Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế vi mô Chương 4,5,6

Được đăng lên bởi berryblue2101-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Q

2
TC
TVC
Q 5
BÀI TẬP CHƯƠNG 4,5 VÀ 6

Câu 1: Lý thuyết sản xuất
Tại Hãng bia Heineken, mối quan hệ giữa sản lượng trọng một giờ (Q), số lượng công nhân trực tiếp sản xuất
(L) và số máy móc thiết bị (K) sử dụng trong 1 giờ đó được thể hiện ở hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas:
Lương công nhân là 160 ngàn/giờ, số tiền khấu hao máy móc thiết bị là 40 ngàn/giờ

a. Nếu muốn sản xuất 120 ngàn đơn vị sản phẩm trong 60 phút thì Bia Heineken cần sử dụng bao nhiêu công
nhân và bao nhiêu máy?
b. Nếu giá của lao động tăng 25% do mức lương tối thiểu thay đổi thì Bia Heineken có thay đổi cấu trúc chi phí
của mình hay không và tại sao? Lượng hóa câu trả lời của các bạn
c. Nếu Heineken có tổng chi phí trong 1 giờ là 16 triệu thì số lượng lớn nhất nó có thể sản xuất là bao nhiêu?
Bài 2: Cho hàm sản xuất:
Xác định hàm sản phẩm biên, sản phẩm trung bình và vẽ đồ thị
Xác định điểm tại đó biến đầu vào được tối đa hóa
Tổng đầu ra cực đại bằng bao nhiêu?
Giả sử giá mua một yếu tố đầu vào X là 30 và giá bán một SP Q là 3, hãy tính mức SL tối ưu
Ở mức sản lượng nào có hiện tượng sản phẩm biên giảm dần
Bài 3: Cho hàm tổng chi phí
Hãy xác định
a. Hàm AC, AVC, MC
b. Ở mức sản lượng nào AVC đạt mức cực tiểu và tính sản lượng tối ưu
c. Nếu Q=2 thì TC bằng bao nhiêu
a.
b.
c.
d.
e.

Bài 4: Một doanh nghiệp SX một loại SP không có SP thay thế trên TT có TFC=2400 và . Hàm cầu của

SP này là P=186 - Q. Hãy tính sản lượng, giá bán, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận, khi mục tiêu của DN
là tối đa hóa lợi nhuận trong các trường hợp sau:
a. Không chịu khoản thuế nào
b. Chịu một khoản thuế khoán là 1000
c. Thuế cho mỗi đơn vị SP là 11
d. Thuế theo doanh số bán ra với thuế suất là 10%
e. Thuế thu nhập DN với thuế suất 50%
Bài 5: Thị trường sản phẩm A là thị trường cạnh tranh hoàn hảo có hàm số cầu và hàm số cung của thị
trường là:

Qds 

TC 
và
Trong đó đơn vị tính của P là đồng/kg, của Q là Kg
a. Xác định mức giá và sản lượng cân bằng của thị trường
b. Nếu các doanh nghiệp tham gia sản xuất ngành hàng này đều có hàm tổng chi phí như nhau:

thì:
(i) Mỗi doanh nghiệp nên sản xuất ở mức sản lượng nào để thu được lợi nhuận tối đa hoặc tối thiểu hóa thua lỗ?
Tính lợi nhuận thu được (nếu có) của mỗi doanh nghiệp
(ii) Có tất cả bao nhiêu doanh nghiệp tham gia sản xuất trong ngành này?
Bài 6: Giả sử một thị trường được mô tả bằng các hàm cung và cầu như sau:

QSD 
U (x,
và
a. Hãy tìm giá và sản lượng cân bằng
b. Giả sử chính phủ đánh thuế t đơn vị tiền tệ trên một sản phẩm. Hãy xác định ...
BÀI TẬP CHƯƠNG 4,5 VÀ 6
Câu 1: Lý thuyết sản xuất
Tại Hãng bia Heineken, mối quan hệ giữa sản lượng trọng một giờ (Q), số lượng công nhân trực tiếp sản xuất
(L) và số máy móc thiết bị (K) sử dụng trong 1 giờ đó được thể hiện ở hàm sản xuất dạng Cobb-Douglas:
Lương công nhân là 160 ngàn/giờ, số tiền khấu hao máy móc thiết bị là 40 ngàn/giờ
a. Nếu muốn sản xuất 120 ngàn đơn vị sản phẩm trong 60 phút thì Bia Heineken cần sử dụng bao nhiêu công
nhân và bao nhiêu máy?
b. Nếu giá của lao động tăng 25% do mức lương tối thiểu thay đổi thì Bia Heineken có thay đổi cấu trúc chi phí
của mình hay không và tại sao? Lượng hóa câu trả lời của các bạn
c. Nếu Heineken có tổng chi phí trong 1 giờ là 16 triệu thì số lượng lớn nhất nó có thể sản xuất là bao nhiêu?
Bài 2: Cho hàm sản xuất:
a. Xác định hàm sản phẩm biên, sản phẩm trung bình và vẽ đồ thị
b. Xác định điểm tại đó biến đầu vào được tối đa hóa
c. Tổng đầu ra cực đại bằng bao nhiêu?
d. Giả sử giá mua một yếu tố đầu vào X là 30 và giá bán một SP Q là 3, hãy tính mức SL tối ưu
e. Ở mức sản lượng nào có hiện tượng sản phẩm biên giảm dần
Bài 3: Cho hàm tổng chi phí
Hãy xác định
a. Hàm AC, AVC, MC
b. Ở mức sản lượng nào AVC đạt mức cực tiểu và tính sản lượng tối ưu
c. Nếu Q=2 thì TC bằng bao nhiêu
Bài 4: Một doanh nghiệp SX một loại SP không có SP thay thế trên TT có TFC=2400 và . Hàm cầu của
2/12/1
25 LKQ
32
X10XX50Q
32
3
1
711150 QQQTC
Q
Q
TV C 10
10
2
Bài tập kinh tế vi mô Chương 4,5,6 - Trang 2
Bài tập kinh tế vi mô Chương 4,5,6 - Người đăng: berryblue2101-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bài tập kinh tế vi mô Chương 4,5,6 9 10 32