Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế xây dựng ĐH giao thông vân tải

Được đăng lên bởi huamanhtuananh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Dùng chỉ tiêu giá trị hiện tại NPV, hoặc giá trị tương lai NFV, hoặc NAV để lựa chọn phương án
Chỉ tiêu
Năm thứ
Phương án 1
Phương án 2
Vốn đầu tư
0
90
90
Thu nhập hoàn vốn
1
40
40
Thu nhập hoàn vốn
2
40
30
Thu nhập hoàn vốn
3
20
40
Thu nhập hoàn vốn
4
30
20
Thu nhập hoàn vốn
5
20
10
Giá trị còn lại
5
3
3
Suất chiết khấu
0,1
0,1
Vốn đầu tư bổ sung(bài 1b)
3
20
30
Bài 1a: Dùng chỉ tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án
Dòng tiền tệ
Năm
0
1
2
3
4
5
Tính theo chỉ số NPV:

PÁ 1
-90
+40
+40
+20
+30
+20+3

PÁ 2
-90
+40
+30
+40
+20
+10+3

∑

Phương án 1:

=> Đáng giá
Phương án 2:

=> Đáng giá
Trong đó PÁ 1 là tốt nhất
∑

Tính theo chỉ số NFV:
Phương án 1:

Phương án 2:

=> Đáng giá
Trong đó PÁ 1 là tốt nhất

=> Đáng giá
[

Tính theo chỉ số NAV:

].
Phương án 2::

PA 1:

[
=> Đáng giá

]

[

;

];

=> Đáng giá

Trong đó PÁ 1 là tốt nhất

Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 1

Bài 1b: Dùng chỉ tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án
Dòng tiền tệ
Năm
0
1
2
3
4
5
Tính theo chỉ số NPV

PÁ 1
-90
+40
+40
+20-20
+30
+20+3

PÁ 2
-90
+40
+30
+40-30
+20
+10+3

∑
Phương án 1:

=> Đáng giá
Phương án 2:

=> Đáng giá;

Trong đó PÁ 1 là tốt nhất
∑

Tính theo chỉ số NFV:
Phương án 1:

=> Đáng giá

;
Phương án 2:

=> Đáng giá

;
Trong đó PÁ 1 là tốt nhất
Tính theo chỉ số NAV
[

]

Phương án 1:

Phương án 2:
[

]

[

]

=> Đáng giá
=> Đáng giáTrong đó PÁ 1 là tốt nhất

Cầu Đường Sắt K52- Cauduongsatk52@gmail.com 2

Bài 2: Dùng chỉ tiêu giá trị hiện tại NPV, hoặc giá trị tương lai NFV, hoặc NAV để lựa chọn phương án
Chỉ tiêu
Phương án 1
Phương án 2
Vốn đầu tư
90
90
Thu nhập hoàn vốn hàng năm
35
40
Giá trị còn lại
3
5
Tuổi thọ dự án
4
8
Suất chiết khấu
0,12
0,12
Bài 2b: Tuổi thọ dự án
4
3
Bài 2a: Dùng chỉ tiêu NPV, NFV, NAV để lựa chọn phương án
Dòng tiền tệ: Tính cho NPV, NFV
Năm
0
1
2
3
4
5
6
7
8

PÁ 1
-90
+35
+35
+35
+35+3-90
+35
+35
+35
+35+3

PÁ 2
-140
+40
+40
+40
+40
+40
+40
+40
+40+5

Phương án 1:

Phương án 2:
[

[

]

]
=> Đáng giá

=> Đáng giá
[

Tính theo chỉ số NPV:

]

( theo bảng trên)

Trong đó PÁ 2 là tốt nhất
[

Tính theo chỉ số NFV:
Phương án 1:

]
Phương án 2:
[

[

]

]

=> Đáng giá

=> Đáng giá
Trong đó PÁ 2 là tốt nhất
Tính theo chỉ số NAV: Dòng tiền tệ tính cho NAV
Năm
0
1
2
3
4
5
6
7
8

PÁ 1
-90
+35
+35
+35
+35+3

PÁ 2
-140
+40
+40
+40
+40
+40
+40
+40
+40+5

Phương án 1:

Phương án 2:

[

]

[

 0,12(1  0,12) 4 
NAV  18, 21 
  6, 00
4
 (1  0,12)  1 
=> Đáng giá
[

]

 0,12(1  0,12)8 
NAV  60, 73 
  12, 23
8
 (1  0,12)  ...
Cầu Đường St K52- Cauduongsatk52@gmail.com 1
Bài 1: Dùng chỉ tiêu giá trị hin ti NPV, hoặc giá trị tương lai NFV, hoặc NAV để la chọn phương án
Ch tiêu
Năm thứ
Phương án 1
Phương án 2
Vốn đầu tư
0
90
90
Thu nhập hoàn vốn
1
40
40
Thu nhập hoàn vốn
2
40
30
Thu nhập hoàn vốn
3
20
40
Thu nhập hoàn vốn
4
30
20
Thu nhập hoàn vốn
5
20
10
Giá trị còn lại
5
3
3
Sut chiết khu
0,1
0,1
Vốn đầu tư bổ sung(bài 1b)
3
20
30
Bài 1a: Dùng chỉ tiêu NPV, NFV, NAV để la chọn phương án
Dòng tiền t
Năm
PÁ 1
PÁ 2
0
-90
-90
1
+40
+40
2
+40
+30
3
+20
+40
4
+30
+20
5
+20+3
+10+3
Tính theo chỉ s NPV: 

 




Phương án 1:
 

 

 

 

 

 
 
 => Đáng giá
Phương án 2:
 

 

 

 

 

 
 
 => Đáng giá
Trong đó PÁ 1 là tốt nht
Tính theo chỉ s NFV: 
 


 



Phương án 1:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 => Đáng giá
Phương án 2:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 => Đáng giá
Trong đó PÁ 1 là tốt nht
Tính theo chỉ s NAV:   



.
PA 1:




; 
=> Đáng giá
Phương án 2::




; 
=> Đáng giá
Trong đó PÁ 1 là tốt nht
Bài tập kinh tế xây dựng ĐH giao thông vân tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập kinh tế xây dựng ĐH giao thông vân tải - Người đăng: huamanhtuananh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Bài tập kinh tế xây dựng ĐH giao thông vân tải 9 10 46