Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế vi mô 2

Được đăng lên bởi Lan Hương
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1649 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài tập 1: Mô hình Cournot
Có nhà độc quyền 2 hãng cạnh tranh với nhau, sản xuất sản phẩm giống
nhau và biết đường cầu thị trường là P = 45 – Q. Trong đó Q tổng sản lượng
của 2 hãng( Q = Q1 + Q2), giả sử 2 hãng có hàm chi phí cận biên bằng
không.
a. Tìm hàm phản ứng của mỗi hãng để tối đa hóa lợi nhuận?
b. Mỗi hãng sản xuất bao nhiêu khi đó giá thị trường là bao nhiêu?
c. Giả định 2 hãng có thể cấu kết với nhau và chấp nhận lợi nhuận như
nhau, khi đó sản lượng mỗi hãng đạt được bao nhiêu?
d. Vẽ đồ thị minh họa.
Lời giải:
Để ПMAX thì MRi = MC
Tổng doanh thu của hãng 1: TR1 = P. Q1 = (45 – Q) Q1
TR1 =[45 – (Q1 + Q1 )]Q1= 45Q1 – Q21 – Q1 Q2
 Doanh thu biên của hãng 1: MR1 = 45 – 2Q1 – Q2
a.

Do MC = 0 => MR1 = 0  45 – 2Q1 – Q1 = 0
=> Đường phản ứng của doanh nghiệp 1: Q1 = 22,5 – 0,5Q2 (1)
Tương tự:
Đường phản ứng của doanh nghiệp 2: Q2 = 22,5 – 0,5Q1 (2)
b.
Sản lượng của mỗi hãng được xác định: thế (2) vào (1)
 Q1 = Q2 = 15

c. Tối đa hoá lợi nhuận khi 2 hãng cấu kết với nhau, sản lượng sẽ được sản

xuất tại MR = MC
Tổng doanh thu của hãng : TR = P. Q = (45 – Q) Q
= 45Q – Q2
 Doanh thu biên của hãng : MR = 45 – 2Q
Vì MC = 0 => MR = 0  45 – 2Q = 0  2Q = 45 => Q = 22,5
Mọi kết hợp (Q1+ Q2) là tối đa hóa lợi nhuận
Đường (Q1 + Q2) là đường hợp đồng
Nếu 2 hãng chấp nhận lợi nhuận là như nhau thì mỗi hãng sản xuất 1 nửa
sản lượng: Q1,2 = Q/2 = Q1 + Q2 = 22,5/2 = 11,25  Q1 = Q2 = 11,25
Khi đó giá thị trường sẽ là: P = 45 – Q
= 45 – 22,5 = 22,5  P = 22,5
d.

Đồ thị



Q1

Đường phản ứng
của hãng 2

45

Đường hợp đồng
Cân bằng Cournot
22,5

Đường phản ứng
của hãng 1

15
11,25

0

11,25 15

22,5

45

Q2

Bài tập 2: Mô hình Stackelberg
Đường cầu thị trường được cho bởi P = 45 – Q. Trong đó Q là tổng sản
lượng của cả hai hãng(Q = Q1 + Q2), giả định hãng 1 đặt sản lượng trước và
giả định có chi phí cận biên của hãng bằng không.
a. Tìm hàm phản ứng của hãng 2 để tối đa hóa lợi nhuận?
b. Mỗi hãng sản xuất bao nhiêu khi đó giá thị trường là bao nhiêu?
c. Vẽ đồ thị minh họa.
Lời giải:
a. Hãng 1 đặt sản lượng trước, hãng 2 quan sát sản lượng của hãng 1 để ra
quyết định, hãng 2 ra quyết định sau hãng 1 coi sản lượng hãng 1 là cố định,
do đó để ПMAX thì MR2 = MC  Đường phản ứng của hãng 2 chính là
đường phản ứng Cournot của hãng 2: Q2 = 22,5 – 0,5Q1
b. Hãng 1 chọn mức sản lượng Q1 tại MR1 = MC
Tổng doanh thu của hãng 1: TR1 = P. Q1 = (45 – Q) Q1
TR1 = [45 – (Q1 + Q2 )]Q1 = 45Q1 – Q21 – Q1 Q2
= 45Q1 – Q2...
http://www.facebook.com/DethiNEU
Bài tập 1: Mô hình Cournot
Có nhà độc quyền 2 hãng cạnh tranh với nhau, sản xuất sản phẩm giống
nhau và biết đường cầu thị trường là P = 45 – Q. Trong đó Q tổng sản lượng
của 2 hãng( Q = Q
1
+ Q
2
), giả sử 2 hãng có hàm chi phí cận biên bằng
không.
a. Tìm hàm phản ứng của mỗi hãng để tối đa hóa lợi nhuận?
b. Mỗi hãng sản xuất bao nhiêu khi đó giá thị trường là bao nhiêu?
c. Giả định 2 hãng có thể cấu kết với nhau và chấp nhận lợi nhuận như
nhau, khi đó sản lượng mỗi hãng đạt được bao nhiêu?
d. Vẽ đồ thị minh họa.
Lời giải:
a. Để П
MAX
thì MR
i
=
MC
Tổng doanh thu của hãng 1: TR
1
= P. Q
1
= (45 – Q) Q
1
TR
1
=[45 – (Q
1
+ Q
1
)]Q
1
= 45Q
1
– Q
2
1
– Q
1
Q
2
Doanh thu biên của hãng 1: MR
1
= 45 – 2Q
1
– Q
2
Do MC = 0 => MR
1
= 0 45 – 2Q
1
– Q
1
= 0
=> Đường phản ứng của doanh nghiệp 1: Q
1
= 22,5 – 0,5Q
2
(1)
Tương tự: Đường phản ứng của doanh nghiệp 2: Q
2
= 22,5 – 0,5Q
1
(2)
b. Sản lượng của mỗi hãng được xác định: thế (2) vào (1)
Q
1
= Q
2
= 15
c. Tối đa hoá lợi nhuận khi 2 hãng cấu kết với nhau, sản lượng sẽ được sản
xuất tại MR = MC
Tổng doanh thu của hãng : TR = P. Q
= (45 – Q) Q
= 45Q – Q
2
Doanh thu biên của hãng : MR = 45 – 2Q
Vì MC = 0 => MR = 0 45 – 2Q
= 0 2Q = 45 => Q = 22,5
Mọi kết hợp (Q
1
+ Q
2
) là tối đa hóa lợi nhuận
Đường (Q
1
+ Q
2
) là đường hợp đồng
Nếu 2 hãng chấp nhận lợi nhuận là như nhau thì mỗi hãng sản xuất 1 nửa
sản lượng: Q
1,2
= Q/2 = Q
1
+ Q
2
= 22,5/2 = 11,25 Q
1
= Q
2
= 11,25
Khi đó giá thị trường sẽ là: P = 45 – Q
= 45 – 22,5 = 22,5 P = 22,5
d. Đồ thị
bài tập kinh tế vi mô 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế vi mô 2 - Người đăng: Lan Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
bài tập kinh tế vi mô 2 9 10 780