Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 10

Được đăng lên bởi Uống Cạn Chén Sầu
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1093 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU HÀN THIỆN PHÚC
1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc là loại hình Công ty Cổ phần được
thành lập theo Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0201120018 ngày
09/10/2008 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, tiền thân là Công
ty CP vật liệu hàn Thiên Phúc với số vốn đầu tư ban đầu là 8.600.000.000 đ (Tám
tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn). Trụ sở chính: Số 43 Chợ Con, P. Trại Cau, Q. Lê
Chân, Hải Phòng.
Ngày 21/03/2011 Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành Số 389A Trần
Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng.
Ngày 11/06/2012 Công ty thay đổi Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiên Phúc
thành Công ty Cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc và nâng số vốn điều lệ lên
18.000.000.000 đ (Mười tám tỷ đồng).
Tên Công ty: Công Ty Cổ Phần vật liệu hàn Thiện Phúc
Tên giao dịch: Thien Phuc Welding Material Joint Stock Company
Tên Công ty viết tắt: TPWELD
Trụ sở chính Công ty: 389A Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, thành phố
Hải Phòng
Số điện thoại: 031.3546.565
Fax

: 031.3546.566

Website

: Tpweld.com.vn

Mã số thuế

: 02001120018

Tài khoản

: 10510000052310 tại Ngân hàng cổ phần Nam Việt

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 18.000.000.000
đồng. Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở góp cổ phần. Số cổ phần là 1.800.000
cổ phần với giá trị mỗi cổ phần là 10.000 đồng. Công ty có 05 cổ đông sáng lập
trong đó có các cổ đông chính với vốn góp cụ thể như sau:

2

Bảng 1.1: Danh sách các cổ đông sáng lập chính của Công ty
Đơn vị tính: 1.000 VNĐ
STT

Tên cổ đông

Số cổ phần

Giá trị cổ phần

432.000

4.320.000.000

1

Lưu Văn Hiếu

2

Nguyễn Thị Thanh Hương

738.000

7.380.000.000

3

Ngô Trọng Huy

414.000

4.140.000.000

4

Trần Văn Ngọc

126.000

1.260.000.000

5

Trần Văn Phú

90.000

900.000.000

( Nguồn: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)
Bảng 1.2: Các loại ngành nghề kinh doanh của Công ty Thiện Phúc
STT

Tên ngành

Mã
ngành

Sản xuất máy chuyên dụng khác
1

Chi tiết :Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ ngành cơ khí, chế

2829

2

tạo, hàn và công nghiệp hàn
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Xây dựng công trình kĩ thuật dân dụng khác

4662

Chi tiết:Xây dựng công trình công nghiệp, cơ sở hạ tầng
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Khai thác quặng sắt
Khai thác đá, cát,sỏi, đất sét
Sản xuất sản phẩm từ plastic
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

4100
4210
0710
0810
2220
4933

3
4...
1


 !" #"$%!!&'(
Công ty Cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúcloại hình Công ty Cổ phần được
thành lập theo Giấy phép chứng nhận đăng kinh doanh số 0201120018 ngày
09/10/2008 do Sở kế hoạch Đầu thành phố Hải Phòng cấp, tiền thân Công
ty CP vật liệu hàn Thiên Phúc với số vốn đầu ban đầu 8.600.000.000 đ (Tám
tỷ, sáu trăm triệu đồng chẵn). Trụ sở chính: S 43 Ch Con, P. Trại Cau, Q.
Chân, Hải Phòng.
Ngày 21/03/2011 Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính thành Số 389A Trần
Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng.
Ngày 11/06/2012 Công ty thay đổi Công ty cổ phần vật liệu hàn Thiên Phúc
thành Công ty Cổ phần vật liệu hàn Thiện Phúc nâng số vốn điều lệ lên
18.000.000.000 đ (Mười tám tỷ đồng).
Tên Công ty: ) *+,- #.!/'01" '0 2
Tên giao dịch: '3 143/5' *67!3&'7/89' !:!9;9<$7 +
Tên Công ty viết tắt: TPWELD
Trụ sở chính Công ty: 389A Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, thành phố
Hải Phòng
Số điện thoại: 031.3546.565
Fax : 031.3546.566
Website : Tpweld.com.vn
Mã số thuế : 02001120018
Tài khoản : 10510000052310 tại Ngân hàng cổ phần Nam Việt
Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng kinh doanh 18.000.000.000
đồng. Vốn điều lệ được hình thành trên cơ sở góp cổ phần. Số cổ phần là 1.800.000
cổ phần với giá trị mỗi c phần 10.000 đồng. Công ty 05 cổ đông sáng lập
trong đó có các cổ đông chính với vốn góp cụ thể như sau:
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 10 - Người đăng: Uống Cạn Chén Sầu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 10 9 10 483