Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vĩ mô

Được đăng lên bởi nhathoa20101995-gmail-com
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 430 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÀI TẬP MẪU KINH TẾ VĨ MÔ
Giả sử một nền kinh tế chỉ có hai loại sản phẩm Gạo và Xe có sản lượng và giá thể hiện trong
bảng ở dưới, 2006 là năm cơ sở. dùng số liệu này để trả lời 5 câu tiếp theo
Năm 2006
2007
Sản lượng Giá Sản lượng Giá
Gạo
1000
5
1000
6
Xe
10 500
11 550
1.
a.
b.
c.
d.

Giá trị của GDP danh nghĩa năm 2007 là
12.050
11.500
10500
tất cả đều sai

2.
a.
b.
c.
d.

GDP thực năm 2006 là
14.000
12.000
10.000
9.000

3.
a.
b.
c.
d.

Chỉ số giá tiêu dùng năm 2007
103%
105%
108%
110%

4.
a.
b.
c.
d.

Tốc độ tăng trường kinh tế năm 2007
10%
8%
7%
5%

a.
b.
c.
d.

dùng C = a + bYD; Hàm thu nhập khả
dụng YD = Y –T; T là thuế, G là chi tiêu
chính phủ, I là đầu tư kế hoạch định
trước. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên
(MPC) là 0,6; Để kiểm chế lạm phát,
chính phủ giảm tiêu dùng $100 tỷ, chính
sách này sẽ làm
Tổng sản lượng tạo ra giảm $250 tỷ.
Tổng sản lượng tạo ra tăng $250 tỷ.
Lạm phát gia tăng.
Cả ba đáp án trên đều sai

7. Giả sử một nền kinh tế được thể hiện
bằng hàm số: Y = C + G + I, hàm tiêu
dùng C = a + bYD; Hàm thu nhập khả
dụng YD = Y –T; T là thuế, G là chi tiêu
chính phủ, I là đầu tư kế hoạch định
trước. Khuynh hướng tiêu dùng cận biên
(MPC) là 0,6; Để kiểm chế lạm phát,
chính phủ giảm tiêu dùng $100 tỷ đồng
thời giảm thuế $100 tỷ, chính sách này sẽ
a. Không làm thay đổi tổng sản lượng của nền
kinh tế
b. Làm tăng thêm thâm hụt ngân sách
c. Làm cho tổng sản lượng tạo ra giảm $250 tỷ
d. Làm cho tổng sản lượng tạo ra giảm $100
tỷ.

5. Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator)
năm 2007
a. 175
b. 115
c. 110
6. Giả sử một nền kinh tế được thể hiện
bằng hàm số sau: Y = C + G + I, Tiêu

Câu 5 : Các phương trình sau đây mô tả một nền kinh tế: Y = C + I + G; YD (thu nhập khả dụng) = Y –
T; T = 0.2Y; C = 1000 + 0.75YD; I = 1500; G = 1500.
a. Xác định tổng sản lượng cân bằng của nền kinh tế. Tại đây ngân sách thặng dư hay thâm hụt ? Xác
định mực thặng dư /thâm hụt ngân sách tại mức sản lượng này.
b. Nếu đầu tư giảm còn I = $1.100. Giá trị tổng sản lượng nền kinh tế mới là?

1

11. Tỷ giá hiện hành của USD so với Việt
Nam Đồng là 17.000VNĐ/USD. Nếu lạm
phát ở Việt Nam là 27%, lạm phát ở Hoa
Kỳ là 5%, thì theo Phương pháp sức mua
ngang giá, tỷ giá năm tiếp theo sẽ là

Cho bảng số liệu dưới đây để trả lời 2 câu hỏi
tiếp theo
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Hạng mục
Chi tiêu chính phủ
Các hoạt động phi pháp
Đầu tư của khối tư nhân
Nhập khẩu
Chi tiêu cá nhân
Chuyển ngân
Xuất khẩu
Hoạt động nội trợ
Lương
Thu nhập doanh nghiệp tư nhân
Thu nhập ...
1
BÀI TP MU KINH T VĨ
Gi s mt nn kinh tế ch hai loi sn phm Go Xe sn lượng giá th hin trong
bng dưới, 2006 là năm cơ s. dùng s liu này để tr li 5 câu tiếp theo
Năm 2006 2007
Sn lượng
Giá
Sn lượng
Giá
Go
1000
5
1000
6
Xe 10
500
11
550
1. Giá tr ca GDP danh nghĩa năm 2007 là
a. 12.050
b. 11.500
c. 10500
d. tt c đều sai
2. GDP thc năm 2006 là
a. 14.000
b. 12.000
c. 10.000
d. 9.000
3. Ch s giá tiêu dùng năm 2007
a. 103%
b. 105%
c. 108%
d. 110%
4. Tc độ tăng trường kinh tế năm 2007
a. 10%
b. 8%
c. 7%
d. 5%
5. Ch s điu chnh GDP (GDP deflator)
năm 2007
a. 175
b. 115
c. 110
6. Gi s mt nn kinh tế được th hin
bng hàm s sau: Y = C + G + I, Tiêu
dùng C = a + bY
D
;
Hàm thu nhp kh
dng
Y
D
= Y –T; T thuế, G là chi tiêu
chính ph, I đầu tư kế hoch định
trước. Khuynh hướng tiêu dùng cn biên
(MPC) 0,6; Để kim chế lm phát,
chính ph gim tiêu dùng $100 t, chính
sách này s làm
a. Tng sn lượng to ra gim $250 t.
b. Tng sn lượng to ra tăng $250 t.
c. Lm phát gia tăng.
d. C ba đáp án trên đều sai
7. Gi s mt nn kinh tế được th hin
bng hàm s: Y = C + G + I, hàm tiêu
dùng C = a + bY
D
;
Hàm thu nhp kh
dng
Y
D
= Y –T; T thuế, G là chi tiêu
chính ph, I đầu tư kế hoch định
trước. Khuynh hướng tiêu dùng cn biên
(MPC) 0,6; Để kim chế lm phát,
chính ph gim tiêu dùng $100 t đồng
thi gim thuế $100 t, chính sách này s
a. Không làm thay đi tng sn lượng ca nn
kinh tế
b. m tăng thêm thâm ht ngân sách
c. Làm cho tng sn lượng to ra gim $250 t
d. Làm cho tng sn lưng to ra gim $100
t.
Câu 5 : Các phương trình sau đây mô t mt nn kinh tế: Y = C + I + G; Y
D
(thu nhp kh dng) = Y –
T; T = 0.2Y; C = 1000 + 0.75Y
D
; I = 1500; G = 1500.
a. Xác đnh tng sn lượng cân bng ca nn kinh tế. Ti đây ngân ch thng dư hay thâm ht ? Xác
định mc thng dư /thâm ht ngân sách ti mc sn lượng này.
b. Nếu đầu tư gim còn I = $1.100. Giá tr tng sn lượng nn kinh tế mi là?
Bài tập kinh tế vĩ mô - Trang 2
Bài tập kinh tế vĩ mô - Người đăng: nhathoa20101995-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kinh tế vĩ mô 9 10 513