Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi thuong-tran-cong
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 3008 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Khoản mục nào sau đõy khụng được tớnh vào GDP của năm 1989? Doanh thu c ủa:
Một chiếc xe Honda sản xuất năm 1989 ở Tennessee
Dịch vụ cắt túc
Dịch vụ của nhà mụi giới bất động sản
Một ngụi nhà được xõy dựng năm 1988 và đ ược bỏn l ần đ ầu tiờn trong năm
1989
• Tất cả cỏc lựa chọn đều được tớnh vào GDP năm 1989
2. Khi tớnh GDP hoặc GNP thỡ việc cộng hai khoản mục nào dưới đõy là khụng đỳng?
• Chi tiờu của chớnh phủ với tiền lương.
• Lợi nhuận của cụng ty và lợi tức nhận được từ việc cho cụng ty vay tiền.
• Chi tiờu cho đầu tư và chi tiờu chớnh phủ.
• Tiờu dựng của dõn cư và chi tiờu chớnh phủ.
3. Nếu tính theo phơng pháp giá trị gia tăng thì GDP bằng
•
•
•
•

• tổng thu nhập gia tăng của các nhân tố sản xuất trong nớc
• tổng chi phí tăng thêm phát sinh từ việc sử dụng các nhân tố sản xuất nh lao động, vốn, đất
đai và năng lực kinh doanh
• tổng giá trị gia tăng của tất cả các ngành trong nền kinh tế
• tổng giá trị hàng hoá và dịch vụ trừ khấu hao
4. Yêú tố nào trong các yếu tố sâu đây ảnh hởng đến sản lợng thực tế trong dài hạn?
• Mức cung ứng tiền tệ
• Mức cung về các yếu tố sản xuất
• Quy mô chi tiêu của chính phủ
• Cán cân thơng mại quốc tế
• Quy mô tổng cầu của nền kinh tế
5. Số ngời bị mất việc do nền kinh tế bớc vào thời kỳ suy thoái đợc xếp vào dạng
• Thất nghiệp tạm thời
• Thất nghiệp cơ cấu
• Thất nghiệp do thiếu cầu
• Thất nghiệp tự nhiên
6. Khi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng, nếu cỏc yếu tố khỏc khụng đ ổi, Vi ệt Nam s ẽ:
•
•
•
•

Thặng dư hoặc thõm hụt cỏn cõn thanh toỏn
Tăng xuất khẩu rũng
Tăng thu nhập rũng từ tài sản nước ngoài
Cỏc lựa chọn đều đỳng

7. Trờn đồ thị, trục hoành ghi sản lượng quốc gia, trục tung ghi m ức giỏ chung, đ ường
tổng cầu AD dịch sang phải khi:

a. Nhập khẩu và xuất khẩu tăng
b. Chớnh phủ tăng chi tiờu cho quốc phũng
c. Chớnh phủ cắt giảm cỏc khoản trợ cấp và giảm thuế
d. Cỏc lựa chọn đều đỳng
8. Khi chớnh phủ giảm thuế đỏnh vào cỏc đầu vào nhập kh ẩu:
a. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải
b. Đường tổng cầu dịch chuuyển sang trỏi
c. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải
d. Đường tổng cung dịch chuyển sang trỏi
e. Cả đường tổng cung và tổng cầu đều dịch chuyển sang ph ải
9. Sự kiện nào sau đõy sẽ làm dịch chuyển đường tổng cung ngắn h ạn, nh ưng khụng làm
dịch chuyển đường tổng cung dài hạn:
a. Sự thay đổi khối lượng tư bản
b. Sự thay đổi cụng nghệ
c. Sự thay đổi tiền lương danh nghĩa
d. Sự thay đổi cung về lao động
e. Khụng cú sự kiện nào thỏa món cõu hỏi trờn
10. Khi thực hiện chính sách tài khoá, chính phủ c...
1. Kho n m c nào sau đây không đ c tính vào GDP c a năm 1989? Doanh thu c a: ượ
M t chi c xe Honda s n xu t năm 1989 Tennessee ế
D ch v c t tóc
D ch v c a nhà môi gi i b t đ ng s n
M t ngôi nhà đ c xây d ng năm 1988 đ c bán l n đ u tiên trong năm ượ ượ
1989
T t c các l a ch n đ u đ c tính vào GDP năm 1989 ượ
2. Khi tính GDP hoặc GNP thì việc cộng hai khoản mục nào dưới đây là không đúng?
Chi tiêu của chính phủ với tiền lương.
Lợi nhuận của công ty và lợi tức nhận được từ việc cho công ty vay tiền.
Chi tiêu cho đầu tư và chi tiêu chính phủ.
Tiêu dùng của dân cư và chi tiêu chính phủ.
3. NÕu tÝnh theo ph¬ng ph¸p gi¸ trÞ gia t¨ng th× GDP b»ng
tæng thu nhËp gia t¨ng cña c¸c nh©n tè s¶n xuÊt trong níc
tæng chi phÝ t¨ng thªm ph¸t sinh tõ viÖc sö dông c¸c nh©n tè s¶n xuÊt nh lao ®éng, vèn, ®Êt
®ai vµ n¨ng lùc kinh doanh
tæng gi¸ trÞ gia t¨ng cña tÊt c¶ c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ
tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ vµ dÞch vô trõ khÊu hao
4.ó tè nµo trong c¸c yÕu tè s©u ®©y ¶nh hëng ®Õn s¶n lîng thùc tÕ trong dµi h¹n?
Møc cung øng tiÒn tÖ
Møc cung vÒ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt
Quy m« chi tiªu cña chÝnh phñ
C¸n c©n th¬ng m¹i quèc tÕ
Quy m« tæng cÇu cña nÒn kinh tÕ
5. Sè ngêi bÞ mÊt viÖc do nÒn kinh tÕ bíc vµo thêi kú suy tho¸i ®îc xÕp vµo d¹ng
ThÊt nghiÖp t¹m thêi
ThÊt nghiÖp c¬ cÊu
ThÊt nghiÖp do thiÕu cÇu
ThÊt nghiÖp tù nhiªn
6. Khi đ u t n c ngoài vào Vi t Nam tăng, n u các y u t khác không đ i, Vi t Nam s : ư ướ ế ế
Th ng d ho c thâm h t cán cân thanh toán ư
Tăng xu t kh u ròng
Tăng thu nh p ròng t tài s n n c ngoài ướ
Các l a ch n đ u đúng
7. Trên đ th , tr c hoành ghi s n l ng qu c gia, tr c tung ghi m c g chung, đ ng ượ ườ
t ng c u AD d ch sang ph i khi:
Bài tập Kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Kinh tế vĩ mô - Người đăng: thuong-tran-cong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bài tập Kinh tế vĩ mô 9 10 672