Ktl-icon-tai-lieu

bài tập kinh tế xây dựng I

Được đăng lên bởi lykhacdiep
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 2849 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài giảng Kinh tế xây dựng

MỤC LỤC

MỤC LỤC ............................................................................................................................................................... i
CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................................................................... 1
1.1.

VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN ...... 1

1.2.

TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA .................... 2

1.2.1.
Tình hình đầu tƣ vào nền kinh tế quốc dân theo ngành theo ngành là vùng lãnh thổ trong giai
đoạn (2001  2005)................................................................................................................................................. 2
1.2.2.

Đầu tƣ nhà nƣớc cho lĩnh vực giao thông giai đoạn 1996  2005 ................................................ 2

1.2.3.

Đầu tƣ nhà nƣớc cho lĩnh vực xây dựng công trình thuỷ lợi ........................................................ 3

1.3.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THUỶ LỢI ................... 4

1.3.1.

Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng thuỷ lợi ............................................................. 4

1.3.2.

Những đặc điểm của việc thi công các công trình xây dựng ........................................................ 5

1.4.

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ........... 6

1.4.1.

Khái niệm về Kinh tế xây dựng .................................................................................................... 6

1.4.2.

Đối tƣợng ..................................................................................................................................... 7

1.4.3.

Nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế xây dựng ................................................................... 7

CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH, KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG
THUỶ LỢI ............................................................................................................................................................. 8
2.1

CÁC LOẠI CHI PHÍ ............................................................................................................................. 8

2.1.1

Chi phí đầu tƣ xây dựng ............................................................................................................... 8

2.1.2

Chi phí quản lý vận hành .........................
Bài giảng Kinh tế xây dựng
i
MC LC
MỤC LỤC ............................................................................................................................................................... i
CHƢƠNG 1: MỞ ĐU .......................................................................................................................................... 1
1.1. VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH XÂY DỰNG TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN ...... 1
1.2. TÌNH HÌNH ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CỦA VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM QUA .................... 2
1.2.1. Tình hình đầu tƣ vào nền kinh tế quốc dân theo ngành theo ngành là vùng lãnh thổ trong giai
đoạn (2001 2005) ................................................................................................................................................. 2
1.2.2. Đầu tƣ nhà nƣớc cho lĩnh vực giao thông giai đoạn 1996 2005 ................................................ 2
1.2.3. Đầu tƣ nhà nƣớc cho lĩnh vực xây dựng công trình thu lợi ........................................................ 3
1.3. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THUỶ LỢI ................... 4
1.3.1. Khái niệm và đặc điểm của sản phẩm xây dựng thu lợi ............................................................. 4
1.3.2. Những đặc điểm của việc thi công các công trình xây dựng ........................................................ 5
1.4. KHÁI NIỆM, ĐỐI ỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC ........... 6
1.4.1. Khái niệm về Kinh tế xây dựng .................................................................................................... 6
1.4.2. Đối tƣợng ..................................................................................................................................... 7
1.4.3. Nội dung nghiên cứu của môn học kinh tế xây dựng ................................................................... 7
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH, KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG
THUỶ LỢI ............................................................................................................................................................. 8
2.1 CÁC LOẠI CHI P ............................................................................................................................. 8
2.1.1 Chi phí đầu tƣ xây dựng ............................................................................................................... 8
2.1.2 Chi phí quản lý vận hành .............................................................................................................. 8
2.1.3 Một số khái niệm khác về chi phí ................................................................................................. 9
2.2 THU NHẬP CỦA DỰ ÁN ................................................................................................................. 11
2.2.1 Khái niệm về thu nhập ca dự án ............................................................................................... 11
2.3 GIÁ TRỊ CỦA TIN TỆ THEO THỜI GIAN .................................................................................... 12
2.3.1 Tính toán lãi tức ......................................................................................................................... 12
2.3.2 Xác định lãi suất có xét đến yếu tố lạm phát .............................................................................. 13
2.3.3 Biểu đồ dòng tiền tệ .................................................................................................................... 14
2.4 PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TƢƠNG ĐƢƠNG CỦA TIỀN TỆ TRONG TRƢỜNG HỢP
DÒNG TIỀN T ĐƠN VÀ PHÂN BỐ ĐỀU ....................................................................................................... 15
2.4.1 Các ký hiệu tính toán .................................................................................................................. 15
2.4.2 Phƣơng pháp xác định giá trtiền tệ ở thời điểm hiện tại (P) khi cho trƣớc giá trị của tiền tệ ở
thời điểm tƣơng lai (F) .......................................................................................................................................... 15
2.4.3 Phƣơng pháp xác định giá trtƣơng lai (F) của tiền tệ khi cho trƣớc trị số của chuỗi dòng tiền tệ
đều (A) 15
2.4.4 Phƣơng pháp xác định giá trcủa thành phần của chuỗi tiền tệ phân bố đều (A) khi cho biết giá
trị tƣơng đƣơng tƣơng lai (F) của nó .................................................................................................................... 16
bài tập kinh tế xây dựng I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài tập kinh tế xây dựng I - Người đăng: lykhacdiep
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
bài tập kinh tế xây dựng I 9 10 744