nhiêu từ thuế quan này? Xã hội tổn thất
bao nhiêu?
e. Hãy minh họa các kết quả trên bằng đồ thị?
Bài 3. Cung cầu sản phẩm A trên thị trường được cho bởi:
P = 50 + 8 QS
P = 100 – 2QD
Trong đó P tính bằng USD/một triệu đơn vị và Q tính bằng triệu đơn vị.
a. Hãy xác giá cân bằng và sản lượng trao đổi trên thị trường.
b. Nếu chính phủ đặt trần giá là 80USD và cung toàn bộ phần thiếu hụt thì giá và sản
lượng trao đổi thực tế trên thị trường là bao nhiêu?
Bài tập

: Kinh tế vi mô

Biên soạn :ThS.Nguyễn Tấn Minh

1

c. Tính thặng dư tiêu dùng ở câu a và b. Trong trường hợp nào người tiêu dùng có lợi
hơn?
d. Giả sử chính phủ muốn giá và sản lượng trao đổi trên thị trường giống như kết quả
câu b nhưng không phải bằng cách đặt trần giá và hiệu lực hóa nó mà bằng cách
trợ cấp cho người sản xuất thì khoản trợ cấp cho người sản xuất thì khoản trợ cấp
tính trên một triệu đơn vị sản phẩm phải bằng bao nhiêu? Người tiêu dùng và
người sản xuất mỗi bên được lợi bao nhiêu từ chương trình trợ cấp này?
Bài 4. Cầu về sản phẩm A là P = 190 – 0,01Q. Giả định cung về sản phẩm này là cố
định ở mức 10.000 đơn vị. Trong đó P tính bằng USD.
a. Tính giá và sản lượng cân bằng trên thị trường của sản phẩm A và tính thặng dư
của ngư...
BÀI TẬP
KINH TẾ VI MÔ
Bài 1. Lượng hàng hóa được mua bán trên thị trường của 1 loại sản phẩm của
công ty A như sau:
Giá (USD) Lượng cầu (triệu SP) Lượng cung (triệuSP)
60 22 14
80 20 16
100 18 18
120 16 20
a. Xác định hàm số cung và hàm số cầu
b. Xác định giá cả và sản lượng cân bằng trên thị trường
c. Hãy tính độ co giãn của cầu theo giá tại P = 80 USD và P=100 USD
d. Giả s nhà nước ấn định mức giá ti đa P=80 USD s thiếu hụt hàng hóa
không? Thiếu hụt bao nhiêu?
e. Để mức giá tối đa P=80 trở thành mức giá cân bằng chính phủ phải nhập khẩu
bao nhiêu hàng hóa? Kinh phí cho chính sách này là bao nhiêu?
Bài 2. Một loại sản phẩm A được trao đổi tự do trên thị trường quốc tế, giá thế giới
của nó là 3 $/đơn vị. Cung cầu trong nước ở một quốc gia được cho bởi dưới đây:
Giá ($/đơn vị ) 7 6 5 4 3 2
Lượng cung ( triệu đơn vị ) 13 11 9 7 5 3
Lượng cầu (triệu đơn vị ) 4 5 6 7 8 9
a. Hãy viết phương trình đường cung và phương trình đường cầu.
b. Độ co giãn của cầu và của cung theo giá ở mức giá P=3 $ là bao nhiêu? Ở mức giá
P= 4 $ ?
c. Nếu không các hàng rào thương mại thì giá trong nước lượng nhập khẩu sản
phẩm A là bao nhiêu?
d . Nếu chính phủ đặt mức thuế quan là 3 $ một đơn vị sản phẩm thì lượng nhập khẩu
bao nhiêu? Chính phủ sẽ thu được bao nhiêu từ thuế quan này? hội tổn thất
bao nhiêu?
e. Hãy minh họa các kết quả trên bằng đồ thị?
Bài 3. Cung cầu sản phẩm A trên thị trường được cho bởi:
P = 50 + 8 Q
S
P = 100 – 2Q
D
Trong đó P tính bằng USD/một triệu đơn vị và Q tính bằng triệu đơn vị.
a. Hãy xác giá cân bằng và sản lượng trao đổi trên thị trường.
b. Nếu chính phủ đặt trần giá là 80USD và cung toàn bộ phần thiếu hụt thì giá và sản
lượng trao đổi thực tế trên thị trường là bao nhiêu?
Bài tập : Kinh tế vi mô
Biên soạn :ThS.Nguyễn Tấn Minh 1
BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ - Người đăng: vuhuongta40a
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ 9 10 118