Ktl-icon-tai-lieu

Bài tập Lập dự án đầu tư

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 834 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lập và quản lý dự án đầu tư
BÀI TẬP
Bài 1:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 3500 triệu đồng.
Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến là 850 triệu đồng, chi phí vận hành hàng năm (không bao
gồm khấu hao và lãi vay) là 250 triệu đồng, đời của dự án là 15 năm, giá trị thanh lý cuối đời dự án là
100 triệu đồng. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 15%/năm.
Hãy tính:
1. NPV của dự án?
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)?
3. IRR của dự án?
Bài 2:
Một dự án có tổng số vốn đầu tư tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh là 3500 triệu đồng.
Doanh thu năm đầu của dự án là 500 triệu đồng, năm thứ 2 là 550 triệu đồng, từ năm thứ 3 doanh thu
của dự án dự kiến sẽ ổn định ở mức 950 triệu đồng hàng năm cho đến hết đời dự án. Chi phí vận hành
hàng năm (không bao gồm khấu hao và lãi vay) của dự án là 250 triệu đồng. Đời của dự án là 15
năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 100 triệu đồng. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 12%/năm.
Hỏi:
a. Dự án có nên đầu tư hay không? (NPV)
b. Mức lãi suất vốn vay cao nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu? (IRR)
Bài 3:
Một doanh nghiệp đang xem xét dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng vốn đầu tư
của dự án là 17.000 triệu đồng và được huy động từ 3 nguồn
- Nguồn 1: vay 10.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 12% năm
- Nguồn 2: vay 5.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 14% năm
- Nguồn 3: vay 1.000 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 16% năm
Nếu thực hiện dự án doanh thu dự kiến hàng năm là 6.500 triệu đồng. Chi phí các loại (chưa
có khấu hao và lãi vay) năm thứ nhất dự kiến 2.900 triệu đồng, năm thứ hai là 3.100 triệu đồng, sau
đó giữ ổn định ở mức 3.300 triệu đồng . Nếu đời dự án là 15 năm và cứ 5 năm đại tu một lần mỗi lần
hết 200 triệu đồng.
Hỏi:
1. NPV của dự án là bao nhiêu?
2. Mức lãi suất cao nhất dự án có thể chấp nhận được là bao nhiêu? (IRR)
Bài 4
Để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp ở xã A, người ta dự kiến phải đầu tư xây
dựng công trình thuỷ nông với các chi phí như sau:
Chi phí ban đầu là 12 tỷ đồng, chi phí bảo dưỡng hàng năm là 140 triệu đồng (trong chi phí
không có chi phí khấu hao và trả lãi vốn vay). Tuổi thọ của công trình là 30 năm, cứ sau 15 năm phải
đại tu công trình hết 500 triệu đồng. Nhờ có công trình hàng năm tổng thu nhập từ trồng trọt của các
hộ nông dân tăng là 1,4 tỷ đồng. Lãi suất vay vốn để xây dựng công trình là 8%/năm.

Đầu tư K52 NEW LEGEND

1

Lập và quản lý dự án đầu tư
Anh (hay chị) hãy tính các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả tài chính củ...
Lập và quản lý dự án đầu tư
BÀI TẬP
Bài 1:
Một dự án tổng số vốn đầu tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh 3500 triệu đồng.
Doanh thu hàng năm của dự án dự kiến 850 triệu đồng, chi phí vận hành hàng m (không bao
gồm khấu hao và lãi vay) là 250 triệu đồng, đời của dự án là 15 năm, giá trị thanh lý cuối đời dự án là
100 triệu đồng. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 15%/năm.
Hãy tính:
1. NPV của dự án?
2. Thời gian thu hồi vốn đầu tư (T)?
3. IRR của dự án?
Bài 2:
Một dự án tổng số vốn đầu tại thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh 3500 triệu đồng.
Doanh thu năm đầu của dự án là 500 triệu đồng, năm thứ 2 là 550 triệu đồng, từ năm thứ 3 doanh thu
của dự án dự kiến sẽ ổn định ở mức 950 triệu đồng hàng năm cho đến hết đời dự án. Chi phí vận hành
hàng năm (không bao gồm khấu hao lãi vay) của dự án 250 triệu đồng. Đời của dự án 15
năm. Giá trị thanh lý cuối đời dự án là 100 triệu đồng. Tỷ suất chiết khấu của dự án là 12%/năm.
Hỏi:
a. Dự án có nên đầu tư hay không? (NPV)
b. Mức lãi suất vốn vay cao nhất có thể chấp nhận là bao nhiêu? (IRR)
Bài 3:
Một doanh nghiệp đang xem xét dự án đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm. Tổng vốn đầu tư
của dự án là 17.000 triệu đồng và được huy động từ 3 nguồn
- Nguồn 1: vay 10.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 12% năm
- Nguồn 2: vay 5.500 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 14% năm
- Nguồn 3: vay 1.000 triệu đồng - kỳ hạn năm - lãi suất 16% năm
Nếu thực hiện dự án doanh thu dự kiến hàng năm 6.500 triệu đồng. Chi pcác loại (chưa
khấu hao lãi vay) năm thứ nhất dự kiến 2.900 triệu đồng, năm thứ hai 3.100 triệu đồng, sau
đó giữ ổn định ở mức 3.300 triệu đồng . Nếu đời dự án là 15 năm và cứ 5 năm đại tu một lần mỗi lần
hết 200 triệu đồng.
Hỏi:
1. NPV của dự án là bao nhiêu?
2. Mức lãi suất cao nhất dự án có thể chấp nhận được là bao nhiêu? (IRR)
Bài 4
Để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp A, người ta dự kiến phải đầu xây
dựng công trình thuỷ nông với các chi phí như sau:
Chi phí ban đầu 12 tỷ đồng, chi p bảo dưỡng hàng năm 140 triệu đồng (trong chi phí
không có chi phí khấu hao và trả lãi vốn vay). Tuổi thọ của công trình là 30 năm, cứ sau 15 năm phải
đại tu công trình hết 500 triệu đồng. Nhờ công trình hàng năm tổng thu nhập từ trồng trọt của các
hộ nông dân tăng là 1,4 tỷ đồng. Lãi suất vay vốn để xây dựng công trình là 8%/năm.
Đầu tư K52 NEW LEGEND
1
Bài tập Lập dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tập Lập dự án đầu tư - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bài tập Lập dự án đầu tư 9 10 158