Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi Linh Đoàn
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Kinh tế vĩ mô
1.
a, Tăng giá điện → chi phí sản xuất tăng →
Ngắn hạn: AS↓ (dịch chuyển sang trái AS1→AS2) → sản lượng↓ (Y1→Y2), giá tăng
(P1→ P2) → việc làm↓ (thất nghiệp tăng)
Dài hạn: các ngành sử dụng nhiều điện sẽ chuyển sang dùng những công nghệ ít tốn
điện hơn hoặc dùng năng lượng khác tha
y thế cho điện → AS tăng trở lại (AS 2→AS1) → sản lượng tăng (Y2→Y1), giá giảm
(P2→P1), mức việc làm trở về trạng thái ban đầu.
AS2

P

AS1

P2
P1

AD
Y

Y2 Y1

b, Được mùa → thu nhập của nông dân tăng →
Ngắn hạn: AD↑ (dich chuyển sang phải AD1→AD2) → P↑, Y↑ → thất nghiệp giảm
Dài hạn:

nếu Y2 < sản lượng tiềm năng, nền kinh tế cân bằng tại E

nếu Y2 > sản lượng tiềm năng, thất nghiệp nhỏ hơn thất nghiệp tự
nhiên → giá thuê nhân công cao → AS↓ về đến mức sản lượng tiềm năng, giá tăng so
với ngắn hạn, thất nghiệp tăng so với ngắn hạn
AS2

P
P2
P1

E

AS1
AD2
AD1

Y1 Y2

Y

c, Mở đường xuyên việt (đầu tư tăng) → AD↑ , tương tự tình huống b,
d, Các doanh nghiệp tăng đầu tư (I↑) →
Ngắn hạn: I↑ → AD↑. Cân bằng tại E2, Y↑, P↑, thất nghiệp giảm
Dài hạn: đầu tư tăng → AS↑, dịch chuyển sang phải. Điểm cân bằng mới E 3 (P3 <P2,
Y3 > Y2, việc làm > việc làm tại E2). Y↑, P↑, thất nghiệp giảm.

Page 1 of 30


P
P2
P1

AS AS
E2 1 2
P3
E1 E3
A
AD
2
Y Y YD1 Y
1

2

3

e, Đưa giống mới vào sản xuất đại trà →
Ngắn hạn: AS↑, AD không đổi → Y↑, P↓, thất nghiệp giảm
Dài hạn: nếu tiếp tục mở rộng sản xuất giống này → quy luật năng suất biên giảm dần
phát huy tác dụng → AS↑ → Y↓, P↑, thất nghiệp↑
AS

P

AS

1

2

A
D1

AS
3

Y

f, Ảnh hưởng của bệnh SARS →
Ngắn hạn: AD↓ do các giao dịch, nhu cầu du lịch…↓ → P↓, Y↓, thất nghiệp tăng
Dài hạn: dịch SARS qua đi, AD↑ → P↑, Y↑, việc làm↑
AS2

P
E

P1
P2

AS1
AD1
AD2

Y2 Y1

Y

g, Đại dịch cúm gia cầm→
Ngắn hạn:

AD↓ do các giao dịch, nhu cầu du lịch…↓ →
AS↓ do cung về thực phẩm có nuồn gốc gia cầm↓

→ Y↓, P thay đổi, việc làm↓ (hình a)
Dài hạn:
Sau dịch cúm, AD↑ (AD3), AS↑ (AS3). Điểm cân bằng mới E3. Y↑, P
thay đổi, việc làm↑
AS2

AS3
E1

E3

E2

AS1

AD1
AD
AD
3
2

Y2

Y1

h, Tăng lương → thu nhập danh nghĩa↑ → AD↑ (AD1→ AD2) →

Page 2 of 30


Ngắn hạn: P↑, Y↑ (Y1→Y2), thất nghiệp↓
Dài hạn: P↑ → thu nhập thực tế (= thu nhập/giá cả)↓ → AD↓ (AD2→ AD3)
P
P2
P3
P1

E

AS1

AD3 AD2
AD1

Y1 Y3 Y2

Y

2.
a và d tính vào GDP vì khoản này thuộc C - tiêu dùng cuối cùng
b tính vào khoản xuất khẩu trong GDP
c không tính vào GDP vì đây là tiêu dùng trung gian
3.
GDP = GNP = 880 (nền k...
www.hanhchinh.com.vn
Bài tập Kinh tế vĩ mô
1.
a, Tăng giá điện → chi phí sản xuất tăng →
Ngắn hạn: AS↓ (dịch chuyển sang trái AS
1
→AS
2
) sản lượng↓ (Y
1
→Y
2
), giá tăng
(P
1
→ P
2
) → việc làm↓ (thất nghiệp tăng)
Dài hạn: các ngành sdụng nhiều điện sẽ chuyển sang dùng những công nghệ ít tốn
điện hơn hoặc dùng năng lượng khác tha
y thế cho điện AS tăng trở lại (AS
2
→AS
1
) sản lượng tăng (Y
2
→Y
1
), giá giảm
(P
2
→P
1
), mức việc làm trở về trạng thái ban đầu.
b, Được mùa → thu nhập của nông dân tăng →
Ngắn hạn: AD↑ (dich chuyển sang phải AD
1
→AD
2
) → P↑, Y↑ → thất nghiệp giảm
Dài hạn: nếu Y
2
< sản lượng tiềm năng, nền kinh tế cân bằng tại E
nếu Y
2
> sản lượng tiềm năng, thất nghiệp nhỏ hơn thất nghiệp tự
nhiên → giá thuê nhân công cao → AS↓ về đến mức sản lượng tim năng, giá tăng so
với ngắn hạn, thất nghiệp tăng so với ngắn hạn
c, Mở đường xuyên việt (đầu tư tăng) → AD↑ , tương tự tình huống b,
d, Các doanh nghiệp tăng đầu tư (I↑) →
Ngắn hạn: I↑ → AD↑. Cân bằng tại E
2
, Y↑, P↑, thất nghiệp giảm
Dài hạn: đầu tăng AS↑, dịch chuyển sang phải. Điểm cân bằng mới E
3
(P
3
<P
2
,
Y
3
> Y
2
, việc làm > việc làm tại E
2
). Y↑, P↑, thất nghiệp giảm.
Page 1 of 30
Y
AD
P
AS
1
AS
2
Y
1
Y
2
P
2
P
1
Y
AD
1
P
AS
1
Y
1
Y
2
P
2
P
1
AD
2
E
AS
2
Bài tập kinh tế vĩ mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: Linh Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Bài tập kinh tế vĩ mô 9 10 764