Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập kinh tế

Được đăng lên bởi phuonganhulis-vnu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP KINH TẾ VĨ MÔ 1
Bài 1:
Cho các đại lượng sau:
C = 70 + 0.75Yd; TA = 0.2Y; I = 100; G = 150; TR = 60
Đơn vị tính: Tỷ VNĐ
Hãy tính:
1/ Mức tiết kiệm của hộ gia đình ở điểm sản lượng cân bằng
2/ Mức thặng dư (hay thâm hụt) cán cân ngân sách Chính phủ ở điểm sản lượng cân bằng
3/ Nếu Chính phủ tăng chi tiêu thêm 50 thì ngân sách sẽ thay đổi như thế nào?
Bài 2:
Nền kinh tế mở với giả định MPC = 0.8; MPM = 0.2; không xét đến thuế và trợ cấp; ban
đầu cán cân thương mại quốc tế cân bằng.
1/ Cán cân thương mại quốc tế sẽ thay đổi như thế nào nếu bây giờ đầu tư tư nhân tăng
thêm 100 (các tác nhân khác coi như không đổi)?
2/ Cán cân thương mại quốc tế sẽ thay đổi như thế nào nếu bây giờ kim ngạch xuất khẩu
tăng thêm 100 (chứ không phải do đầu tư tư nhân tăng thêm)?
Bài 3:
Nền kinh tế đóng có các số liệu sau: C = 70; MPC = 0.8; Thuế mà chính phủ thu vào ngân
sách bằng 25% ở mỗi mức thu nhập; Trợ cấp và chuyển nhượng từ phía Chính phủ cho khu
vực gia đình là 80; Chi tiêu chính phủ G = 130; chi tiêu đầu tư I = 150
Hãy tính:
1/ Tổng tiết kiệm của khu vực gia đình ở mức sản lượng cân bằng
2/ Thặng dư (hay thâm hụt) ngân sách ở mức sản lượng cân bằng
3/ Nếu bây giờ chính phủ tăng chi tiêu thêm 100 (không có sự gia tăng về thuế), cán cân
ngân sách chính phủ sẽ như thế nào?

...
BÀI T P KINH T V MÔ 1 Ĩ
Bài 1:
Cho các i l ng sau:đạ ượ
C = 70 + 0.75Yd; TA = 0.2Y; I = 100; G = 150; TR = 60
n v tính: T VNĐơ Đ
Hãy tính:
1/ M c ti t ki m c a h gia ình i m s n l ng cân b ng ế đ đ ượ
2/ M c th ng d (hay thâm h t) cán cân ngân sách Chính ph i m s n l ng cân b ng ư đ ượ
3/ N u Chính ph t ng chi tiêu thêm 50 thì ngân sách s thay i nh th nào?ế ă đổ ư ế
Bài 2:
N n kinh t m v i gi nh MPC = 0.8; MPM = 0.2; không xét n thu và tr c p; ban ế đ đế ế
u cán cân th ng m i qu c t cân b ng.đầ ươ ế
1/ Cán cân th ng m i qu c t s thay i nh th o n u bây gi u t t nhân t ng ươ ế đổ ư ế ế đầ ư ư ă
thêm 100 (các tác nhân khác coi nh không i)?ư đổ
2/ Cán cân th ng m i qu c t s thay i nh th o n u bây gi kim ng ch xu t kh u ươ ế đổ ư ế ế
t ng thêm 100 (ch không ph i do u t t nhân t ng thêm)?ă đầ ư ư ă
Bài 3:
N n kinh t óng có các s li u sau: C = 70; MPC = 0.8; Thu mà chính ph thu vào ngân ế đ ế
sách b ng 25% m i m c thu nh p; Tr c p và chuy n nh ng t phía Chính ph cho khu ượ
v c gia ình là 80; Chi tiêu chính ph G = 130; chi tiêu u t I = 150 đ đầ ư
Hãy tính:
1/ T ng ti t ki m c a khu v c gia ình m c s n l ng cân b ng ế đ ượ
2/ Th ng d (hay thâm h t) ngân sách m c s n l ng cân b ng ư ượ
3/ N u bây gi chính ph t ng chi tiêu thêm 100 (không có s gia t ng v thu ), cán cân ế ă ă ế
ngân sách chính ph s nh th nào? ư ế
Bài tập kinh tế - Trang 2
Bài tập kinh tế - Người đăng: phuonganhulis-vnu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bài tập kinh tế 9 10 870