Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 632 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

Lêi më ®Çu
Trong nền kinh tế thị trường các Công ty, các doanh nghiệp mọc lên rất
nhiều với nhiều hình thức kinh doanh làm cho thị trường ngày một đa dạng và
phong phú. Để có thể đứng vững trên thị trường và kinh doanh có hiệu quả thì
tất cả mọi hoạt động phải được lập kế hoạch một cách cẩn thận và việc lập kế
hoạch đó càng trở lên cần thiết.
Đối với một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch kinh doanh là
chức năng đầu tiên của quá trình quản lý, có vai trò rất quan trọng. Lập kế
hoạch gắn liền với lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương
lai, là cơ sở để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức, lãnh
đạo, kiểm tra. Bởi vậy, chất lượng của công tác lập kế hoạch kinh doanh được
nâng cao sẽ là điều kiện cần thiết đảm bảo quá trình kinh doanh của doanh
nghiệp sẽ đạt hiệu quả cao.
Nhận thức được vai trò vị trí, tính cần thiết của việc lập kế hoạch và đưa
kế hoạch đó đi vào hoạt động. Thông qua những kiến thức lý luận đã học cùng
với kiến thức thu nhận được trong thời gian em học, em lựa chọn đề tài: “Lập
kế hoạch kinh doanh tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Phà
Rừng” làm chuyên đề bài tập lớn.
Nội dung của bài tập lớn được trình bình cụ thể như sau:
Lời mở đầu
Chương I: Tổng quan về Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng Phà
Rừng.
Chương II: Thực trạng lập kế hoạch kinh doanh tại Công ty cổ phần Tư
vấn đầu tư Xây dựng Phà Rừng.
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
Kết luận

2

Hoàn thành bài tập lớn này này,em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn,
chỉ bảo tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Hạnh. Do còn nhiều hạn chế về trình
độ cũng như thời gian nghiên cứu, bài tập lớn của em không tránh khỏi thiết
sót, em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để em hoàn
thành tốt bài tập lớn của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!

3

CHƯƠNG I
tæng quan vÒ c«ng ty cæ phÇn
t vÊn ®Çu t x©y dùng phµ rõng
I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ
phÇn t vÊn ®Çu t x©y dùng phµ rõng
1/ Giíi thiÖu vÒ C«ng ty
a/ Tªn, h×nh thøc vµ trô së C«ng ty vµ ngµnh nghÒ kinh doanh
 Tªn C«ng ty: C«ng ty cæ phÇn T vÊn ®Çu t X©y dùng Phµ Rõng
 Tªn viÕt t¾t: Pha Rung CIC Co
 Trô së chÝnh cña C«ng ty t¹i: Sè 8 d·y A2, ®êng Lª Hång Phong, phêng
§«ng Khª, quËn Ng« QuyÒn, TP. H¶i Phßng.
 §iÖn tho¹i : 031.3852755

Fax: 031.3852897

 Email: CIC@gmail.com.vn
 M· sè thuÕ : 0200 478 331
Lµ mét ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty ®ãng tàu Phµ Rõng, ® îc thµnh lËp díi
d¹ng C«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho...
1
Lêi më ®Çu
Trong nn kinh tế th trường c Công ty, c doanh nghip mọc n rất
nhiu với nhiu nh thc kinh doanh làm cho th trường ny mt đa dạng
phong phú. Đ th đng vng trên th trường và kinh doanh có hiệu qu thì
tất cả mi hot đng phi đưc lp kế hoch mt ch cn thn vic lập kế
hoch đó ng tr lên cn thiết.
Đối với mt doanh nghip bt k thì hot động lp kế hoạch kinh doanh là
chc ng đầu tiên của quá trình qun , vai trò rất quan trng. Lập kế
hoch gn liền vi la chn mc tiêu chương trình hành động trong tương
lai, là s đ xác định trin khai c chc ng n li t chc, lãnh
đạo, kim tra. Bi vy, cht ng ca công c lập kế hoch kinh doanh đưc
nâng cao sẽ là điu kiện cần thiết đảm bo quá trình kinh doanh của doanh
nghip s đạt hiu qu cao.
Nhn thc đưc vai trò v trí, tính cần thiết của vic lập kế hoạch đưa
kế hoch đó đi vào hot đng. Thông qua nhng kiến thc lý lun đã hc cùng
với kiến thc thu nhn đưc trong thi gian em hc, em la chọn đề tài: Lp
kế hoch kinh doanh tại ng ty cổ phần vấn đầu y dựng Phà
Rừng làm chuyên đ bài tp lớn.
Ni dung của bài tập ln được trình bình c th như sau:
Lời m đu
Chương I: Tổng quan về Công ty c phn Tư vn đu tư Xây dng Phà
Rừng.
Chương II: Thc trng lp kế hoch kinh doanh tại ng ty cổ phn Tư
vấn đu tư Xây dng Phà Rng.
Ch¬ng III: §¸nh gi¸ vÒ thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña C«ng ty
Kết lun
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 1 9 10 576